Ako založiť obchodnú spoločnosť?

V prvom kroku si musíte ujasniť koľko spoločníkov bude spoločnosť mať, kto bude konateľom, kde bude sídlo spoločnosti, aké bude mať základné imanie a aké činnosti bude vykonávať.

Po samotnom rozhodnutí o tom, či vôbec podnikať, nasleduje rozhodnutie akou formou podnikať. Môžete podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Obidve formy majú svoje výhody a nevýhody, ale vy, keďže chcete budovať obchodnú prevádzku, zamestnávať ľudí a expandovať na zahraničné trhy, ste si vybrali právnickú osobu – spoločnosť s ručením obmedzeným.

Pokiaľ už máte za sebou toto rozhodnutie viete, že živnosť založíte na jednom mieste a behom týždňa môžete začať podnikať. V prípade, že ste sa rozhodli podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti, jej založenie bude trošku dlhší aj zložitejší proces. Na výber ako založiť alebo získať najčastejšiu formu obchodnej spoločnosti máte tieto možnosti:

 • svojpomocne,
 • pomocou právnika, alebo spoločnosti na to špecializovanej,
 • kúpiť ready made spoločnosť (krátko založená spoločnosť určená na predaj),
 • kúpiť existujúcu spoločnosť s históriou.

Výhodou ready made spoločností alebo spoločností s históriou je, že už nemusíte preukazovať vloženie základného imania. Naopak, ich nevýhodou je, že potenciálni kupujúci nedôverujú údajom v predchádzajúcich účtovných závierkach alebo celkovej histórii spoločnosti. Väčšina potenciálnych podnikateľov teda volí možnosť založiť a budovať si svoju spoločnosť od začiatku.

Ako sa teda dá založiť s.r.o.?

V prvom kroku si musíte ujasniť koľko spoločníkov bude spoločnosť mať, kto bude konateľom, kde bude sídlo spoločnosti, aké bude mať základné imanie a aké činnosti bude vykonávať. V ďalšom kroku požiadajú spoločníci svojho správcu dane v mieste trvalého pobytu o súhlas so zápisom v obchodnom registri. To znamená, že správca dane overí, či nemáte nedoplatky na dani a môžete teda byť spoločníkom v ďalšej spoločnosti.

Podľa toho, či bude mať spoločnosť jedného alebo viacerých spoločníkov je potrebné vypracovať základný dokument spoločnosti a to buď zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. Zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva musia byť podpísané u notára alebo na mestskom (obecnom) úrade, t. j. pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Ďalšie dokumenty potrebné k zápisu do obchodného registra sú už rovnaké:

 • vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov do základného imania (minimálne základné imanie je 5000 eur)
 • výpis z osobitného účtu správcu vkladu že boli vklady vložené
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla alebo nájomná zmluva
 • podpisový vzor konateľa/ľov
 • list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo (stačí pre právne úkony)
 • súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri

V prvom kroku spoločnosť požiada o vydanie živnostenských listov na jednotnom kontaktnom mieste na predpísanom tlačive. Poplatky za vydanie živnostenských listov sú nasledovné:

 • voľná živnosť – 5 eur / činnosť
 • viazaná živnosť – 15 eur / činnosť
 • remeselná živnosť -15 eur / činnosť

V prípade podania návrhu elektronicky :

 • voľná živnosť – zdarma
 • viazaná živnosť – 7,50 eur / činnosť
 • remeselná živnosť -7,50 eur / činnosť

Následne sa zloží základné imanie na osobitný účet v banke a požiadate banku o vydanie potvrdenia o vložení vkladu do základného imania. Spoločnosť priloží zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, podpisové vzory, preukázanie sídla a zloženia základného imania a požiada o zápis do obchodného registra. Na zápis do obchodného registra použije tlačivo voľne dostupné na internete, pričom podpisy konateľov musia byť  úradne overené. K návrhu na zápis je potrebné priložiť doklady preukazujúce zaplatenie súdneho poplatku vo výške:

Obchodný  register:

 • prvozápis 331,50 eur

V prípade podania návrhu elektronicky

 • 166 eur

Celý proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným môže trvať v priemere tri – štyri týždne. Po zapísaní spoločnosti do obchodného registra je potrebná registrácia na daňovom úrade a na záver tohto článku vám prajeme veľa šťastia

Začnite písať