Doktorandské štúdium a podnikanie

Existujú nejaké obmedzenia, ak si chce doktorand popri štúdiu otvoriť vlastný biznis? Bude mať ako SZČO povinnosť platiť odvody, resp. preddavky na poistenie do sociálnej poisťovne?

V prípade interného doktorandského štúdia ostáva takejto osobe štatút študenta. To znamená, že nie je zamestnancom školy. Popri štúdiu sa môže zamestnať na trvalý pracovný pomer, plný úväzok alebo začať podnikať bez obmedzení. Na oficiálnej úrovni sa škola, resp. študijné oddelenie nemá právo pýtať na otázky súvisiace so zamestnaním.

 • 54 Zákona o vysokých školách, Doktorandský študijný program

(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Odvody

Na doktoranda, ktorý podniká, sa nevzťahujú žiadne úľavy. Ak mu vznikne povinnosť platiť poistné za príjmy dosiahnuté v postavení SZČO, musí ich uhradiť.

Samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie spravidla od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý je jej príjem z podnikania vyšší ako 12-násobok platného vymeriavacieho základu. SZČO, ktorá má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, vzniká táto povinnosť až od 1. októbra.

Pokiaľ bude zo samostatnej zárobkovej činnosti dosahovať v roku 2016 príjmy, vznik povinného poistenia sa v tomto prípade bude posudzovať k 1. júlu 2017, na základe príjmov dosiahnutých za rok 2016. Ak príjem z podnikania za rok 2016 (príjem bez odpočítania výdavkov) bude vyšší ako zákonom stanovená hranica (ešte nie je stanovená), povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vznikne SZČO najskôr od 1. júla 2017.

O prípadnom vzniku poistenia informuje Sociálna poisťovňa na základe údajov zo živnostenského úradu a od Finančného riaditeľstva SR. Pri vzniku poistenia oznámi aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje tykajúce sa úhrady poistného.

Autor: redakcia

2 komentáre

 • Lukáš
  8 rokov ago

  Chcem sa spýtať, či doktorand denného štúdia môže uzatvoriť trvalý pracovný pomer s externou spoločnosťou. Neviem či je to definované zákonom. Žiadny zákon som nenašiel ktorý by presne definoval túto situáciu.

  • katreniakova
   8 rokov ago

   Dobrý deň,

   áno samozrejme môže doktorand denného štúdia uzatvoriť trvalý pracovný pomer. Podľa § 11 písm. u) Zák. č. 580/2004 je štát platiteľom poistného, ak nie je ďalej uvedené inak, za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov. Akonáhle bude študent v trvalom pracovnom pomere bude za neho odvody platiť zamestnávateľ.

Comments are closed.

Začnite písať