Dovoz zo zahraničia – povinnosti

Podnikanie so zahraničím má svoje špecifiká hlavne z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vďaka otvoreným hraniciam a trhom nie je už dnes žiadnou výnimkou pre slovenských daňovníkov obchodovať so zahraničnými subjektmi alebo zakladať organizačné zložky v ktorejkoľvek európskej krajine. Pojem zahraničie si môžeme z hľadiska zákonov ovplyvňujúcich podnikanie rozdeliť na krajiny EÚ a ostatné tzv. tretie krajiny.

Podnikanie so zahraničnými subjektmi či už v postavení odberateľa alebo dodávateľa má svoje špecifiká hlavne z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty a iného postupu podľa toho, či je odberateľ platiteľ dane z pridanej hodnoty alebo nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty.

Dovoz tovaru z pohľadu platiteľa dane z pridanej hodnoty z EÚ

Základné podmienky, ktoré musia byť splnené aby išlo o nadobudnutie tovaru v tuzemsku, t.j. intrakomunitárne nadobudnutie tovaru, sú:

 • nadobúdateľ (kupujúci) získa právo disponovať s tovarom ako vlastník,
 • nadobúdateľ má pridelené identifikačné číslo pre DPH na Slovensku,
 • predávajúci má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte EÚ,
 • tovar je prepravený z iného členského štátu na Slovensko (preprava tovaru skončí na Slovensku),
 • ide o nadobudnutie tovaru (hnuteľný hmotný majetok) za odplatu, kúpu tovaru.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká v závislosti od toho, kedy je vystavená faktúra za dodanie tovaru:

 • ak je faktúra vystavená do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru – daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry,
 • ak bola faktúra vystavená neskôr (t.j. po 15. dni nasledujúceho mesiaca) – daňová povinnosť vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Kto je povinný platiť daň

 • Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (intrakomunitárne nadobudnutie tovaru) je povinná platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH osoba, ktorá tovar nadobudne podľa §11 a §11a, t.j. nadobúdateľ tovaru.

V praxi to znamená, že slovenský platiteľ dane z pridanej hodnoty môže nakupovať tovar z krajín EÚ od platiteľa DPH zaregistrovaného v svojej krajine alebo od neplatiteľa DPH. Pokiaľ dodávateľ z inej krajiny je vo svojej krajine zaregistrovaný ako platiteľ DPH, slovenský odberateľ mu pred nadobudnutím tovaru oznámi svoje identifikačné číslo pre daň a zahraničný dodávateľ mu fakturuje tovar bez sadzby DPH platnej v jeho krajine a odberateľ urobí tzv. samozdanenie, čo znamená, že v daňovom priznaní k DPH za príslušné obdobie uvedie nákup tovaru aj na vstupe aj na výstupe a finančne je teda výsledok tohto nákupu nulový, len sa musí objaviť v daňovom priznaní.

Pokiaľ dodávateľ nie je zaregistrovaný ako platiteľ DPH vo svojej krajine, fakturuje slovenskému odberateľovi bez DPH a slovenský odberateľ takéto nadobudnutie neuvádza v daňovom priznaní ani nevykoná samozdanenie.

Dovoz tovaru z pohľadu neplatiteľa dane z pridanej hodnoty z EÚ

Neplatiteľ pri dovoze tovaru z iného štátu môže doviezť tovar od platiteľa DPH zaregistrovaného vo svojej krajine alebo od neplatiteľa DPH. Tak isto má dve možnosti v akom postavení bude vystupovať on sám. Zákon o dani z pridanej hodnoty ustanovuje, že neplatiteľ DPH je povinný sa registrovať za platiteľa DPH až v prípade, že objem nadobudnutého tovaru prekročí v kalendárnom roku sumu 13 941,45 euro. Touto registráciou sa však nestáva klasickým platiteľom DPH, len osobou registrovanou podľa § 7 zákona o DPH. O takúto registráciu však môže požiadať aj skôr ako pred prekročením vyššie uvedeného limitu.

Pokiaľ takáto osoba nadobúda tovar od platiteľa DPH zaregistrovaného v inej krajine, má dve možnosti. Pokiaľ limit nadobúdaných tovarov neprekročí hranicu 13 941,45 euro, nie je povinná uvádzať svoje identifikačné číslo dodávateľovi. Ak ho neuvedie, dodávateľ je povinný fakturovať tovar vrátane sadzby DPH platnej v jeho krajine a táto osoba nie je povinná urobiť samozdanenie, alebo identifikačné číslo dodávateľovi oznámi, ten fakturuje cenu tovaru bez DPH a táto osoba sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru, to znamená že prizná a zaplatí daň platnú v SR.

Pokiaľ dodávateľ nie je zaregistrovaný ako platiteľ DPH vo svojej krajine, fakturuje slovenskému odberateľovi bez DPH a slovenský odberateľ takéto nadobudnutie neuvádza v daňovom priznaní ani nevykoná priznanie a úhradu dane.

Dovoz tovaru z tretích krajín

Dovozom tovaru je vstup tovaru z tretích štátov na územie EÚ. Vychádzajúc z § 12 zákona o dani z pridanej hodnoty sa „dovoz tovaru“ pre účely DPH definuje ako vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Územím tretích štátov sa pritom rozumie územie, ktoré nie je územím Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o DPH neustanovuje inak. Daň pri dovoze tovaru sa vyberá v tom členskom štáte, v ktorom sa vyberie clo. Pri dovoze tovaru je správcom dane colný orgán a na správu dane sa použijú colné predpisy, ak zákon o DPH neustanovuje inak.

Pri dovoze tovaru sa pri určení základu dane (§ 24 zákona o DPH) vychádza z hodnoty určenej na colné účely. Do základu dane sa pri dovoze tovaru zahŕňajú aj (ak nie sú súčasťou colnej hodnoty tovaru) aj dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať ako aj ďalšie súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. d) zákona o DPH platí, že platiteľ môže pri dovoze tovaru odpočítať daň, ak je daň zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru. Právo na odpočítanie dane podľa § 49 zákona o DPH môže platiteľ uplatniť, ak má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

2 komentáre

 • Miroslava
  9 rokov ago

  Prosím o upresnenie ak sa nakupi tovar z Turecka a faktura je na výšku 2000 eur aká vyška je z toho na zaplatenie
  cla a aké je zdanenie.
  Vopred dakujem za odpoved

 • Adrián Podhorský
  8 rokov ago

  Prosím o radu chcem doviesť nový traktor bud s Ruska alebo Bieloruska aká sa platí dan a clo.
  ďakujem Adrián

Comments are closed.

Začnite písať