Autor zamestnaný u podnikateľa: s kým vlastne uzavrieť zmluvu?

Dá sa uzavrieť zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva s autorom, ktorý je zastupovaný právnickou osobou? Honorár bude mať autor vyplácaný ako faktúru od tejto spoločnosti. Ako postupovať? Čo dať do zmluvy, aby bola v súlade s platnými právnymi predpismi?

Ak je autor diela zamestnancom právnickej osoby, ktorá ho zastupuje, dielo môže spadať pod režim zamestnaneckého diela podľa § 90 Autorského zákona. To znamená, že udeľovať súhlas na použitie diela (teda uzatvoriť licenčnú zmluvu) má právnická osoba, ktorá autora zamestnáva, ak sa s autorom nedohodli inak.

Čiže najskôr je potrebné zistiť, kto je oprávnený licenčnú zmluvu uzatvárať. Táto otázka by mala byť upravená v pracovnej zmluve medzi právnickou osobou a autorom. Ak autor poveril právnickú osobu aj udeľovaním majetkových práv k dielu, uzatvorenie zmluvy s ňou je v takom prípade v poriadku.

Čo sa týka náležitostí licenčnej zmluvy, tie sú uvedené v § 65 ods. 1 Autorského zákona. Na to, aby bola licenčná zmluva platná, musí obsahovať:

  1. spôsob použitia diela,
  2. rozsah licencie,
  3. čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia,
  4. odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.

Nezabudnite, že ak je licencia výhradná, teda ak bude právo používať dielo dohodnutým spôsobom udelené výlučne jednej osobe, licenčná zmluva musí mať písomnú formu.

Autor: redakcia

Začnite písať