Biznis stratégia je pre športové kluby nevyhnutná


Situácia v športe na Slovensku je katastrofálna. Absentuje národná stratégia rozvoja a podpory športu ako súčasť vzdelávacieho systému a systému zdravotno-preventívnej starostlivosti. Štát do športu investuje málo. Športové kluby namiesto budovania prežívajú a bojujú za svoju existenciu. Ako sa s tým pasuje kultový bratislavský futbalový klub FK Inter Bratislava, prezrádza jeho prezident a bývalý futbalový reprezentant Jozef Barmoš.

Športové kluby poskytujú nielen vysoko profesionálnu športovú prípravu svojim zverencom. Prispievajú predovšetkým k výchove detí a mládeže tak, aby z nich vyrástli zdraví, sebavedomí ľudia, schopní aj v bežnom živote hrať fair play,“ začína svoje rozprávanie Jozef Barmoš. A možno oveľa dôležitejším poslaním je, že v deťoch pestujú celoživotný vzťah k športu. Šport sa stáva ich súčasťou. Budú sa k nemu vracať, budú ho potrebovať. „Šport je ako pozitívny životný doping. Ste psychicky vyčerpaní, idete si zabehať. Vstanete unavení, dáte si pár brušákov. Ak sa naučíte v detskom veku milovať šport, budete ho milovať do konca života,“ konštatuje Barmoš.

Na to je však potrebné, aby kluby mali k dispozícii kvalitné technicko-materiálne zabezpečenie, dobré hracie plochy a predovšetkým profesionálny trénerský tím a obslužný personál. „V prípade trénerského tímu je kľúčová odborná príprava a pravidelné vzdelávanie. Ďalšou dôležitou súčasťou športovej prípravy je práca s big data, kde na základe presných výstupov z tréningovej a súťažnej činnosti vedia kluby veľmi efektívne nastavovať tréningový plán prispôsobený každému hráčovi či hráčke. Samozrejmosťou je aj nastavenie vhodných regeneračno-kompenzačných aktivít,“ vymenúva Barmoš všetky atribúty potrebné na riadne zabezpečenie hlavnej činnosti klubu.

Všetko však stojí nemalé finančné prostriedky, a ak kluby nechcú všetky náklady preniesť na rodičov, treba hľadať financie aj z iných zdrojov, a to v kombinácii komerčných a nekomerčných aktivít. „Žiaľ, podpora športu je zo strany štátu a samospráv absolútne nedostatočná. Športových plôch rapídne ubúda a športové kluby často platia samosprávam komerčné nájomné za prenájom športovísk. To je absurdné.“ hovorí Jozef Barmoš. Preto je dôležité, aby aj športové kluby mali vypracovanú riadnu biznis stratégiu, ktorá zadefinuje tie činnosti klubu, ktoré smerujú k zabezpečeniu príjmov. Súčasťou stratégie by malo byť aj nastavenie komunikácie smerom dovnútra klubu aj navonok. Vypracovanie reálnej biznis stratégie však vôbec nie je jednoduché. Musí zohľadňovať množstvo rôznych špecifík.

Som veľmi rád, že v rámci nášho klubu takúto biznis stratégiu spracovávame. Je to náročné na energiu aj na čas. V tomto klube som strávil roky svojho života. V časoch rozmachu aj v čase jeho znovuzrodenia. Mojím jediným cieľom je opäť v ňom vychovať budúcich reprezentantov. Preto verím, že aj napriek nepriaznivej situácii v oblasti financovania športu sa nám podarí stratégiu dobre pripraviť a realizovať,“ dodáva na záver.

Podnikanie v športe a legislatíva

Podnikanie športových odborníkov

Podnikanie športových odborníkov

V oblasti podnikania športových odborníkov nastalo za posledné roky viacero výrazných zmien. Viete o aké zmeny ide? Na aké povinnosti pri začatí podnikania v tejto oblasti nezabudnúť?  Čo je potrebné predložiť na získanie oprávnenia vykonávať činnosť? Aké sú povinnosti voči daňovému úradu a poisťovniam? Na všetky tieto otázky a mnohé iné nájdete odpoveď v našom informačnom materiáli Podnikanie športových odborníkov (https://bit.ly/3B8yPJeL). Autorom brožúrky je projekt Monitoring podnikateľského prostredia. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR.

www.fkinterbratislava.sk
facebook.com/newstorywithhistory

Začnite písať