Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2014

Po úspešných predchádzajúcich dvoch ročníkoch vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) po tretíkrát anketu Byrokratický nezmysel roka 2014 o “anticenu” za legislatívne opatrenia, ktoré komplikujú život podnikateľom na Slovensku. Od 02.12. do 22.12.2014 môžu všetci záujemcovia dať svoj hlas jednému z desiatich “favoritov”, ktorých tento rok nominovali podnikateľské organizácie na základe podnetov od podnikateľov.

„Dodržiavanie byrokratických nezmyslov, ktoré namiesto zefektívnenia biznisu prinášajú do života iba komplikácie, je kontraproduktívne. Našou snahou je pokúsiť sa ich zmeniť, alebo odstrániť zo zákonov,” hovorí Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), ktoré je odborným garantom tejto anticeny. Skúsenosti z minulosti a úspechy pri eliminovaní legislatívnych nezmyslov, ako aj nadviazanie diskusie s kompetentnými rezortami potvrdzujú, že táto iniciatíva má zmysel. „Vďaka predchádzajúcim ročníkom projektu sa podarilo zmeniť niekoľko nezmyslov, ktoré podnikatelia a hlasujúca verejnosť nominovali do prvej desiatky. Verím, že aj tento ročník prispeje k odstráneniu zopár ďalších nezmyslov. Podnikateľské prostredie to síce systémovo z biedy nevytrhne, ale význam má každé jedno zlepšenie, ktoré bude pre podnikateľov znamenať o dôvod menej na rozčuľovanie a zodpovedných bude motivovať pridať aj ďalšie zlepšenia,” dodáva Ján Oravec.

Do anticeny Byrokratický nezmysel 2014 nominovali podnikatelia 52 opatrení. Medzi top 10-timi kandidátmi na víťaza nájdeme také príklady ako:

1.    paradox nutnosti uhradiť vysoký administratívny poplatok súdu pri krachu firmy, ktorá krachuje práve preto, že nemá dostatok finančných prostriedkov;
2.    duplicitné vypĺňanie údajov v elektronických podaniach na portáli finančnej správy;
3.    administratívnu povinnosť e-shopov nahlasovať informačný systém Úradu pre ochranu osobných údajov;
4.    nesplniteľné termíny Štatistického úradu, ktorý má prísnejšie lehoty ako daňové úrady či
5.    platenie zdravotných odvodov aj z peňazí vložených do podnikania, ak podnikateľ likviduje firmu.

„Výber byrokratických nezmyslov aj v tomto roku odzrkadľuje celú škálu problémov, s ktorými sa musia podnikatelia vedieť vysporiadať, ak chcú na Slovensku podnikať a dodržiavať pravidlá,“ dodáva Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

TOP 10 Byrokratických nezmyslov 2014
Názov Podstata
Povinnosť uhradiť vysoký poplatok pri krachu firmy Opatrenie je problematické z titulu povinnosti uhradiť pomerne vysoký poplatok (1659,70 EUR) v prípade, ak nastane v spoločnosti úpadok – teda firma skrachuje. Takáto spoločnosť ani jej štatutár zvyčajne nedisponuje takmer žiadnymi finančnými prostriedkami. Na jednej strane je podnikateľ zo strany zákona nútený vyhlásiť v spoločnosti konkurz (inak hrozia sankcie), na strane druhej čelí poplatku, ktorý ak nedokáže uhradiť, tak si svoju povinnosť splniť nedokáže.
Povinnosť e-shopov nahlasovať informačný systém Každý e-shop musí Úradu pre ochranu osobných údajov nahlásiť svoj informačný systém, teda systém, v ktorom spracováva osobné údaje zákazníkov. Tiež musí mať poučenie oprávnenej osoby pracujúcej s týmto informačným systémom a záznam o kontrole, prípadne záznam o incidente, ak by došlo k porušeniu zákona pri ochrane osobných údajov. Keďže e-shopy spracovávajú zvyčajne len meno, priezvisko a adresu zákazníkov, je toto opatrenie neadekvátne vzhľadom k tomu, že tieto údaje nájde hocikto, napr. aj v telefónnom zozname.
Duplicitné vypĺňanie údajov v elektronických podaniach na portáli finančnej správy Daňovník sa do informačného systému finančnej správy (portál finančnej správy) prihlási pod svojím menom a heslom, prípadne cez zaručený elektronický podpis. Po prihlásení musí pri všeobecných podaniach (napríklad oznámenie, žiadosť a pod.) duplicitne zadávať údaje o sebe a svojej firme napriek tomu, že tieto informácie už v systéme zadané sú a pri iných typoch podaní (napr. daňových priznaniach) si ich systém automaticky načíta.
Šibeničný termín na povinnosti voči Sociálnej poisťovni pri ukončení pracovného pomeru Evidenčný list dôchodkového poistenia má zamestnávateľ povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni do 3 kalendárnych dní po skončení pracovného pomeru zamestnanca. Evidenčný list dôchodkového poistenia obsahuje aj údaje z výplatnej pásky za posledný mesiac. Tento termín je náročné dodržať, pretože v lehote troch dní od skončenia pracovného pomeru nemusia byť ešte za daný mesiac spracované mzdy. Výplatný termín, do ktorého musia byť mzdy spracované a vyplatené je oveľa veľkorysejší (do konca nasledujúceho mesiaca).
Nesplniteľné termíny štatistikov Štatistický úrad od vybraných podnikateľov požaduje štvrťročne výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch. Výkaz obsahuje účtovné údaje a termín predloženia je do 12. dňa po skončení štvrťroka, napriek tomu, že napr. zákon o DPH umožňuje vystaviť faktúru za predošlé obdobie do 15. dňa. Ročné štatistické výkazy požaduje úrad do 31. marca, kedy majú podnikatelia termín aj na podanie daňových priznaní.
Dodatočné daňové priznanie a neaktualizácia odvodov do Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa dodatočné daňové priznanie akceptuje, ale výšku odvodov upraví živnostníkovi až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní dodatočného daňového priznania. Daňový úrad aj zdravotná poisťovňa vrátia preplatok a upravia výšku preddavkov spätne.
Zdravotné odvody aj z peňazí vložených do podnikania V zmysle zákona o zdravotnom poistení podlieha zdravotným odvodom aj likvidačný zostatok pri likvidácii firmy. Za istých okolností podnikateľ – spoločník obchodnej spoločnosti zaplatí zdravotné odvody aj z vlastných peňazí, ktoré vložil na začiatku do podnikania.
Nerovnaký prístup k elektronickým mzdovým dokumentom Legislatíva uplatňuje nerovnaký prístup k možnosti elektronického doručovania dokumentov súvisiacich so mzdovou agendou. Kým napríklad výplatné pásky možno doručovať elektronicky, tak napríklad pri doklade o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň už zákon možnosť elektronického doručenia nepripúšťa.
Zdravotná služba povinná pre všetkých zamestnávateľov Novelou zákona účinnou od 1.8.2014 sa rozšírila povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác (napr. pre ľudí pracujúcich v administratíve).
Absurdné povolenia pri prevádzkovaní prepravy osôb Okresný úrad v sídle kraja vydáva koncesiu na prevádzkovanie taxislužby s platnosťou pre daný kraj (napr. taxík s koncesiou pre Bratislavský kraj môže zaviesť zákazníka z Bratislavy do Nitry, ale nemôže vziať iného zákazníka späť do Bratislavy, ak nemá aj koncesiu z Nitrianskeho kraja). Lepšie na tom nie sú ani pravidelné autobusové linky. K povoleniu na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky je potrebné súhlasné stanovisko každého VÚC cez ktorý linka prechádza aj, keď tam nemá zastávku.

Hlasovať za niektorý z nich možno na stránke www.byrokratickynezmysel.sk alebo ak kliknete TU

Partneri Byrokratického nezmyslu 2014

Vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Stálymi partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency. Anketa sa teší z roka na rok čoraz väčšiemu záujmu  širokej verejnosti a podpore.

O Združení mladých podnikateľov Slovenska
Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy.

 

Začnite písať