Čo priniesol prvý štvrťrok 2014 v oblasti legislatívy pre podnikateľov

Slovak Business Agency (SBA) pokračuje v dobrej tradícii a ako každý štvrťrok, tak aj koncom marca 2014 vydáva tri druhy informačných materiálov pre podnikateľov, ktorých touto cestou informuje o najdôležitejších zmenách v legislatíve za posledný kvartál. Cieľom informačných materiálov je napomôcť podnikateľom, najmä tým začínajúcim, pri zorientovaní sa v spleti právnych predpisov a poskytnúť im informácie dôležité pre výkon svojich práv a povinností. Podnikatelia sa v týchto materiáloch dozvedia aj o možnostiach podpory ich podnikania ako aj o najnovších a plánovaných zmenách v relevantnej legislatíve.

 Prehľad právnych predpisov (výber pre malých a stredných podnikateľov)

  •  prehľad právnych predpisov platných v rôznych oblastiach na uľahčenie orientácie v legislatíve. Prehľad je členený podľa oblastí, ktoré dané predpisy upravujú a obsahuje odkazy na ďalšie predpisy vrátane noviel a doplnkov,
  • aktuálny prehľad reflektuje o. i. novelizáciu živnostenského zákona, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o správnych poplatkoch a upozorňuje i na vyhlášky, ktorými sa vykonáva zákon o e-Governmente.

Stiahnite si Prehľad právnych predpisov

 Zoznam štátnej legislatívy na podporu malého a stredného podnikania

  • poskytovanie podrobnejších informácii o možnostiach podpory podnikania (napr. o štátnej pomoci, stimuloch, dotáciách ale aj o úľavách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti).
  • aktuálny zoznam upozorňuje aj na tieto zmeny:

nepriama novelizácia zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 34/2014 Z. z.), ktorej hlavným cieľom bolo odstrániť administratívnu náročnosť pravidiel a postupov verejného obstarávania pre špecificky vymedzené predmety, napr. v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov (účinnosť od 27. februára 2014)-

novelizácia zákona o potravinách (zákonom č. 36/2014 Z. z.), ktorou sa ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja potravín v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol 10 mil. eur, dva krát ročne zverejniť výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených na Slovensku na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok (účinnosť od 1. apríla 2014).

Stiahnite si Zoznam štátnej legislatívy na podporu MSP

Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti

  • materiál sprevádza podnikateľa krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti (od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane),
  • zameriava sa aj na výkon špecifických podnikateľských činností. Dokument je členený na dve časti, v rámci ktorých sa osobitne venuje povinnostiam fyzických ako aj právnických osôb,
  • aktuálny materiál bol obohatený o informácie:

– o podnikaní fyzických osôb na základe iného ako živnostenského oprávnenia (t.j. slobodné povolania a slobodne hospodáriaci roľníci)

– reflektuje zmeny v podmienkach zamestnávania a udeľovania povolenia na zamestnanie pre štátnych príslušníkov tretích krajín v SR (v zmysle novelizácie zákona o azyle)

– obsahuje upravené sadzby a výšky poistného pre jednotlivé kategórie poistencov na verejné zdravotné poistenie a na sociálne poistenie na rok 2014 

Stiahnite si Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti

Začnite písať