10 krokov k zrušeniu prevádzky

Chcete ukončiť prevádzku, v ktorej ste predávali aj tovar potravinového pôvodu? Kde všade treba nahlásiť túto skutočnosť a na čo nezabudnúť?

1. Vyplníte a doručíte na Živnostenský úrad Odhlásenie prevádzky, kde zároveň v dolnej časti tlačiva požiadate aj o nahlásenie zmeny na daňový úrad (zabezpečí to za Vás oddelenie Živnostenského podnikania).

2. Odhlásenie pokladnice (ERP) podľa Ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o ERP určuje podnikateľovi povinnosť oznámiť ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky. Servisný technik zaznamená v Knihe pokladnice ukončenie činnosti s príslušnými náležitosťami a vyradí ju z prevádzky. Následne ste povinní ju ísť odhlásiť na daňový úrad, kde bola zaregistrovaná a uchovať pamäťovú kartu z fiškálneho modulu 10 rokov.

3. Na Mestský (obecný) úrad doručíte Oznámenie o ukončení prevádzky do 3 dní od ukončenia prevádzky.

4. Oznámenie o zrušení prevádzky doručíte do 15 dní od vzniku zmeny (dátumu ukončenia) podľa § 54 ods.7 písm. d. nižšie uvedeného zákona Colnému úradu. Ak nekončíte so živnosťou, na ktorú Vám bolo vydané povolenie na predaj liehu v SBL, toto povolenie nie je potrebné ukončiť. V budúcnosti naň môžeme znova predávať lieh v SBL pri novej prevádzke. Jeho platnosť skončí až podľa Zákona č.530/2011 a to § 54 odsek 20 a odsek 21. Osoba, ktorej povolenie zaniklo alebo jej bolo odňaté, sa riadi odsekom 22 tohto zákona.

5. Na miestne príslušnú pobočku (podľa sídla prevádzky) Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zašlete Oznámenie o ukončení prevádzky.

6. Na miestne príslušnú pobočku (podľa sídla prevádzky) Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zašlete Oznámenie o ukončení prevádzky.

7. Nahlásite zmenu – ukončenie prevádzky spoločnostiam Soza, Slovgram, Ozis (Koncesionárske poplatky). Tlačivá na nahlásenie zmien majú na svojich webových stránkach.

8. Nahlásite zmenu – ukončenie prevádzky na firmy – elektrárne, vodárne, plynárne, telekomunikácie, dodávateľom tovaru.

9. Nahlásite zmenu – ukončenie prevádzky na inštitúcie – Sociálnu poisťovňu, Zdravotné poisťovne, komerčnú poisťovňu, kde máte poistený majetok.

10. Právoplatne ukončíte všetky pracovné zmluvy a dohody so zamestnancami a brigádnikmi.

 

 

Začnite písať