Identifikujte problémy vo firme a získajte odborné riešenia


Slovak Business Agency (SBA) umožňuje firmám zrealizovať procesný audit, ktorého cieľom je rozvíjať procesy v malých a stredných podnikoch, poukazovať na riziká a ponúkať návrhy na zlepšenie. 


Audit zrealizuje konzultačná firma získaná z transparentného výberu a v oblasti, ktorú si firma sama zvolí. Po splnení potrebných krokov budú náklady za ukončený audit konzultačným firmám uhradené. Poukážku nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Ktorá firma môže o podporu žiadať?

  • etablovaná firma, ktorá je na trhu viac ako 3 roky
  • má rozvinuté interné procesy
  • sídli v Slovenskej republike

Ako podať žiadosť?

  • Na stránke www.npc.sk si v sekcii SLUŽBY / AUDITY vyberte žiadosť podľa sídla firmy – sídlo v BA kraji alebo sídlo mimo BA kraja.
  • Prihláste sa, alebo ak ešte nemáte vytvorený účet, registrujte sa.
  • Vyplňte formulár žiadosti

KROKY SPOLUPRÁCE


1 PRAVIDLÁ A PODMIENKY
Oboznámte sa s postupom prihlásenia a podmienkami tejto Výzvy.
Výzva je určená pre podnikateľov nad 3 roky od založenia,
so sídlom mimo Bratislavského kraja.


3 ŽIADOSŤ
Vyplňte formulár žiadosti, priložte do formulára povinnú prílohu –
Predpokladaný rozsah a odhad ceny auditu.


4 PREZENTÁCIA V SBA
Odprezentujete želaný audit a svoj podnik pred schvaľovacou komisiou. Žiadosť sa vyhodnotí ako
schválená/neschválená.


5 ZMLUVA
Po schválení sa uskutoční uzatvorenie zmluvy s SBA.


6 SÚŤAŽ CENOVÝCH PONÚK
Do jedného mesiaca získate min. 3 záväzné cenové ponuky od potenciálnych
realizátorov vášho auditu. O cenovú ponuku preto požiadate 3 ľubovoľné konzultačné
spoločnosti z voľného trhu.


7 REALIZÁCIA AUDITU
Víťazná cenová ponuka -> Realizácia dohodnutého auditu do max. 3 mesiacov.


8 HODNOTENIE REALIZÁCIE
Odprezentujte výsledky auditu a plánovaných opatrení pred Hodnotiacou komisiou.


OBLASTI AUDITU

Energetická spotreba

Výdavky na energie tvoria v súčasnosti veľkú časť prevádzkových nákladov mnohých firiem. Preverte stav interných procesov firmy z pohľadu spotreby energií a získajte odporúčania na ich zníženie.

Logistika a výroba

Overte si efektívnosť nastavených marketingových procesov vo firme. Audit marketingu je dôkladná revízia súčasných aktivít, stratégie, plánov a cieľov. Jej zámerom je zistiť, aké marketingové aktivity prinášajú výsledky, a v ktorých má a nemá zmysel pokračovať.

IT infraštruktúra

Revízia IT prostredia umožní firme získať cenné informácie o stave a kvalite infraštruktúry, informačnej bezpečnosti vo vnútri organizácie, získať odporúčané a vhodné nastavenie úrovne zálohovania dát, typy na testovanie odolnosti systémov, riadenia rizík, šifrovanie údajov či zariadení.

Obchodné vzťahy

Nechajte si odborníkmi zhodnotiť pripravenosť predajnej organizácie plniť svoje krátkodobé či dlhodobé ciele. Výsledkom takéhoto auditu bude nastavenie predajnej stratégie, vytvorenie vhodnej cenotvorby, zhodnotenie nedostatkov v procese či vytvorenie fungujúcej štruktúry predaja v celej sieti predajnej organizácie.

Procesy vo firme

Audit vnútorných procesov je nástrojom pre zmapovanie silných a slabých stránok vnútorného fungovania firmy. Cieľom auditu je definovať, ktoré procesy je možné zjednodušiť, či zefektívniť z pohľadu úspor času, financií či rozsahu konkrétnej práce alebo procesu.

KONTAKTY

Bratislavský kraj: sp@npc.sk

Trnavský kraj: sp.tt@npc.sk

Trenčiansky kraj: sp.tn@npc.sk

Nitriansky kraj: sp.nr@npc.sk

Žilinský kraj: sp.za@npc.sk

Banskobystrický kraj: sp.bb@npc.sk

Prešovský kraj: sp.po@npc.sk

Košický kraj: sp.ke@npc.sk

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať