Automobil a podnikanie

Používanie automobilu v podnikaní rieši skoro každý podnikateľ. Uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s jeho používaním v podnikaní závisí od skutočnosti, či je súčasťou obchodného majetku alebo podnikateľ používa svoje vlastné motorové vozidlo.

Oznamovaciu povinnosť na začatie používania auta na podnikanie už od 1. januára 2013 nemá, ale ostala mu povinnosť správcovi dane ohlásiť skutočnosť, že sa automobil prestal používať na podnikanie. Lehota na oznámenie je 30 dní od dátumu, od kedy sa vozidlo prestane používať na podnikanie. Po uplynutí lehoty 30 dní a neoznámení tejto povinnosti môže byť podnikateľ pokutovaný zo strany daňového úradu.

Podľa toho, či sa jedná o používanie súkromného alebo firemného automobilu, má podnikateľ nárok na uplatnenie si daňových výdavkov spojených s jeho používaním.

Čo všetko a v akých prípadoch je možné zahrnúť do daňových výdavkov:

Automobil zahrnutý v obchodnom majetku

 • odpisy motorového vozidla (automobil patrí do prvej odpisovej skupiny, t.j. doba odpisovania je 4 roky. Obstarávacia cena automobilu sa tak rozloží do daňových výdavkov rovnomerne po dobu 4 rokov.)
 • daň z motorových vozidiel
 • výdavky na spotrebované pohonné látky (ich nákup je potrebné preukázať dokladom z registračnej pokladne)
 • poistné na havarijné poistenie, resp. povinné zákonné poistenie
 • opravy a údržba automobilu
 • technické zhodnotenie
 • ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky, umytie vozidla, lekárnička a pod.)

Automobil nezahrnutý v obchodnom majetku (súkromný automobil)

 • daň z motorových vozidiel
 • náhrady za spotrebované pohonné látky
 • základná náhrada za každý km jazdy podľa § 7 zákona o cestovných náhradách (spotreba pohonných látok sa počíta podľa údajov v technickom preukaze vozidla alebo inom relevantnom doklade o spotrebe). Cenu za pohonné hmoty je potrebné preukázať dokladom o nákupe. Paušálna náhrada za každý km je v súčasnosti 0,183 eur/km.
 • ďalšie výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky)

POZOR!

Na paušálnu náhradu má podnikateľ nárok iba v prípade, ak používa motorové vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaný ako majiteľ alebo držiteľ. V prípade, že nepoužíva na podnikanie svoje vlastné motorové vozidlo, má nárok na daňové výdavky vo výške spotrebovaných pohonných hmôt a vedľajších výdavkov.

Automobil obstarávaný finančným lízingom

 • odpisy z hodnoty istiny v súlade so zákonom o dani z príjmov uplatňované rovnomerne počas celej doby trvania lízingu (súčasťou je aj spracovateľský poplatok a cena, za ktorú podnikateľ vozidlo odkúpi po skončení lízingu)
 • finančný výnos (úrok) v súlade so splátkovým kalendárom
 • poistné na havarijné poistenie, resp. zákonné poistenie
 • výdavky na spotrebované pohonné látky
 • opravy a údržba automobilu
 • technické zhodnotenie so súhlasom lízingovej spoločnosti
 • daň z motorových vozidiel
 • ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky)

Prenajatý alebo vypožičaný automobil

 • nájomné
 • výdavky na spotrebované pohonné látky
 • opravy a údržba, ak je to v nájomnej zmluve dohodnuté
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak je to dohodnuté
 • ďalšie prevádzkové výdavky súvisiace s použitím motorového vozidla na pracovnú cestu (diaľničné poplatky, parkovacie poplatky a pod.)
 • daň z motorových vozidiel

Ak by automobil zahrnutý v obchodnom majetku alebo obstarávaný finančným lízingom bol používaný súčasne aj na súkromné účely, nie je možné uvedené výdavky zahrnúť medzi daňové výdavky v plnej výške, ale iba vo výške prislúchajúcej „pracovným cestám” (príslušný pomer uplatnenia, resp. neuplatnenia výdavkov sa určí na základe evidencie jázd príslušného motorového vozidla).

PRÍKLAD

Výpočet náhrady a daňových výdavkov pri firemnom a súkromnom motorovom vozidle

Motorové vozidlo má v technickom preukaze deklarovanú priemernú spotrebu 6,0l/100 km. Cena pohonnej hmoty je 1,10 eur/l. Podnikateľ použil motorové vozidlo na pracovnú cestu, ktorej celková dĺžka bola 220 km. Na doklade o nákupe pohonných hmôt má uvedený nákup pohonných hmôt v objeme 50 l. Aké daňové výdavky si na túto pracovnú cestu uplatní v prípade firemného a v prípade súkromného vozidla?

Firemné vozidlo:

Spotrebované pohonné hmoty: 13,20 l á 1,10 eur = 14,52 eur
Celkom: 14,52 eur
V skutočnosti si dá do nákladov celú sumu uvedenú za nákup na daňovom doklade. Zvyšné km musí deklarovať v knihe jázd. Pri tejto ceste sa odhliadlo od odpisov.

Súkromné vozidlo:

Spotrebované pohonné hmoty: 13,20 l á 1,10 eur = 14,52 eur
Náhrada za km: 220 km á 0,183 eur = 40,26 eur
Celkom: 54,78 eur

Začnite písať