Databáza informácií Európskej únie o prístupe na trhy tretích krajín – Market Access Database (MADB)

Databáza informácií o prístupe podnikateľských subjektov z členských štátov EÚ na trhy tretích, t.j. nečlenských krajín EÚ (Market Access Database – MADB) je voľne prístupná všetkým subjektom z celej EÚ a z pristupujúcich/kandidátskych krajín.

Čo nájde exportér v databáze:

  • informácie o podmienkach vývozu na trhy nečlenských krajín EÚ;
  • informácie o tom, ako EK systematicky rieši sťažnosti podnikateľov z EÚ pri odstraňovaní obchodných bariér pri ich vývoze do tretích krajín;
  • informácie o tom, či jednotliví obchodní partneri EÚ dodržiavajú platné medzinárodné obchodné dohody a zmluvy;
  • podnety pre realizáciu spoločnej obchodnej politiky EÚ s cieľom ďalšej liberalizácie medzinárodného obchodu prostredníctvom rokovaní na pôde WTO, ale aj pri rokovaniach na ďalších úrovniach (OECD, bilaterálne preferenčné dohody a pod).

Na internetovej stránke Market Access Database nájdete:

  • Databáza sektorových a obchodných bariér – informácie o exportných a investičných podmienkach vývozu do nečlenských krajín EÚ. Vyhľadávať je možné podľa krajiny, sektorovej oblasti a podľa druhu bariéry, resp. opatrenia.
  • Príručka pre exportérov, týkajúca sa importných formalít – dovozné procedúry podľa jednotlivých komodít.
  • Aplikované colné sadzby v tretích krajinách – na základe harmonizovaného systému kódov alebo názvu tovaru je možné zistiť colné sadzby a ďalšie poplatky uplatňované pri dovoze do tretích krajín.
  • Štatistická databáza obchodu medzi EÚ a tretími krajinami – podľa krajiny, výrobku, HS kapitoly, HS 4 alebo HS 6.
  • Databáza informácií z oblasti sanitárnej a fytosanitárnej – zoznam sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek a problémov, ktoré sa vyskytujú pri vývoze do tretích krajín.
  • Štúdie – správy týkajúce sa prístupu na trh vo vybraných obchodných oblastiach alebo podľa jednotlivých tretích krajín, resp. zoskupení.

EK prostredníctvom internetovej stránky vyzýva podnikateľov v členských krajinách EÚ, aby ju informovali o novo zistených bariérach obchodu v tretích krajinách, aby ich mohla začať riešiť. Po potvrdení existencie obchodnej bariéry (overenie v príslušnej tretej krajine), EÚ zverejní takúto informáciu v databáze, analyzuje problém a určí následné kroky v snahe prekážku eliminovať. Najprv iniciuje rokovania o probléme s predstaviteľmi tretej krajiny a snaží sa dosiahnuť zrušenie obchodnej bariéry na bilaterálnej úrovni. Pokiaľ sa nedosiahne dohoda a uvedená bariéra je v rozpore s medzinárodnými dohodami a záväzkami, predstavitelia EK sa môžu obrátiť na Orgán na urovnávanie sporov WTO (Dispute Settlement Body), ak je to spor s členskou krajinou WTO, resp. prostredníctvom prijatia protiopatrení, ak nejde o členskú krajinu WTO.

Internetová stránka MADB bola na základe požiadaviek podnikateľskej sféry doplnená v roku 2007 o Register sťažností, ktorý zabezpečuje jednoduchú registráciu obchodných prekážok, umožňuje vytvorenie jednotnej databázy obsahujúcej prakticky všetky známe obchodné prekážky, obsahuje jednotný formulár pre on-line registráciu sťažností a zaznamenanie všetkých relevantných údajov a umožňuje podnikateľskej sfére sledovať proces riešenia sťažností. Register je verejne prístupný a umožňuje vložiť podnety o prekážkach priamo do databázy.

Informácie o sťaženom prístupe na trhy tretích krajín, resp. o existujúcich obchodných bariérach pri vývoze do tretích krajín, môžu byť dôležitým informačným zdrojom nielen pre podnikateľské subjekty pri uľahčovaní ich vývozu do týchto krajín, ale aj pre Slovenskú obchodnú priemyselnú komoru (SOPK), Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), štátnu správu, študentov, ale aj širokú verejnosť.

Príručka MADB podrobne vysvetľuje fungovanie databázy pre prístup na trh, pričom sú v nej uvedené pokyny pre použitie jednotlivých sekcií databázy.

www.een.sk

 

 

 

Začnite písať