Dopyt po službách, ktoré končia


Štyri národné projekty pre pomoc malým a stredným podnikateľom, ktoré SBA postupne realizovala od roku 2017, sa chýlia ku koncu. O napĺňaní cieľov, výzvach a prekážkach, ktorým počas svojho fungovania museli čeliť, rovnako ako o ďalších aktivitách SBA v danom období, sme sa rozprávali s riaditeľom Sekcie národných a medzinárodných programov MARIÁNOM LETOVANCOM.


Vráťme sa do roku 2017. Aké boli prvotné pohnútky vytvorenia štyroch národných projektov? Prečo vlastne vznikli a aké mali ciele?

– Odpoveď je jednoduchá. Projekty poskytli zásadnejšie financovanie potrieb malých a stredných podnikov (MSP) a záujemcov o podnikanie na Slovensku. Zároveň sme podporované aktivity vďaka dostatočným zdrojom nastavili horizontálne, teda tak, aby kopírovali životný cyklus firmy a boli sme schopní podporovať rozvoj podnikania v jeho rôznych štádiách. Naše služby tak mohli využívať aj tí, ktorí rozmýšľali o začiatku podnikania, rovnako tí, ktorí podnikali len krátku dobu, ale aj tí, ktorí boli na trhu už etablovaní a chceli expandovať. Či už doma alebo v zahraničí. Prípadne potrebovali riešiť zásadnejší problém, ktorý obmedzoval efektívny rast firmy. Zároveň sa časť aktivít orientovala na výskum podnikateľského prostredia, v rámci ktorého sa zbierajú a analyzujú dáta pre potreby tvorby politík v tejto oblasti. Za obdobie projektu sme vydali 144 analýz a 21 prieskumov. Ako príklad môžem uviesť Správu o stave MSP na Slovensku, Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku, Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, medzinárodný Globálny monitor podnikania a desiatky ďalších.

Každoročne sme zrealizované výstupy prezentovali na výročnej konferencii. Zúčastňovali sa jej nielen podnikatelia, ale aj zástupcovia akademického sektora, verejných a mimovládnych inštitúcií. Analýzy aj prieskumy sú dostupné online na stránke www.monitoringmsp.sk, takže budeme radi, ak sa nimi tvorcovia politík nechajú inšpirovať.

Naplnili projekty stanovené ciele?

– Naplnili. Nielen z kvantitatívnej stránky, teda počtu podporených klientov, ale aj z hľadiska kvality poskytovaných služieb. Podľa hodnotiacich správ, ktoré pripravujeme zo spätnej väzby klientov, sa celková spokojnosť pohybuje na úrovni 93 percent.

Dokázali projekty zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku v súlade s potrebami MSP?

– Určite k tomu prispeli. Za obdobie trvania projektov sme poskytli viac ako 28-tisíc služieb, podporili sme vyše 24-tisíc MSP a vyše 20-tisíc záujemcov o podnikanie. Z analýz efektívnosti poskytovania služieb Slovak Business Agency vyplýva napríklad, že počas posudzovaného obdobia vzrástla kumulatívna hodnota tržieb podporených klientov o 16,4 percent na úroveň 1 905,7 mil. Eur. Kumulatívna hodnota pridanej hodnoty podporených klientov sa v období 2018 – 2020 zvýšila o 15,4 percent a mediánové tržby podporených klientov súhrnne narástli o 22,3 percenta.

Trvalo však projekty podnikateľské prostredie určite nezachránili. Jednak potreby trhu sú ďaleko vyššie, ako boli disponibilné zdroje projektov. Jednak pre chýbajúcu stratégiu podpory podnikania na Slovensku neexistuje potrebná kontinuita z hľadiska nástrojov a príslušných rozpočtov.

Od roku 2024 budú poskytované len niektoré služby, na ktoré boli klienti zvyknutí. Navyše v zásadne limitovanom rozsahu. Veľká časť služieb nebude pokračovať a teda potreby MSP nebudú napĺňané v rozsahu ako do roku 2023.

Ako ovplyvnila pandémia koronavírusu fungovanie projektov?

– Časť služieb sa preniesla do online sveta. Za päť týždňov sme konvertovali všetky služby a súvisiacu byrokraciu, ktorá je mimochodom obrovská, do režimu, ktorý nevyžadoval fyzický kontakt. Samozrejme, časť služieb, ktorá bola orientovaná napríklad na podporu fyzickej účasti na zahraničných podujatiach rôzneho typu, sa zastavila. Nedalo sa cestovať, podujatia sa vo veľkej miere rušili.

Ako v tomto období dokázali projekty pomôcť malým a stredným podnikateľom?

– Myslím, že zásadne. Odrazilo sa to aj v rozsahu poskytovaných služieb. V kritickom období, mám na mysli najmä roky 2020 a 2021, počet klientov narástol o takmer 40 percent. Vrátane tých, ktorým pandémia ohrozovala podnikateľskú existenciu.

Pri komunikácii s klientami sme pri žiadostiach o čerpaní služieb občas narážali na obavy z prílišnej administratívy. Dokázali sme tieto predsudky našim prístupom zmierniť?

– Už som spomenul, že byrokracia na Slovensku má obludné rozmery. Na strane agentúry sme podnikli všetky kroky, ktoré zmiernili požiadavky na klientov pri využívaní služieb. Netvrdím, že stav je ideálny, ale je znesiteľný – viac ako 74 percent klientov je spokojných s procesom náročnosti registrácie. Aj keď priestor na zjednodušovanie je pomerne veľký. My však nie sme tí, ktorí byrokraciu vytvárajú. Ako poskytovateľ služieb ju znášame spolu s klientami SBA. Zdroje, ktoré vynakladáme na plnenie administratívnych povinností by sme radšej vynakladali na služby pre podnikateľov.

Po ktorých službách podnikatelia najviac volajú?

– Rôzni klienti využívajú rôzne služby. Tých v rôznych kombináciách poskytujeme takmer 40. Našou filozofiou je poskytovať horizontálnu pomoc rôznym skupinám podnikateľov alebo budúcim podnikateľom. V poslednom čase to však boli procesné audity, pri ktorých sme malým a stredným podnikateľom financovali realizáciu auditov v ich firmách s cieľom odhaliť slabé miesta a navrhnúť riešenia pre rozvoj a rast konkurencieschopnosti. Počas roka sme takto podporili vyše štyri stovky firiem, pričom záujem bol viac ako dvojnásobný.

Pridám aj niekoľko ďalších čísiel. V minulom roku služby SBA využilo viac ako 4 061 záujemcov o podnikanie a 5 642 MSP, zorganizovaných bolo 515 podujatí, na ktorých klienti strávili viac ako 1 600 hodín. Zrealizovalo sa 7 804 poradenstiev, na ktorých klienti strávili viac ako 87 600 hodín. Dokumentuje to solídny záujem o podporu podnikania rôznymi formami a kvalitu poskytovaných služieb. Z dotazníkov spokojnosti vyplýva viac ako 90-percentná spokojnosť so službami, komunikáciou a odbornými zamestnancami.

Čo ste počas realizácie služieb v rámci jednotlivých projektov vnímali ako najväčšiu prekážku, resp. výzvu?

– Už spomínanú byrokraciu. Tej čelíme všetci. Výzvou bolo rozšírenie tímu SBA a otvorenie pobočiek v krajských mestách s cieľom priblížiť služby podnikateľom do regiónov. V agentúre sa stretli skvelí ľudia, ktorí podporovali podnikateľov s veľkým zanietením. Žiaľ, politici rozhodli, že od roku 2024 rozsah aj forma podpory bude iná. Je to paradoxné, pretože podľa výsledkov viacerých prieskumov Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, ale aj s krajinami V4, zaostáva vo využívaní podporných programov pre MSP. Z výsledkov prieskumu EK 2022 napríklad vyplýva, že kým verejnú podporu (granty a finančné nástroje) v rámci EÚ využíva alebo plánuje využiť v budúcnosti viac ako 40 percent malých a stredných podnikov, na Slovensku sa k nej dostane kvôli limitovanej ponuke len 24 percent podnikateľov. Inak povedané, Slovensko stále disponuje značným potenciálom pre výraznejšie uplatňovanie rôznych podporných programov v sektore malých a stredných podnikov. V realite sa však udial presný opak a rozsah služieb sa zúžil.

Čo vnímate ako najväčší úspech projektov?

– SBA je na trhu už 30 rokov, počas ktorých podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku rôznymi službami. Počas uplynulých rokov sme sa na malú chvíľu priblížili k civilizovanému svetu. Tisíce existujúcich a budúcich podnikateľov mohli využiť služby SBA a rozbehnúť alebo zlepšiť svoje podnikanie, čo je v súlade s našim poslaním.

Platí, že približne každý šiesty MSP (resp. 17,6 percenta) na Slovensku, ktorý využíva verejnú podporu, ju čerpal z portfólia služieb SBA.

Preto sa aj napriek meniacim sa podmienkam otvorene pozeráme do budúcnosti. Súčasťou našich aktivít je aj osveta a podpora podnikania univerzálne, nielen cielene, napríklad orientáciou len na inovatívne firmy. Aj preto, že na Slovensku a v Európe pretrváva fenomén vlažného postoja k podnikaniu. Prieskum iniciatívy Global Entrepreneurship Monitor (GEM)  naznačuje nízke vnímanie podnikania ako vhodnej kariérnej voľby (SR 52 percent; Európa 62 percent).

Našou konkurenčnou výhodou oproti iným organizáciám je, že sme verejno-súkromným partnerstvom. Zakladateľmi SBA je Ministerstvo hospodárstva SR – ako reprezentant verejného sektora a tvorca politík pre podnikanie a dve podnikateľské organizácie – Združenie podnikateľov Slovenska (mimochodom najstaršia podnikateľská organizácia na Slovensku) a Slovenský živnostenský zväz. Práve účasť podnikateľských organizácií vytvára unikátne predpoklady pre systematickú  a intenzívnu spoluprácu s podnikateľským sektorom a umožňuje nám flexibilne reagovať na potreby trhu.

Čo by ste – po niekoľkoročnej skúsenosti – v poskytovaní služieb a pomoci podnikateľom zmenili?

– Budem sa opakovať, ale radi by sme poskytovali služby pri minimálnej byrokracii. Mrzí ma aj obmedzenie a rušenie niektorých služieb kvôli pandémii, ktoré mali  pomôcť malým a stredným podnikateľom s internacionalizáciou ich podnikania na zahraničných veľtrhoch a začínajúcim inovatívnym podnikateľom s ich účasťou v podnikateľských a technologických centrách vo svete. A rovnako aj vlažná podpora našej iniciatívy zo strany niektorých inštitúcií poskytovať poukážky na podporu digitalizácie v malých a stredných podnikoch.

Sme v období, keď sa národné projekty chýlia ku koncu. Akým spôsobom plánuje SBA podporovať podnikateľov v najbližšom programovacom období?

– Podľa výsledkov prieskumu Slovak Business Agency z roku 2020 viac ako polovica malých a stredných podnikateľov (51 %) plánuje v budúcnosti využiť verejnú podporu pre svoje podnikanie, čo poukazuje na dostatočný budúci potenciál využitia podporných programov pre MSP na Slovensku.

Veľkostná štruktúra podnikateľského sektora na Slovensku vykazuje vo svojich základných znakoch určitú mieru podobnosti s veľkostnou štruktúrou podnikov v celej EÚ. Za typickú črtu Slovenska však možno v tomto kontexte označiť vyššie zastúpenie mikropodnikov. MSP sú oproti veľkým podnikom vo zvýšenej miere citlivé na kvalitu podnikateľského prostredia a zlyhania trhu. Pre prekonanie prekážok je potrebné vytváranie nových, ako aj ďalšie rozvíjanie existujúcich podporných nástrojov pre podnikateľov s cieľom dlhodobo udržať rast hospodárstva a podporiť zamestnanosť.

Činnosti SBA v novom národnom, resp. nástupníckom projekte budú orientované dvomi základnými smermi. Na podporu začínajúcich podnikateľov, vrátane potenciálnych a na podporu etablovaných podnikateľov. Okrem tradičných mäkkých služieb, ako poradenské služby, ktoré požaduje 30 percent podnikov, sa budeme venovať vo veľkej miere podpore prostredníctvom poukážok.  Tie budú smerovať napríklad na realizáciu firemných auditov, podporu rozvojových plánov pre rodinné podniky, podporu zapájania sa do komunitárnych programov (programov organizovaných priamo Európskou komisiu, ktoré sú veľmi flexibilné s minimálnou administratívnou náročnosťou, napríklad Horizon Europe).

Druhou zásadnou časťou bude výskum podnikateľského prostredia a činnosť Centra lepšej regulácie, teda služby využiteľné celou cieľovou skupinou podnikateľov.

Aké by – v súvislosti s rozvojom podnikateľského prostredia – malo byť zameranie nových služieb? Ako by sa naše služby mali inovovať, aby vyhoveli požiadavkám trhu MSP?

– Z reprezentatívneho prieskumu SBA vyplýva, že takmer jedna tretina podnikateľov (30 percent) by uprednostnila výraznejšiu podporu prostredníctvom vzdelávania a poradenstva pre podnikateľov. Túto službu, aj keď v obmedzenej podobe oproti minulosti, zachovávame aj pre obdobie po roku 2023.

Už niekoľko rokov sa Slovak Business Agency venuje podpore rodinného podnikania a pomoci podnikom pri generačnej výmene. Keďže rodinné podniky tvoria zásadnú časť slovenskej ekonomiky, resp. malých a stredných podnikov, v novom období, pribudnú pre tento typ firiem nové služby.

Novinkou je aj zavádzanie opatrení pre rozšírenie obehového hospodárstva do slovenských MSP. Jednak v rámci agentúry vznikne pre poskytovanie základných informácií kontaktný bod a zároveň prinesieme konkrétne nástroje, ktoré firmám pomôžu implementovať princípy cirkulárnej ekonomiky vo svojich prevádzkach.

Z prieskumu názorov MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku, ktorý realizovala  SBA (2022), okrem iného vyplýva, že treťou najvýznamnejšou prekážkou je nestabilita a nejednoznačnosť zákonov a právnych predpisov (takmer 89 percent). Registračné, nahlasovacie a iné administratívne povinnosti voči štátu vníma ako prekážku takmer 82 percent MSP. Aj preto sa zásadnejšie budeme venovať výskumu podnikateľského prostredia a téme lepšej regulácie.

Tieto aktivity nemajú význam iba v rovine kreovania podkladov pre tvorcov politík, akademický sektor, či medzinárodné inštitúcie, ktorým pravidelne reportujeme dáta za slovenské podnikateľské prostredie. Okrem už spomínanej výročnej konferencie je mnoho zistení prezentovaných aj prostredníctvom špecializovaných stránok SBA (monitoringmsp.sk a lepsiezakony.sk), informačných materiálov, infografík, mediálnych výstupov a pod. Čo sa týka témy lepšej regulácie, dlhodobo spolupracujeme s podnikateľmi pri zbere negatívnych skúseností z existujúcej legislatívy a návrhov na jej úpravy. Informujeme ich o možnostiach zúčastňovať sa konzultácií pri tvorbe legislatívy a ich výsledkoch, na ktorých sme pravidelným účastníkom. V neposlednom rade pripravujeme vstupy do aplikácie BiznisInfo, ktorá upozorňuje podnikateľov na zmeny legislatívy, umožňuje im vyjadriť sa k týmto zmenám, ale obsahuje aj užitočné informácie o rôznych nástrojoch pre podporu podnikania.

Headlinom našej agentúry je slogan SBA – Váš partner vo svete podnikania. Napĺňame tento slogan?

– Verím, že áno. Snažíme sa neustále zlepšovať služby a prinášať nové riešenia pre podnikateľov v súlade s iniciatívou Európskej komisie, ktorá sa volá Small Business Act for Europe. Dlhodobo nahrádza chýbajúcu stratégiu rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku.

„Kumulatívna hodnota tržieb podporených klientov počas posudzovaného obdobia vzrástla o viac než 16 percent na úroveň vyše 1,9 miliardy eur. Kumulatívna hodnota pridanej hodnoty podporených klientov sa v období 2018 – 2020 zvýšila o vyše 15 percent a mediánové tržby podporených klientov súhrnne narástli o viac než 22 percent.“

Marián Letovanec, riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov SBA

Začnite písať