Čo by ste mali vedieť o používaní pokladní mimo sídla firmy

Nie vždy používa podnikateľ registračnú pokladňu v priestoroch obchodnej prevádzky. Čo robiť, ak potrebujete pokladňu premiestňovať, ak sa predajné miesto líši od vášho sídla, prípadne používate jednu pokladňu na dvoch predajných miestach?

Pokiaľ nie je registračná pokladňa evidovaná v priestoroch riadnej obchodnej prevádzky, je možné ju u správcu dane zaregistrovať ako elektronickú registračnú pokladňu na ambulantný predaj.

V knihe elektronickej registračnej pokladnice sa v rámci identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla, ktoré  je podnikateľ povinný podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona vyplniť na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Ak však nejde o trvalé miesto predaja, je toto možné charakterizovať ako pojazdnú ambulantnú predajňu, t.j. Prevádzkovú jednotku s pohyblivým stanovišťom, resp. ako oficiálnu formu zásobovania v sídlach, bez vybudovanej stacionárnej siete maloobchodu, a preto ako predajné miesto sa v knihe elektronickej registračnej pokladnice uvedie „ambulantný predaj“.

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o dve miesta, na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb v odlišnom čase, v takomto prípade je možné používať jednu pokladnicu, pričom v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú uvedené dve predajné miesta a takáto elektronická registračná pokladnica sa bude používať a označovať ako prenosná.

Začnite písať