5 dôležitých krokov pred tým, než začnete s exportom

Možnosť dosahovať vyššie zisky, rozšírenie zákazníckej základne, zníženie závislosti na domácom trhu,možnosť konkurovať zahraničným firmám a brániť sa tým zahraničnej konkurencii aj na domácom trhu, výhodné podmienky investovania v hostiteľskej krajine. To sú hlavné dôvody, prečo sa firmy rozhodnú pre export.

Vstup na zahraničné trhy však môže byť finančne a časovo náročný. Donúti vás robiť strategické rozhodnutia, ktoré zásadne ovplyvnia rozvoj firmy. Preverte si, či dokážete zvládnuť expanziu na nové trhy.

Pripravte sa analýzou

Pre začiatok si definujte exportný zámer a navrhnite marketingové aktivity v zahraničí. Dôležité je taktiež poznať dobre svoj produkt a jeho marketingové prednosti. Porovnanie ceny s konkurenciou nemusí byť vždy rozhodujúce. Rozhodujúcim faktorom môže byť kvalita, flexibilita dizajnu podľa teritoriálnych požiadaviek, servis na mieste a pod.

Ďalej zhodnoťte, či máte na export dostatok ľudských zdrojov, t.j. kvalifikovaných pracovníkov, jazykové zručnosti, znalosti právnych predpisov v medzinárodnom obchode, dokladov. Berte do úvahy aj flexibilitu výrobných kapacít (čas, množstvo podľa požiadaviek nových odberateľov).

V prípade, že disponujete dostatočnými kapacitami a skúsenosťami, nasleduje príprava potrebnej dokumentácie pre export, príprava marketingového plánu a samotnej exportnej ponuky.

Rozhodnite sa, kam chcete exportovať

V tomto kroku si môžete spraviť teritoriálny a komoditný výskum.

Teritoriálny výskum – náplňou tohto výskumu je získavanie všeobecných informácií o trhoch, makroekonomických ukazovateľoch krajín, daňových systémoch, colných podmienkach, technických normách a predpisoch o ochrane spotrebiteľa, či existencii významných podporných inštitúcií v daných krajinách.

Komoditný výskum – spravte si prieskum potrieb trhu, spotrebiteľov, konkurencie, cien, obchodných metód a zvyklostí na danom trhu. Vymedzíte si tak hlavných konkurentov a zákazníkov, požiadavky na tovar, aké sú ceny konkurencie a pod. Komoditný výskum je dlhodobejší proces a vlastne ho robíte počas celého pôsobenia vašej firmy na zahraničnom trhu.

Spravte produktu reklamu

Rozsah reklamnej kampane súvisí s tým, v akom štádiu životného cyklu je momentálne produkt určený na export. Pre úplnú novinku na trhu sa vyplatí nákladnejšia reklama.

Pri príprave propagácie nezabudnite na:

  • Charakter vášho produktu a z toho vyplývajúci charakter cieľových zákazníkov
  • Technické a ekonomické parametre v porovnaní s hlavnou konkurenciou na trhu
  • Predajné metódy obvyklé na danom zahraničnom trhu
  • Ceny a obvyklý proces ich tvorby na trhu
  • Dodacie a platobné podmienky
  • Úžitkové vlastnosti produktu
  • Platnú legislatívu usmerňujúcu podmienky reklamy na danom trhu

V prípade, že vo svojich prípravách dôjdete do tejto fázy realizácie exportu, je nutné spracovať exportný plán. Definujte v ňom všetky riziká a výhody plánovaného vstupu na zahraničný trh. Takýto plán vám pomôže  pri komunikácii s bankou v prípade vybavovania úveru.

Počítajte s prekážkami

Vyšpecifikujte si prekážky, ktoré krajina importéra môže vytvárať pre obmedzenie alebo dokonca zamedzenie vstupu vybraného tovaru na svoj trh, aby chránila domácich výrobcov pred zahraničnou konkurenciou.

Tarifné prekážky
Clo – navštívte stránku príslušného colného úradu krajiny, do ktorej export smeruje a zistite prípadné špecifiká v colnej procedúre.

Netarifné prekážky
• Intervencie štátu v krajine určenia, zvýhodňujúce domácich výrobcov ako sú napr. dotácie domácim výrobcom, technické normy a štandardy, požiadavky na balenie, dovozné licencie, množstevné obmedzenia dovozu, inšpekčné prehliadky tovaru pred jeho odoslaním, pravidlá pre určenie pôvodu tovaru.
• Rôzne poplatky z dovozu (špeciálne poplatky z dovozu, tzv. štatistické dovozné dane, prístavné poplatky, zloženie depozitu, atď.)

Za netarifné prekážky dovozu je možné pokladať aj neodôvodnené požiadavky na predloženie zdravotných certifikátov pri tovare rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Preverte si partnerov

Vyhľadávajte spoločnosti s dobrou povesťou a bonitou, bez finančných problémov, ktoré sú zamerané na exportovanú komoditu. Ak si charakter produktu vyžaduje distribučnú sieť, je dobré ak potenciálny partner ma vlastnú sieť.

Pokúste sa s partnerom vytvoriť komplexný vzájomný vzťah, t.j. napr. pri dodávke strojárskych výrobkov dohodnúť aj servis a školenia.

Partner na zahraničnom trhu môže byť s vami v rôznom právnom vzťahu. Môže to byť:

  • agent – sprostredkovateľ obchodu, ktorý jedná na cudzí účet a pod cudzím menom. Odmenou za prácu agenta je provízia, ktorá je vopred dohodnutá v percentách z dosiahnutej ceny.
  • distribútor – nakupuje tovar od výrobcu alebo exportéra na vlastný účet a ďalej ho predáva na zahraničných trhoch. Jeho odmenou je rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou.

www.een.sk

 

Začnite písať