Ekonomická výkonnosť slovenských MSP naďalej stagnuje

Slovenských podnikateľov trápi nedostatočný dopyt po ich produktoch a službách, zadlženosť a problematický prístup k financiám. Najziskovejší sú poľnohospodári.

Slovak Business Agency spracovala analýzu, ktorej cieľom bolo na základe dostupných údajov zhodnotiť výsledky hospodárenia a finančnú situáciu malých a stredných podnikateľov (MSP) na Slovensku od roku 2008 až po rok 2012.

Ziskoví podnikatelia sú najmä v poľnohospodárstve

Spracované výsledky finančných ukazovateľov poukázali na pretrvávajúci negatívny vývoj ziskovosti v sektore MSP. Pokles ziskovosti po roku 2008 sa nedarí kompenzovať pričom jej vývoj v období rokov 2011 – 2012 stagnoval. Tento vývoj je v kontraste s vývojom v kategórii veľkých podnikov, kde podiel ziskových subjektov rástol. Podiel MSP s kladným hospodárskym výsledkom sa v roku 2012 medziročne nezmenil (56,1 %). V rámci jednotlivých veľkostných kategórií MSP dosiahlo kladný hospodársky výsledok takmer tri štvrtiny (74,3 %) stredných podnikov, viac ako dve tretiny (67,8 %) malých podnikov a len o niečo viac ako polovica (54,6 %) mikropodnikov. Z hľadiska odvetví dosahuje najvyšší podiel ziskových MSP sektor pôdohospodárstva (67,1 %), najnižšie zastúpenie je v sektore stavebníctva (54,3 %).

Rentabilita tržieb klesá

Malým a stredným podnikom sa nedarí efektívne hospodáriť. Nepriaznivý vývoj pokračoval v oblasti ekonomickej efektívnosti a úrovni zhodnotenia majetku. V roku 2012 naďalej klesala rentabilita tržieb, ako aj rentabilita aktív v rámci všetkých podnikov. Na základe výsledkov Altmanovho indexu finančného zdravia, bolo iba 38,4 % MSP v pásme dobrej finančnej situácie, pričom od predkrízového roku 2008 dochádza v rámci MSP k nárastu podnikov v pásme zlej finančnej situácie. Jedným z možných dôvodov nepriaznivej finančnej situácie slovenských MSP môže byť nedostatočný dopyt po vytvorených produktoch a službách, nakoľko uvedený problém podľa výsledkov prieskumu označilo na Slovensku dva krát viac predstaviteľov MSP ako v krajinách EÚ – 28.

Zadlženosť a zhoršujúca sa dostupnosť bankových úverov

MSP na Slovensku vykazujú vysokú mieru zadlženosti. Vplyvom vysokej zadlženosti aktív (vyjadruje podiel záväzkov na vlastnom imaní a celkových záväzkoch, resp. na aktívach) sa pre MSP znižuje možnosť využívania externých zdrojov financovania. V prípade malých (76,8 %) a stredných podnikov (70,2 %) je dosiahnutá stredná hodnota celkovej zadlženosti aktív nad úrovňou odporúčanej hodnoty (70 %). Túto skutočnosť potvrdzuje aj nízka miera využívania bankových úverov, ktorá vykazuje zhoršujúci trend. Z hľadiska ekonomických sektorov najvýraznejší pokles (o 14,3 %) bol zaznamenaný v odvetví pôdohospodárstva.

Pretrvávajúci problematický prístup k finančným zdrojom potvrdili aj výsledky prieskumu, podľa ktorých z celkového počtu MSP zo Slovenska, ktorí žiadali banku o poskytnutie bankového úveru, bola len niečo viac ako polovica (53,2 %) plne uspokojených, čo predstavuje menej ako je priemer EÚ. V porovnaní s ostatnými krajinami sa Slovensko vyznačuje nižšou mierou plnej úspešnosti pri žiadaní o bankový úver. V rámci krajín V4 sa zaraďuje dokonca na posledné miesto.

Uhrádzanie krátkodobých pohľadávok sa zlepšilo

Na rozdiel od väčšiny ostatných ukazovateľ likvidita II. stupňa, ktorý hodnotí schopnosť podnikov uhrádzať krátkodobé záväzky, dosiahol v roku 2012 v rámci sektora MSP zlepšenie až na predkrízovú úroveň 1,07. Napriek určitému medziročnému zlepšeniu však stále dosahuje takmer polovica (47,2 %) MSP hodnoty likvidity II. stupňa pod odporúčanou hodnotou 1, ktorá indikuje problémy v oblasti uhrádzania krátkodobých záväzkov. Zlepšenie nastalo aj v oblasti splatnosti krátkodobých pohľadávok z obchodného styku MSP, kde sa stredná hodnota doby splatnosti medziročne znížila na 24,5 dní (o 0,8 dňa).

Slovak Business Agency v rámci svojich aktivít zameraných na podporu rozvoja a rastu malého a stredného podnikania na Slovensku vykonáva pravidelný monitoring a výskum podnikateľského prostredia s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov (MSP). Jedným zo spracovaných výstupov je aj hodnotenie ukazovateľov finančnej výkonnosti MSP v priebehu rokov 2008 až 2012, ktorého súčasťou bolo aj vyhodnotenie výsledkov prieskumov Európskej komisie „SMEs’ Access to Finance Survey“ realizovaných v rokoch 2011 a 2013.

Začnite písať