JASNÁ VÍZIA : MAŤ PROCESY POD KONTROLOU


„Vďaka auditu sme objavili procesy, ktoré sme doteraz nemali podchytené, definovali kritické a úzke miesta vo firme. Ak odporúčania dokážeme realizovať, bude z toho profitovať každý vo firme.“


O strojárskej spoločnosti Spanner SK, k.s. z Považskej Bystrice nepíšeme v našom časopise po prvý raz. Už počas kovidového obdobia bolo okolo nej rušno. Keď na trh uviedla úspešnú dezinfekčnú bránu, ktorou reagovala na aktuálnu situáciu. „Chceli sme pomôcť nám, i ďalším firmám, prekonať dané obdobie. Po čase sme sa opäť vrátili k pôvodnej vízii. Výrobu dlhodobo smerujeme do oblastí obnoviteľných zdrojov, recyklácie či čistenia vzduchu. To má budúcnosť. Dopyt po našich výrobkoch, vďaka aktuálnej kríze na trhu s energiami, neustále narastá,“ vysvetľuje Ing. Alena Beráková, MBA, produktová a marketingová manažérka spoločnosti. 

Strojárska výroba, ktorú má Spanner v portfóliu, obsiahne všetko, čo klient v tomto segmente potrebuje. Vlastné vývojové aktivity, navrhovanie produktov, výrobu prototypov strojových zariadení a finálnych produktov. „Zákazníkom poskytujeme komplexné služby podľa individuálnych požiadaviek. Od spolupráce a poradenstva pri návrhu technologického zariadenia, až po výrobu na kľúč.

Udržateľnosť stále prioritou

V kontexte energetickej krízy je veľmi zaujímavou aktivitou firmy podiel na výrobe kogeneračných jednotiek, po ktorých je v zahraničí veľký dopyt.

„Je to zariadenie využívajúce technológiu kogenerácie, teda kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Tá v našom prípade vzniká splyňovaním drevnej štiepky. Podobné zariadenie plánujeme v budúcom roku umiestniť aj do našej výrobnej prevádzky. Pomôže nám ušetriť zdroje za energie a zároveň poslúži ako referencia na Slovensku pre potenciálnych zákazníkov.“

V rámci celého sveta sú kogeneračné jednotky inštalované v stredných a väčších priemyselných spoločnostiach, hoteloch a wellness či v poľnohospodárskych a drevospracujúcich podnikoch. Zákazníkmi sú aj verejné inštitúcie, obce a mestá. Zaujímavé sú tiež pre tých, ktorí vymieňajú drahé dieselové generátory alebo staré generátory elektrickej energie.  „Zmysel dávajú všade tam, kde je možné zužitkovať vyrobenú elektrinu a teplo. Elektrinu spotrebovať, prípadne predávať do siete a teplo vznikajúce pri procese využiť na vykurovanie a sušenie drevnej štiepky.“

Pomoc pre podnikateľov

Na základe odporúčania od iných podnikateľov, sa aj firma Spanner stala klientom Slovak Business Agency (SBA) a neostalo len pri jednej službe. „Absolvovali sme tímové motivačné aktivity, ale aj poradenstvo pre podnikateľov so zameraním na zahraničný obchod. Tento typ podpory podnikateľom považujeme za veľmi prínosný. Lebo uchádzať sa o väčšie formy štátnych dotácií je často pre MSP náročné, či už z hľadiska personálneho zabezpečenia, minimálnych skúseností, byrokratických náležitostí alebo dostatočných zdrojov na spolufinancovanie,“ hovorí Alena Beráková. Podľa nej je škoda, že sa o podobných službách, aké poskytuje SBA, nevie tak veľa, ako by bolo potrebné.

„Podstatný je prvý kontakt a oslovenie. Mnohokrát podnikateľ hľadá cesty a možnosti, natrafí na SBA a urobí prvý krok. Potom už nie je problém sledovať, aké služby SBA poskytuje. Na sociálnych sieťach, alebo prostredníctvom newslettera. Pekne podľa mňa v tomto prípade funguje aj priame oslovenie podnikateľov a propagácia služieb SBA na akciách a podujatiach, kde sa podnikatelia združujú a stretávajú. Musím povedať, že zamestnanci SBA od prvého momentu postupujú veľmi jasne a profesionálne, čo nás veľmi milo prekvapilo.“

Audit procesov – nevyhnutnosť pre optimálny rast

Spoločnosť pôsobí na trhu v oblasti strojárskej výroby od roku 2005. V posledných rokoch sa zvyšujú kapacity výroby, počet objednávok a množstvo zákazníkov. Investuje sa do technologického vybavenia a rozšírenia firemných priestorov. Prirodzene sa tiež zvyšuje tlak na efektivitu interných nákladov a rozumné využívanie všetkých zdrojov spoločnosti.

„Uvedené skutočnosti si vyžadujú aktuálnu analýzu existujúcich procesných dokumentov, biznis štandardov a aktuálnych kontrolných mechanizmov, ktoré je potrebné do budúcna prispôsobiť. Ako firma rastie a vyvíja sa, musia sa meniť aj procesy vo firme. Rovnako sa spoločnosť v posledných rokoch začala zaoberať vlastnými vývojovými aktivitami súvisiacimi s vývojom a výrobou zariadení pre zefektívnenie odpadového hospodárstva a zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. To je nová oblasť pôsobenia, v ktorej by sme potrebovali nastaviť procesy a systém efektívneho fungovania.“

Preto sa firma rozhodla čerpať službu – Audity – oblasť Procesy vo firme. „Túto oblasť vnímame ako kľúčovú k ďalšiemu rozvoju firmy, aby sme mohli stavať na pevných základoch,“ dodáva Beráková.

Získajte aj vy voucher až do výšky 9600 € na audit interných procesov vo vašej firme.

Pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Pre firmy so sídlom v inom kraji

Splnené očakávania

„Ciele auditu sme si stanovili rýchlo, bola to priorita vedenia,“ hovorí Alena Beráková. „Procesné dokumenty, ktorých sa audit týkal, sme odovzdali auditujúcej firme na analýzu, spolu s potrebnými informáciami k aktuálne využívaným kontrolným mechanizmom vo firme. Počas viacerých osobných rozhovorov kolegov a manažmentu s procesnými expertmi sme postupovali na základe presne danej štruktúry otázok, čo hodnotíme veľmi pozitívne. Celý proces tak prebiehal organizovane a bol dostatočný priestor venovať sa každej z auditovaných oblastí.“

„Výsledkom auditu bol zoznam oblastí, pre ktoré je potrebné dopracovať dokumentáciu alebo určiť zodpovedné osoby za konkrétne činnosti. Dospeli sme k odporúčaniam ako môžeme zistené nedostatky odstrániť. Napríklad vďaka procesnej mape sme objavili procesy, ktoré sme nemali podchytené. Definovali sme aj problematické miesta vo firme.“

Audit a čo ďalej?

„Procesný audit naplnil naše očakávania. Výsledkom bol aj detailný zoznam nápravných opatrení a odporúčaní, vrátane priorít a stanovenia termínov, čo je pre firmu a jej manažment veľkým prínosom,“ tvrdí Beráková a pokračuje. „Zistenia nám prinesú lepšie nastavenie procesov, celkového systému fungovania oddelení. Zároveň odstránime chyby a zapracovanie na problematických miestach bude mať pozitívny vplyv na ekonomické výsledky firmy. To v konečnom dôsledku prispeje k zamestnaneckej spokojnosti a angažovanosti. Uvedomujeme si dôležitosť ľudí, ktorí tvoria hodnoty našej firmy. Sme presvedčení, že správne nastavenými systémy v procesoch dokážu k nám prilákať vysoko kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. To bude v budúcnosti našou veľkou konkurenčnou výhodou v strojárskom odvetví.“

Ako vnímate súčasné podnikateľské prostredie na Slovensku a aké prípadné regulácie by vám podnikanie uľahčili?

„Pomohlo by, ak by mal štát dlhodobú stratégiu, stabilné nemenné zákony a vytváral férové podmienky na podnikanie. Regulácie sú v určitých oblastiach dôležité, ale podnikatelia sa vedia vysporiadať s akoukoľvek situáciou, pokiaľ sa na ňu vedia vopred pripraviť. Určite treba ďalej pracovať na transparentnosti podporných mechanizmov. Aby boli dosiahnuteľné pre menších podnikateľov bez byrokracie, prípade nákladov na rôzne podporné agentúry. Podnikateľské prostredie ovplyvňujú aj časté zmeny v Zákonníku práce, kde dochádza takmer každoročne k významným zmenám, čo neprospieva možnosti dlhodobo plánovať rozvojové aktivity firmy. Každý podnikateľ plánuje na 5 až 10 rokov dopredu a myslím si, že štát by mal plánovať na viac ako 10 rokov.“

Patrik Lišaník, CEO, Spanner SK, k.s.

Prokop Slováček
Foto: Spanner SK, k.s., https://www.spanner.sk/

Procesný audit

Podnikatelia môžu v SBA požiadať o voucher až do výšky 9600 € na firemný audit. Využiť ho môžu napríklad v týchto oblastiach – interné procesy v kontexte spotreby energií, marketing, IT a kybernetická bezpečnosť, obchodné vzťahy – ale aj v iných. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných podnikoch, včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú  riešenia a návrhy na zlepšenie v danej firme. Voucher nie je možné použiť na finančný ani účtovný audit. 

Firmy so sídlom v Bratislavskom kraji
Firmy so sídlom v inom kraji

Začnite písať