Eko-inovácie v malých firmách čaká podpora

Eko-inovácie v malých a stredných podnikoch boli hlavnou témou druhého medzinárodného seminára pracovnej skupiny krajín ASEM. Diskutovalo sa o možnostiach podpory masívnejšieho využívania ekologických inovácií a spolupráci ázijských a európskych krajín v spomínanej oblasti. Seminár organizovala Slovak Business Agency, agentúra podporujúca drobných podnikateľov na Slovensku.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 8 krajín z Európy a 7 z Ázie. Diskusia bola zameraná na 3 hlavné oblasti:

1) zvyšovanie zručností a vzdelávanie v oblasti ekologických inovácií v malých firmách,

2) špecializované poradenské služby v otázkach eko-inovácií a

3) budovanie kapacít štátnych zamestnancov v oblasti eko-inovácií.

Projekty v príprave

Konzultačné služby pre podnikateľov zamerané na eko-inovácie

Malé a stredné podniky majú nedostatok v oblasti zavádzania ekologických inovácií do praxe. Pomôcť by im mali projekty, ktoré krajiny ASEM navrhli na seminári. Pôjde o:

  • organizáciu B2B kooperačných stretnutí podnikateľov v rôznych krajinách Európy a Ázie
  • vytvorenie IT platformy za účelom vytvorenia databázy dobrých príkladov z praxe
  • špecifické konzultačné služby určené malým a stredným podnikom

Špecializované poradenské služby v otázkach eko-inovácií

Krajiny ASEM budú spolupracovať na vytvorení virtuálneho tréningového programu zameraného na podporu využívania zelených technológií v malých a stredných podnikoch.

 Budovanie kapacít štátnych zamestnancov v oblasti eko-inováciíSkupina venovala osobitnú pozornosť navrhovaniu a zavádzaniu ekologických inovačných politík v prospech malých a stredných podnikov. Dôvodom je nedostatočné porozumenie zo strany verejného sektora potrebám eko-inovátorov. Výsledkom bude vytvorenie priestoru na verejný dialóg.

Výsledkom stretnutia bol návrh niekoľkých projektových zámerov pre každú z oblastí. Jednotlivé štáty návrhy dodatočne prediskutujú v rámci svojej krajiny. Hlbšie budú rozpracované na 3. seminári v júni v Soule. Návrhy projektov, ktoré získajú najväčšiu podporu členských krajín, budú predmetom diskusií na summite krajín ASEM v júli tohto roka v Mongolsku.

Malá slovenská firma – svetový eko unikát

Súčasťou medzinárodného stretnutia bola návšteva spoločnosti PR Krajné, s.r.o., ktorá sa venuje spracovaniu a recyklácii textilného odpadu z automobilového priemyslu. Spoločnosť je známa ako výrobca produktu Stered, ktorý predstavuje izolačnú dosku s variabilným využitím v oblasti izolácií a krytín. Spoločnosť PR Krajné s.r.o. reprezentuje výborný príklad aplikácie eko-inovácií v prostredí malého podniku.

Popri členoch pracovnej skupiny sa na seminári zúčastnil veľvyslanec Vladimír Halgaš z oddelenia krajín východnej Ázie a Pacifiku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Milan Chrenko, generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR, zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia a pozorovatelia z akademickej sféry.

ASEM reprezentuje pracovnú skupinu, ktorá je platformou pre odborný dialóg o možnostiach a forme spolupráce zúčastnených krajín, zdieľaní osvedčených postupov a príkladov dobre praxe, s cieľom zvýšiť povedomie o význame eko-inovácií v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Autor: redakcia

 

Začnite písať