EURÓPSKA SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU

Snahy o vytvorenie najkonkurenčnejšieho podnikateľského prostredia v EÚ, uľahčenie voľného pohybu tovarov a služieb a odstránenie prekážok podnikania, vyplývajúcich z rozdielov v právnych úpravách jednotlivých členských štátov, vyústili do zavedenia novej spoločnej nadnárodnej formy obchodnej spoločnosti – európskej spoločnosti (či európskej akciovej spoločnosti,orig.societas europaea, známa pod skratkou SE). Európska spoločnosť je svojou štruktúrou a tvorbou základného imania najviac blízka akciovej spoločnosti, ponúka však množstvo výhod, ktoré z nej robia atraktívnu alternatívu klasickým (národným) typom obchodných spoločností. Jej fungovanie podlieha Nariadeniu[1] a právnym predpisom členských štátov[2].

Čo je to európska spoločnosť 

SE je kapitálovou spoločnosťou, ktorej základné imanie (v minimálnej výške 120 000 eur) je rozložené do akcií. Podobne ako ostatné akciové spoločnosti inkorporované na Slovensku sa zapisuje do obchodného registra. Na rozdiel od nich však európsku spoločnosť nemôžu zakladať fyzické osoby (hoci je možné, aby po jej založení nadobudli všetky akcie).

Inkorporácia SE je v porovnaní so založením klasickej akciovej spoločnosti pomerne náročným procesom. Ide o to, že SE môže byť založená výlučne piatimi rôznymi spôsobmi, a to

a)              fúziou (zlúčením alebo splynutím) dvoch alebo viacerých akciových spoločností z rôznych členských štátov;

b)             založením holdingovej spoločnosti dvoch alebo viacerých zakladajúcich spoločností (bez obmedzenia právnej formy) z rôznych členských štátov, ktoré si de facto vytvoria materskú (holdingovú) spoločnosť (stávajú sa jej dcérskymi spoločnosťami);

c)              vytvorením dcérskej spoločnosti dvoch alebo viacerých zakladajúcich spoločností (bez obmedzenia právnej formy) z rôznych členských štátov;

d)             zmenou právnej formy akciovej spoločnosti, ktorá má aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo svoju pobočku v inom členskom štáte;

e)              založením dcérskej spoločnosti inej SE.

Ako z uvedeného vyplýva, v prípade európskej spoločnosti sa vždy bude vyžadovať istý nadnárodný prvok. Zároveň je zrejmé, že v nijakom prípade nepôjde o pokračovateľa verejných akciových spoločností, u ktorých by pri založení napr. neboli upísané všetky akcie osobami pomenovanými vyššie, ale by bola uskutočnená (verejná) výzva na upisovanie akcií.

Výhody SE

Jednoznačnou výhodou, ktorá inak v stredoeurópskom priestore nemá obdobu, je možnosť premiestnenia sídla SE bez potreby likvidácie spoločnosti a jej znovuzakladania v inom členskom štáte. Takáto mobilita umožňuje podnikateľom prispôsobiť sa potrebám trhu a podnikateľského prostredia, napr. presťahovať sa za dopytom, alebo zvoliť vhodnejší daňový systém s nižším daňovým a odvodovým zaťažením, prípadne uprednostniť dôveryhodnejší právny systém, s lepšou vymožiteľnosťou práv. SE značne uľahčuje aj cezhraničné fúzie obchodných spoločností.

Napriek tomu, že sa SE riadia aj vnútroštátnymi právami akciových spoločností, v porovnaní s národnými formami spoločností si môžu zvoliť jednoduchšiu štruktúru. Zatiaľ čo štandardná akciová spoločnosť je založená na dvojstupňovej forme riadenia, t.j. prostredníctvom výkonného (predstavenstvo) a kontrolného orgánu (dozorná rada), správa SE môže prebiehať aj len jednostupňovo. Jednostupňové riadenie SE je vložené do rúk tzv. správnej rady, ktorá zároveň plní úlohy kontrolného orgánu. Z uvedeného dôvodu správna rada v SE môže so zníženými nákladmi na obsluhu štrukturálneho riadenia prijímať aj odvážnejšie podnikateľské riešenia, a to bez obavy zo zásahu kontrolného orgánu.

Nevýhody SE

Transakčné náklady na premiestnenie sídla SE a nutnosť prispôsobenia sa legislatíve iného členského štátu zostávajú menej pozitívnou stránkou mobility. Premiestnenie sídla SE tiež nesmie za žiadnych okolností poškodzovať záujmy akcionárov, preto je napr. SE povinná za primeranú cenu odkúpiť akcie od tých jednotlivcov, ktorí s presunom sídla nesúhlasia. Obdobne, ak sa v dôsledku premiestnenia sídla a zmeny jurisdikcie má zhoršiť postavenie veriteľov a vymožiteľnosť ich pohľadávok, títo majú právo domáhať sa primeraného zabezpečenia svojich nezabezpečených pohľadávok. V neposlednom rade, premiestenie sídla za účelom likvidácie alebo vstupu do konkurzu je vylúčené.

Treba si tiež uvedomiť, že založenie SE ešte samo o sebe neznamená, že SE má oprávnenie priamo podnikať v ktorejkoľvek krajine EÚ; v tomto prípade platia rovnaké obmedzenia ako u akejkoľvek inej národnej spoločnosti. Pokiaľ teda chce európska spoločnosť podnikať v inom členskom štáte než v akom je inkorporovaná, potom si musí zriadiť dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku v tomto inom členskom štáte na účel získania povolenia na podnikanie.

Nepochybnou nevýhodou je aj fakt, že európska spoločnosť môže zatiaľ existovať len ako akciová spoločnosť, čo je obmedzujúce ani nie tak pre samotnú formu podnikania a z toho plynúce dôsledky, ale skôr pre limity evidentné pri jej založení (fúzovať sa môžu len akciové spoločnosti, európska spoločnosť môže vytvoriť len inú (taktiež akciovú) európsku spoločnosť a pod.). S tým súvisí aj celkové vylúčenie fyzických osôb z možnosti zakladania SE, čo v spojení s pomerne vysokým minimálnym základným imaním[3] robí z SE len málo využívanú a pomerne nepraktickú formu podnikania.

Napokon, nakoľko v EÚ neexistuje spoločný obchodný register, vzniká tu riziko zámeny obchodného mena SE s inou SE podnikajúcou v inom členskom štáte, čo v konečnom dôsledku môže v budúcnosti vyústiť do nepríjemných sporov. Nevýhodou európskej spoločnosti je tiež nevyhnutnosť zainteresovanosti zamestnancov na jej riadení.

SE z pohľadu malých a stredných podnikateľov (de lege ferenda)

Je pravdou, že SE je primárne určená pre veľkých podnikateľov (aj vzhľadom na výšku základného imania, spôsob riadenia a celkovú koncepciu nastavenia SE). Podľa štatistík je však podnikateľské prostredie v EÚ tvorené prevažne malými a strednými podnikateľmi. V tejto súvislosti sa preto na úrovni EÚ očakáva prijatie ďalšej nadnárodnej právnej formy obchodnej spoločnosti – Európska súkromná spoločnosť. Táto by mala byť podobná našej spoločnosti s ručením obmedzeným, a za jej zámerom stojí snaha o uľahčenie zakladania malých firiem v rámci celej EÚ.

[1] Nariadenie Rady Európskej únie č. 2157/2001 z 8. 10. 2001 o štatúte európskej spoločnosti (ďalej len „Nariadenie“)

[2] Napr. slovenský zákon číslo 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti o zmene a doplnení niektorých zákonov, český zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti v znení neskorších predpisov

[3] V kontraste k celoeurópskemu trendu uvoľňovania legislatívnych bariér pre tzv. jednoeurové spoločnosti (spoločnosti, u ktorých je minimálne základné imanie určené na úrovni jedného eura).

Začnite písať