12 podstatných zmien v zákone o dani z príjmov

l. januára 2016, v rámci každoročného procesu pozmeňovania daňovej legislatívy, vstúpili do účinnosti viaceré novely zákona č. 595/2003 o dani z príjmov („Zákon”). Najvýznamnejšou z nich je novela č. 253/2015 Z. z. („Novela“), ktorej hlavným účelom je podľa zákonodarcu motivovanie verejnosti k investovaniu na kapitálových trhoch, posilnenie právnej istoty a daňovej spravodlivosti a harmonizácia právnej úpravy dane z príjmu s legislatívou Európskej únie. Podstatu tejto, ako aj iných významných zmien Zákona vám priblížime nižšie:

Daňové oslobodenie príjmov fyzických osôb z predaja cenných papierov

Hlavným nástrojom splnenia účelu novelizácie je oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu (napr. Burza cenných papierov v Bratislave), vrátane zahraničného regulovaného trhu, od dane. Podmienkou je, že medzi nadobudnutím (napr. nákupom) a predajom cenného papiera uplynie aspoň jeden rok. Súčasne tento cenný papier nemôže byť predmetom obchodného majetku daňovníka.

Oslobodené budú podľa Novely aj príjmy z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúce z dlhodobého investičného sporenia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, vrátane príjmov vyplatených po uplynutí 15 rokov od začiatku takéhoto sporenia. Opätovne za podmienky, že sa nejedná o obchodný majetok.

Zmena zdaňovania príjmov z autorskej činnosti

Novela zjednocuje aj spôsob zdaňovania aktívnych (napr. príjem za príspevky do novín) a pasívnych autorských príjmov (napr. odmena za použitie umeleckého výkonu), a to tak, že pri oboch sa (vo väčšine prípadov) automaticky uplatní zrážková daň vo výške 19 %. Daňovník (napr. umelec) sa však môže s platiteľom dane (napr. vydavateľ alebo organizácia kolektívnej správy práv) dohodnúť, že uvedený postup sa neuplatní a daň odvedie až v rámci daňového priznania. Uvedený postup bol doteraz možný len pri tzv. pasívnych autorských príjmoch. Dohodu je nutné oznámiť správcovi dane do 15 dní po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená.

Táto zrážková daň sa však neuplatní vždy a určité príjmy sa budú zdaňovať len v rámci daňového priznania. Konkrétne ide o príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady, z vytvorenia, zhotovenia alebo použitia iného predmetu duševného vlastníctva (napr. patent, ochranná známka) alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Zavedenie osobitného základu dane z kapitálového majetku

Zavádza sa osobitný základ dane z kapitálového majetku, pre ktorý je určená sadzba 19 %. Na základe tohto bude väčšina z príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov na území SR zdaňovaná zrážkou vo výške 19 % a väčšina príjmov z kapitálového majetku zo zdrojov v zahraničí sa zahrnie do osobitného základu dane.

Zavedenie podmienky pre oslobodenie podielu na zisku (dividendy) od dane

Novinkou je aj podmienka pre oslobodenie podielu na zisku od dane. Tento nebude predmetom dane len v takom rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku (dividendu). Uvedené ovplyvní dividendy vyplácané zahraničnými osobami, ktoré si ich v rámci svojej jurisdikcie môžu uplatňovať ako daňový výdavok.

Zníženie základu dane pri reštrukturalizácii a konkurze

V prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom sa zavádza znižovanie základu dane daňovníka o sumu záväzkov, o ktorú sa v minulosti zvyšoval základ dane. Obdobne to bude platiť aj u daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz.

Daňové zvýhodnenie sociálnej výpomoci poskytnutej zamestnávateľom

V rámci sociálnej politiky štátu bola Novelou v Zákone doplnená výnimka pre oslobodenie sociálnej výpomoci poskytnutej zamestnávateľom z dôvodu vybraných mimoriadnych udalostí na strane zamestnanca z prostriedkov sociálneho fondu. Ide napr. o úmrtie blízkej osoby, živelnú udalosť, dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak teda zamestnávateľ poskytne zamestnancovi určitú peňažnú pomoc (maximálne vo výške 2 000 eur za jedno zdaňovacie obdobie) na základe Zákonom stanovených dôvodov, táto sa nezahrnie do základu dane. Uvedené zvýhodnenie sa uplatní na sociálnu výpomoc poskytnutú po 31. decembri 2015.

Opravná položka k príslušenstvu pohľadávky

Po novom už je možné vytvoriť opravnú položku aj k príslušenstvu pohľadávky, ktorá bude považovaná za daňový výdavok za predpokladu, že i) príslušenstvo bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, ii) existuje riziko, že ho dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí a iii) od splatnosti pohľadávky uplynulo viac ako 1 080 dní. Uvedené možno realizovať už pri podávaní daňových priznaní po 31. decembri 2015.

Normy a certifikáty

Mení sa tiež zahŕňanie nákladov za normy a certifikáty do základu dane. Pokiaľ ich obstarávacia cena nepresiahne 2 400 eur, budú sa zahŕňať do základu dane jednorazovo, a teda nie počas celej doby ich platnosti. Podľa prechodných ustanovení Novely sa uvedené použije už v rámci podávania daňového priznania za kalendárny rok 2015. 

Zrušenie povinnosti daňovej licencie pre vybrané subjekty

Novelou sa ruší povinnosť platiť daňovú licenciu pre spoločnosti zanikajúce bez likvidácie, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bol podaný takýto návrh. Pre doplnenie uvádzame, že v prípade, ak ich imanie prechádza na právnych nástupcov (z dôvodu zlúčenia alebo splynutia spoločností), budú stále povinné daňovú licenciu platiť. Výška je určená súčinom 1/12 zákonnej výšky daňovej licencie a počtom mesiacov zdaňovacieho obdobia zanikajúcej spoločnosti. Doplatiť licenciu musí spoločnosť v prípade, že návrh na zrušenie bez likvidácie vezme späť, alebo súd zistí, že spoločnosť má majetok a v dôsledku toho nariadi jej likvidáciu.

Daňovú licenciu nebudú platiť ani pozemkové spoločenstvá. Uvedené platí za predpokladu, že dosahujú len príjmy z činností, ktorými sú poľnohospodárska prvovýroba a s ňou súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, alebo hospodárenie v lesoch a na vodných plochách a zároveň ich ročný obrat neprevyšuje 10 000 eur. Zmena sa uplatní už za obdobie kalendárneho roka 2015.

Zmeny pri odpise prenajímaného majetku

Pri odpise prenajímaného majetku sa po novom bude zohľadňovať rozsah a doba prenájmu. Znamená to, že ak prenajímateľ po skončení prenájmu tento majetok nebude ďalej prenajímať, ročný odpis bude o tento čas pomerne skrátený. To znamená v prípade prenájmu napr. bytu si nebude možné uplatniť odpis za mesiace, kedy je byt neprenajatý, a to bez ohľadu na výšku nájmu v čase, keď tento byt prenajatý bol.

Zmena asignácie dane právnickými osobami

Údajne za účelom podpory neziskového sektora sa mení režim poukazovania podielu zaplatenej dane právnickými osobami. Tieto budú môcť poukázať 2 % zaplatenej dane pokiaľ v zdaňovacom období sami darovali neziskovému sektoru finančné prostriedky v hodnote aspoň 0,5 % zaplatenej dane. Ak daňovník finančný dar v tejto výške neposkytol, bude môcť poukázať len 1 % (namiesto súčasných 1,5 %) zaplatenej dane.

Pravidlá proti zneužívaniu prevodov práv na podiel na zisku

Za účelom implementácie Smernice Rady 2011/96/EÚ sa do Zákona vkladá nové ustanovenie, ktorého zámerom podľa dôvodovej správy je zefektívniť boj proti daňovým únikom a zabrániť erózii základov dane zneužívaním výhod z tejto smernice. Nové ustanovenie § 50a Zákona hovorí, že “ak daňovník získa podiel na zisku na základe opatrenia alebo viacerých opatrení, ktoré so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti nemožno považovať na účely tohto zákona za skutočné a ich hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov je získanie výhody pre daňovníka, ktorá je v rozpore s predmetom alebo účelom tohto zákona, je tento podiel na zisku predmetom dane. Opatrenie podľa prvej vety môže pozostávať z viacerých opatrení alebo z ich častí.” Ak teda bude správca dane považovať prevod práva na podiel na zisku za fiktívny, bude tento stále predmetom dane podľa Zákona.

Toto ustanovenie sa aplikuje aj na situácie, ak je len niektoré z vykonaných opatrení fiktívne a ostatné sú vzhľadom na skutočnosti a okolnosti skutočné.

Autor: JUDr. Barbora Paulovičová, advokátka spolupracujúca s advokátskou kanceláriou DT LEGAL

Začnite písať