Európsky patent chráni vynález vo viacerých krajinách

Čo je to európsky patent?

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, počítačové programy, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Vynález je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom národnej patentovej prihláškyeurópskej patentovej prihlášky alebo medzinárodnej prihlášky PCT.

Prečo chrániť vynález európskym patentom?

Európsky patent umožňuje získať ochranu v štátoch Európskeho patentového dohovoru (EPD) na základe jednotného konania o udelení patentu. Majiteľ patentu získa na určité obdobie a na určitom území výlučné právo na využívanie vynálezu chráneného patentom. Z toho vyplýva pre neho možný ekonomický prospech, návrat investícií vložených do vývoja vynálezu a zisk. Ak majiteľ nemá záujem sám patent využívať, môže s ním narábať ako s každým iným predmetom vlastníctva, čiže ho môže previesť na iného majiteľa, môže poskytnúť súhlas na jeho využívanie poskytnutím licencie, prípadne ho dať do zálohy. Celkové náklady na získanie európskeho patentu sú približne rovnaké ako náklady na získanie troch národných patentov.

Kto si môže chrániť vynález?

Európsku patentovú prihlášku môže podať každá fyzická alebo právnická osoba, ako aj každá spoločnosť, ktorá má postavenie právnickej osoby, a to bez ohľadu na národnosť, bydlisko alebo sídlo. Pri podávaní prihlášky musí prihlasovateľ uviesť zmluvné štáty EPD, v ktorých žiada ochranu. V prihláške môžu byť určené iba štáty, pre ktoré vstúpil do platnosti Európsky patentový dohovor do dátumu podania prihlášky. Prihlasovateľ po udelení európskeho patentu sa stáva jeho majiteľom, čím získava všetky práva vyplývajúce z vlastníctva patentu.

Kde a ako prihlasovať?

Európska patentová prihláška môže byť podaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (ÚPV SR) alebo priamo na Európskom patentovom úrade (EPÚ), ktorý sídli v Mníchove a pobočky má v Berlíne, Bruseli, Haagu a vo Viedni. Podľa súčasného systému môže byť európsky patent overený v 38 krajinách Európskeho patentového dohovoru (European Patent Convention) spolu s Bosnou a Hercegovinou a Čiernou Horou, a teda nielen v členských štátoch EÚ.  Prihlasovatelia, ktorí majú trvalé bydlisko alebo sídlo na území zmluvného štátu, ktorého úradným jazykom je iný jazyk ako niektorý z úradných jazykov EPÚ a štátni príslušníci tohto štátu, ktorí majú bydlisko v zahraničí, môžu podať európsku patentovú prihlášku v úradnom jazyku tohto štátu. To znamená, že od 1. 7. 2002 aj v slovenčine, pričom preklad do niektorého z úradných jazykov EPÚ (v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku) musia predložiť do jedného mesiaca od podania európskej patentovej prihlášky. Ak prihlasovateľ využije túto možnosť, zníži sa prihlasovací poplatok o 20 %.

Medzinárodná prihláška PCT (Patent Cooperation Treaty) – Prostredníctvom Zmluvy o patentovej spolupráci môže prihlasovateľ žiadať o ochranu v zahraničí. PCT je spravovaná Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (World Intellectual Property Office –WIPO) so sídlom v Ženeve. Medzinárodnú prihlášku môžu podať na ÚPV v Banskej Bystrici alebo v pobočke úradu v Bratislave všetky slovenské osoby ako aj iné osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo ju môžu podať na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Môže sa predložiť aj v slovenskom jazyku s tým, že do 1 mesiaca od jej podania je nutné predložiť preklad do jedného z uvedených jazykov. Žiadosť musí byť vždy predložená v jednom z uvedených jazykov.

Za koľko?

Poplatky pri žiadosti o európsky patent sú stanovené poplatkovým poriadkom EPO a hradia sa na účet EPÚ: Commerzbank AG, Promenadeplatz 7, 80273 Mníchov, Nemecko, IBAN: DE20 7008 0000 0333 8800 00, BIC: DRESDEFF700

Čo z toho?

Po udelení európskeho patentu EPÚ sa stáva prihlasovateľ majiteľom patentu a získava ochranu vynálezu patentom na 20 rokov. Doba ochrany sa počíta od dátumu podania európskej patentovej prihlášky. Táto ochrana platí vo všetkých štátoch, ktoré prihlasovateľ označil v prihláške a zároveň v nich doručil preklad patentového spisu a platí udržiavacie poplatky. Udelením patentovej ochrany jej majiteľ získava výlučné právo na využívanie patentu. Po oznámení o udelení európskeho patentu v európskom patentovom vestníku si môže začať majiteľ patentu na základe udelenej patentovej ochrany uplatňovať svoje práva.

Pripravuje sa

V roku 2012 sa členské štáty po vyše štyroch desaťročiach dohodli na koncepte jednotného európskeho patentu v realizácii tzv. „Patentového balíka EÚ“ spolu s príslušnými prekladovými dohodami a dohodou o Jednotnom patentovom súde. Cieľom Patentového balíka EÚ je poskytnutie jednotného celoeurópskeho patentu a jednotného súdu pre spory týkajúce sa európskych patentov. Ide o menej nákladný a viac právne zabezpečený prostriedok pre jednoduchší prístup k patentovému systému.

„Jednotný patentový súd“ bude zahŕňať Súd prvého stupňa, vrátane centrálnej divízie, miestnych a regionálnych divízií. Sídlo centrálnej divízie bude v Paríži, samostatné špecializované oddelenia v Londýne a v Mníchove a odvolací súd v Luxemburgu. Žaloba na zrušenie alebo vyhlásenie o neporušení patentu musí byť podaná na centrálnom súde, no v prípade dohody stačí, ak bude podaná na miestnom či regionálnom súde. Dohoda o jednotnom patentovom súde nadobudne platnosť po ratifikácii 13 zmluvných členských štátov vrátane Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka. Nariadenie o jednotnom patente bude platiť od dátumu nadobudnutia platnosti Dohody o jednotnom patentovom súde.

Jedinými krajinami, ktoré v súčasnosti ratifikovali dohodu sú Rakúsko, Francúzsko a Švédsko a v blízkej dobe sa pridá aj Belgicko, Dánsko a Malta. Dátum nadobudnutia platnosti dohody sa odhaduje na rok 2016 resp. 2017. Po implementovaní bude možné získať európsky patent s jednotným účinkom, čo bude mať za následok jednotnú právnu ochranu v rámci členských štátov na základe princípu „one-stop-shop“, ktorým sa znížia finančné a administratívne náklady.

Kde môžem získať ďalšie informácie?

Prvotnými informačnými zdrojmi sú platné zákony a medzinárodné zmluvy, dohody a dohovory z tejto oblasti. Ďalšie informácie je možné získať priamo na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici či z internetových stránok EPÚ alebo WIPO.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Európsky patentový úrad, Svetová organizácia duševného vlastníctva

Začnite písať