Inkubátory – miesta, kde sa liahnu startupy

Inkubátory a akcelerátory sú miesta na podporu budovania startupov, avšak často sa tieto pojmy zamieňajú alebo nesprávne interpretujú. Inkubátor, v porovnaní s akcelerátorom poskytuje podporu startupom na dlhodobejšom princípe. Kým sa z nápadu stane fungujúci startup, vyžaduje si to istý čas. Inkubátor preto ponúka startupom podporu počas prvých troch rokov ich existencie prostredníctvom externého poradenstva a vedenia, zníženého prenájmu kancelárskych priestorov a infraštruktúry. Inkubátory bývajú často pridružené k univerzitám alebo vedecko-technickým parkom.

Izrael – národ startupov

V Izraeli sa nachádza na meter štvorcový viac startupov ako v Japonsku, Číne, Kanade či Veľkej Británii (v Izraeli vznikne ročne 70 – 80 nových starupov). Prečo je to tak? V roku 1991 Úrad hlavného vedca – Ministerstva priemyslu, obchodu a práce vytvoril program technologických inkubátorov. Hlavným cieľom tohto programu je premieňať inovatívne technologické nápady, ktoré sú príliš riskantné, aby boli financované súkromnými investíciami, na životaschopné startupy. Startupy po skončení inkubačnej doby musia na svoju ďalšiu existenciu získať investície zo súkromného sektora.

Momentálne sa v Izraeli nachádza 28 inkubátorov, z ktorých je väčšina technologických. Technologické inkubátory poskytujú inkubovaným startupom podporu po dobu max. 2 rokov prostredníctvom odborného poradenstva, zvýhodnených kancelárskych priestorov, administratívnych služieb, sprostredkovania verejného a súkromného rizikového kapitálu, pričom 15% celkového rozpočtu činností starupu je financovaných inkubátorom a zvyšných 85% financuje izraelská vláda. V prípade úspechu je podiel vlády spätne splatený. Výnimku tvoria podnikateľské subjekty, ktoré sa zameriavajú na biotechnológie. Týmto je podpora poskytovaná po dobu max. 3 rokov.

Pred umiestnením podnikateľov do inkubátora prechádzajú projekty jednotlivých žiadateľov hodnotením na úrovni riadiaceho výboru, ktorému predsedá manažér inkubátora. Vybrané projekty hodnotí národný koordinačný výbor Úradu hlavného vedca. Úspešní žiadatelia sú následne umiestnení do inkubátora. Po uplynutí prvého roka sú projekty opätovne hodnotené, aby sa zistilo, v akej ekonomickej kondícii sú startupy a či potrebujú ďalšiu podporu. Inkubátor je ekonomicky zainteresovaný do rozvoja a úspechu startupu, keďže nadobúda 20% podielu v novej firme a 3% z predaja jej produktov.

Úspech izraelského programu technologických inkubátorov je obrovský. Celkový kumulatívny súčet súkromných investícií do startupov v inkubačných programoch presiahol 3.5 miliardy USD, čo znamená, že každý dolár investovaný vládou priniesol investíciu zo súkromného sektora v podobe ďalších 5 – 6 USD.

Inkubačný program je v čase ekonomickej krízy veľmi dôležitou súčasťou podpornej infraštruktúry pre podnikateľov. Izraelský program je zároveň príkladom účinnej štátnej podpory prostredníctvom rizikového financovania v kombinácii s inkubačnou starostlivosťou a podporou začínajúcich spoločností. Podporuje nové podnikateľské subjekty, ktoré by bez takejto formy financovania nevznikli, resp.  technologický transfer z výskumných inštitúcií do priemyselnej praxe by bol ohrozený alebo obmedzený.

Vedecko–technický park v Hong Kongu – vznikajúci ázijský hub inovačných technológií

Vedecko–technický park v Hong Kongu bol otvorený v roku 2001 s cieľom podporovať inovácie a technologický rozvoj. Spája tri vládou financované projekty: Vedecký park, inkubátor InnoCentre a projekt rozširovania priemyselných realít.

Vedecký park je centrom excelentnosti pre biotechnológie a poskytuje účelovo zariadené kancelárske priestory, moderné laboratória a služby technickej podpory pre technologické spoločnosti.

InnoCentre vzniklo s cieľom podporovať a propagovať inovačne zamerané podnikanie prostredníctvom rôznych služieb. Manažuje 3 inkubačné programy špeciálne pre startupy z oblasti technológií, biotechnológií, webových a mobilných technológií a program pre dizajnérsky zamerané start-up firmy:

Incu-App je intenzívny 18-mesačný program, ktorý poskytuje služby šité na mieru s cieľom uľahčiť vývoj technológií a obchodný rast startupov vyvíjajúcich webové a mobilné riešenia a PC hry. Program ponúka inkubovaným firmám coworkingové priestory (2 miesta zdarma, 3. a ďalšie za úhradu), technickú a manažérsku asistenciu, či pomoc s financovaním.

Incu-Tech Program je určený pre technologické startupy s dĺžkou asistencie až 3 roky. Technologické startupy musia byť z oblasti IT a IKT, elektroniky, jemného strojárstva, biotechnológií a zelených technológií. Počas inkubačného obdobia dostane inkubovaná firma dotované nájomné a rôzne služby potrebné pre rozvoj podnikania, vzdelávanie, technickú podporu a možnosť spolupracovať s univerzitami a priemyslom.

Incu-Bio Incubation Program je 4-ročný podporný program určený pre biotechnologické startupy, ktoré potrebujú na svoju prevádzku mokré laboratóriá. Počas inkubačnej doby môžu firmy využívať technické, laboratórne a výrobné priestory.

Design Incubation Program je 2-ročný program pre firmy z oblasti dizajnu a kreatívnych odvetví. Do programu sa môžu zapojiť startupy z dizajnérskych odvetví: produkt, móda, šperky, obaly a značky, priestorová a vizuálne umenie, média a komunikácie, interiér a architektúra. Inkubované firmy môžu využívať okrem klasických kancelárskych priestorov aj špecifické zariadenia centra ako foto štúdio alebo sprejovú miestnosť. Inkubátor poskytuje aj služby podpory propagácie startupov: výstavné služby, mediálne služby a networkingové stretnutia.

Veľká Británia – NETPark inkubátor

NETPark inkubátor je súčasťou jedného z najrýchlejšie rastúcich vedeckých parkov vo Veľkej Británii – NETPark, ktorého cieľom je podpora spolupráce medzi univerzitami a podnikmi zameraná na uľahčenie aplikácie inovácií do praxe. NETPark vznikol ako partnerstvo 5 univerzít zo severovýchodného regiónu Veľkej Británie – Durham, Newcastle, Northumbria, Sunderland a Teesside, spolu s výskumno-vývojovými organizáciami, centrami excelentnosti a organizáciami na podporu vedy a vývoja. NETPark má ambíciu stať sa miestom, kde podnikatelia budú udávať smer v rozvoji svetových technológií a tvorbe nových produktov.

Česká republika – Inkubátory v Innovation Park

Súčasťou Innovation Park Jihomoravského inovačního centra (JIC) sú inkubátory a vedecko-technický park. Innovation Park JIC založil v roku 2003 Jihomoravský kraj spolu s mestom Brno a štyrmi vzdelávacími inštitúciami: Masarykovou univerzitou, Českým vysokým učením technickým (VUT) v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno. Táto spolupráca viedla k tomu, že JIC sa stalo centrom komplexnej podpory inovačného podnikania. V roku 2012 bolo súčaťou Innovation parku 60 firiem, ktoré v regióne vytvorili viac ako 400 pracovných miest.

Do Innovation parku patria tri inkubátory INBIT, INTECH a INMEC (CEITEC Science Park), ktorý je momentálne vo výstavbe a jeho otvorenie sa plánuje v polovici roku 2014. JIC poskytuje inkubovaným firmám v rôznych fázach životného cyklu priestory (od spoločných kancelárskych priestorov až po laboratóriá), poradenstvo, networking, prístup k investíciám na začatie podnikania, ale aj PR a marketingové služby.

INBITbiotechnologický inkubátor – sa zameriava hlavne na firmy z oblasti poľnohospodárstva, ktorým ponúka moderné kancelárske i laboratórne priestory, špičkové technologické vybavenie a služby – poradenské, marketingové, administratívne, či IKT. INBIT inkubátor nespája len startupy ale aj výskumno – vývojové laboratóriá existujúcich firiem s cieľom budovania poľnohospodárskeho klastru.

INTECH je technologický inkubátor, ktorý bol dokončený v roku 2008 a je súčasťou areálu VUT v Brne. Vďaka univerzitnej spolupráci inkubátor poskytuje inkubovaným firmám špecifické služby ako: pomoc s nájdením technológie alebo pomoc s jej predajom na nových trhoch, konzultácie od interných a externých odborníkov, vyhľadanie expertov, výskumných pracovníkov alebo partnerov.

V roku 2011 Innovation park JIC získal cenu medzinárodnej organizácie The Technopolicy Network  – tretí „Najlepšie medzinárodne zapojený inkubátor za rok 2011“. V súčasnosti je najúspešnejšou organizáciou v oblasti podpory podnikania v ČR.

Začnite písať