Ako sa samozamestnať a dostať na to dotáciu

Chcete sa samozamestnať a uchádzať sa o dotáciu na začiatok podnikania? Čo musíte splniť a aké kroky podniknúť ako prvé?

Pokiaľ sa chcete uchádzať o finančné prostriedky na samozamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, musíte splniť najprv podmienky pre pridelenie takéhoto príspevku. To znamená byť minimálne tri mesiace evidovaná/ý v evidencii nezamestnaných, prejsť vzdelávaním, napísať a obhájiť podnikateľský plán. Už v tomto podnikateľskom pláne deklarujete, aké činnosti chcete vykonávať a na čo plánujete finančné prostriedky použiť.

Keď sa rozhodnete, ktoré činnosti chcete vykonávať, musíte si zistiť či spĺňate podmienky na ich vykonávanie. Jednotlivé činnosti sú rozdelene na voľné, remeselné a viazané živnosti. Pri voľných živnostiach musíte splniť iba základné podmienky na získanie oprávnenia na živnostenské podnikanie, to znamená vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. V prípade remeselných a viazaných živností musíte splniť podmienky vzdelania a praxe presne definované pri každej živnosti.

Po obhájení podnikateľského plánu a získaní finančných prostriedkov musíte zájsť na Obvodný úrad, jednotné kontaktné miesto, kde požiadate o vydanie oprávnenia/ní na živnostenské podnikanie. V žiadosti môžete uviesť, aby jednotný kontaktný bod ohlásil vznik vášho oprávnenia aj správcovi dane, tzn. daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. V prvom kroku splníte základné povinné úkony, povinné sociálne poistenie sa vás bude týkať až po podaní prvého daňového priznania k dani z príjmov.

Začnite písať