Je ťažké podnikať v Rakúsku?

Rakúsko je jedna z najrozvinutejších krajín Európskej únie. Ak sa naučíte aké sú miestne pravidlá a ako jednať s úradmi, podnikanie v tejto krajine vám môže priniesť zaujímavé skúsenosti.

Akou byrokraciou musí začínajúci podnikateľ v Rakúsku prejsť? Je to ľahšie, než by ste čakali. Podľa indexu ekonomickej slobody z roku 2014 patrí Rakúsko k najslobodnejším ekonomikám v Európe. Jeho cieľom je totiž umožniť rakúskym občanom rozvíjať podnikateľskú činnosť.

Slovensko vstupom do EÚ umožnilo svojim občanom voľne podnikať v jej krajinách. Bezcolná únia a spoločný trh znamenajú, že si štátni príslušníci SR môžu bez akýchkoľvek obmedzení v Rakúsku založiť vlastnú firmu. Spoločnosti so sídlom na území SR si zas môžu v Rakúsku založiť pobočky alebo dcérske spoločnosti či dodávať alebo odoberať výrobky a technológie.

Zakladanie podnikov v Rakúsku

Pre fyzické a právnické osoby je možné mnohé administratívne kroky absolvovať na jednotných kontaktných miestach, niektoré dokonca aj on-line.

V prípade voľných živností vzniká spoločnosť dňom ohlásenia na JKM, kedy nadobúda oprávnenie na podnikanie po splnení všeobecných podmienok (rovnaké podmienky ako na Slovensku). V prípade regulovaných odvetví, na výkon ktorých sú potrebné určité odborné a profesionálne predpoklady, je vydanie oprávnenia na podnikanie podmienené splnením kvalifikačných predpokladov:

 • systémom automatického uznávania sa uplatňuje v prípade takých povolaní ako sú napr. lekári, zdravotné sestry, zubári, veterinári, pôrodné baby, lekárnici a architekti,
 • systémom uznávania odbornej praxe, ktorý sa uplatňuje v povolaniach ako sú napr. výroba textilných výrobkov, výroba dopravných prostriedkov, chemický priemysel alebo stavebníctvo. V niektorých prípadoch sa vyžaduje prax v domovskej krajine až do 8 rokov,
 • systémom všeobecného uznávania odborných kvalifikácií, ktorý sa uplatňuje na všetky ostatné povolania. V prípade značných rozdielov môže uznávací orgán v Rakúsku určiť dodatočné kompenzačné opatrenia alebo skúšky.

Povinnosti SZČO v Rakúsku

Pred tým, ako slovenský živnostník opustí územie SR, aby začal podnikať v Rakúsku musí najprv splniť podmienky na cezhraničné poskytovanie služieb platné v SR, až potom podmienky platné v krajine určenia, t.j. v Rakúsku.

Podmienky platné v SR:

 • potvrdenie o tom, že existuje práca, ktorá musí byť vykonaná v Rakúsku (zmluva o dielo alebo objednávka z rakúskej strany v nemeckom jazyku)
 • potvrdenie o tom, že živnostník vykonáva hospodársku činnosť na území SR, spravidla najmenej 2 mesiace (osvedčenie o živnostenskom podnikaní) – úradne potvrdený preklad preložený do nemčiny
 • potvrdenie o tom, že živnostník urobí všetky opatrenia, aby sa mohol po ukončení svojich prác v Rakúsku vrátiť na Slovensko a pokračovať v jeho doterajších aktivitách (zaplatenie poistného za príslušné obdobie, existujúca prevádzka a pod.) Toto potvrdenie, tzv. potvrdenie A1, vydáva po splnení predchádzajúcich dvoch podmienok miestne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne. Ním potvrdzuje, že splnil podmienky na vyslanie a že je oslobodený od platenia odvodov do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. Toto potvrdenie je potrebné mať úradne preložené do nemeckého jazyka.
 • v prípade regulovaných povolaní (napr. stavebné činnosti, sociálne a záhradnícke služby, čistiace a bezpečnostné služby atď. – zoznam rakúskych regulovaných živností) je potrebné predložiť príslušným rakúskym úradom (na Federálne ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže BMWFJ) doklad o povahe a dĺžke praxe, ktorý vydáva miestne príslušný obvodný úrad podľa toho, kde má SZČO svoje sídlo. Tento doklad preukazuje, že SZČO má dostatočnú kvalifikáciu na výkon prác v Rakúsku. Aby živnostník nemusel absolvovať rozdielové skúšky alebo vykonávať iné kompenzačné opatrenia, je potrebné mať prax v príslušnom odbore najmenej 2 roky za predchádzajúcich 10 rokov.

Pred tým, ako slovenský živnostník opustí územie SR, aby začal podnikať v Rakúsku, musí splniť podmienky platné pre cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku:

1. VŽDY ohlásiť začatie poskytovania služieb v Rakúsku na Federálne ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže (BMWFJ) – urobiť tak môžete elektronicky – a to bez ohľadu na to, či ide regulovanú alebo voľnú profesiu. V prípade regulovaných povolaní je potrebné dodať vyššie uvedený doklad o povahe a dĺžke praxe. Tento postup je odporúčané uskutočniť 1 mesiac vopred. V prípade chýbajúcich dokumentov rakúske ministerstvo do 2 týždňov od prijatia žiadosti vyzve žiadateľa o ich doplnenie. V opačnom prípade automaticky zapíše SZČO do rakúskeho registra poskytovateľov služieb.

2. najmenej týždeň pred začatím poskytovania služby v Rakúsku oznámiť túto skutočnosť na centrálnom koordinačnom úrade pri Rakúskom federálnom ministerstve financií (ZKO). Potom si už treba dávať pozor, aby živnostníkovi v Rakúsku nevznikla stála prevádzkareň z titulu stálych priestorov (napr. vlastná kancelária), trvalého zariadenia alebo prekročenia doby 12 mesiacov, odkedy vzniká automaticky stála prevádzkareň. Vznik povinností platiť dane z príjmu a DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb odporúčame konzultovať s odborníkom na daňovú problematiku.

Potrebné dokumenty, ktoré by SZČO mal mať v prípade kontroly:

 • objednávka alebo zmluva o dielo z rakúskej strany v nemeckom jazyku
 • potvrdenie o tom, že živnostník vykonáva hospodársku činnosť na území SR najmenej 2 mesiace (úradne osvedčený preklad o živnostenskom podnikaní)
 • doklady potvrdzujúce Vašu identitu
 • preložený a úradne osvedčený formulár A1 vystavený Sociálnou poisťovňou

V prípade nesplnenia podmienok hrozia pokuty.

 Projekty SBA

Slovak Business Agency pomáha slovenským podnikateľom aj pri vstupe na rakúsky trh, momentálne prostredníctvom dvoch projektov: TwinEntrepreneursClustrat. V spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov Slovenska realizuje projekt TwinEntrepreneurs. Projekt je zameraný na zlepšenie zručností a schopností startupistov preraziť, umožniť im spoluprácu so zahraničnými partnermi, výmenu know-how a skúseností. Podnikatelia získajú cez projekt veľmi cennú spätnú väzbu nielen od trénerov, ale aj od kolegov – podnikateľov zo Slovenska a Rakúska, nakoľko program je spoločný pre slovenské aj rakúske start-upy. Projekt CluStrat sa realizuje v rámci Operačného programu Central Europe. Zameriava sa na udržanie a zlepšenie konkurencieschopnosti klastrov v regióne strednej Európy, vývojom nových strategických prístupov.

5 komentárov

 • jan
  10 rokov ago

  moze szco vykonavat prace v rakusku pre slovensku firmu/sro/

  • katreniakova
   10 rokov ago

   Odporúčame vám spojiť sa rovno telefonicky s človekom z sbagency.sk, ktorý vám fundovane odpovie. Kontakt: Juraj Bartakovics, +421 2 502 44 515.

 • jan
  10 rokov ago

  moze szco vykonavat lesenarske prace v rakusku pre slovensku firmu /sro/

 • Marián
  9 rokov ago

  Chcem sa spýtať, či existuje nejaká podpora v Rakúsku pre založenie s.r.o. ? predaj agrokomodit zo SR v rakusku je zatažený 10% dph ?

  • katreniakova
   9 rokov ago

   Podpora pri zakladaní spoločnosti v Rakúsku existuje v niekoľkých formách v závislosti kým je poskytovaný:

   – spolková podpora (celoštátna)
   – podpora na úrovni jednotlivých spolkových krajín
   – podpora zo strany samospráv a obcí
   – podpora zo zdrojov EÚ
   – podpora zo strany hospodárskych komôr – Wirtschaftskammer

   A poskytujú sa nasledovnými spôsobmi:

   – jednorazové investičné dotácie
   – koncesionárske úvery
   – záruky
   – znížené úrokové sadzby pri úverových produktoch
   – vládny podielový kapitál
   – krátenie daní a poplatkov
   – poradenská pomoc

   V prípade že si chcete jednoducho a rýchlo nájsť zdroj dotácií šitý priamo na mieru môžete tak urobiť v špecializovanom vyhľadávači na nasledujúcej stránke: https://www.wko.at/Content.Node/Service/Unternehmensfuehrung–Finanzierung-und-Foerderungen/Foerderungen/Foerderdatenbank—Foerderungen/fdb.html

   V daňových otázkach vám odporúčame inštitúciu Landwirtschaftskammer Ostereich – (Poľnohospodárska komora Rakúska), ktorá pomáha poľnohospodárom prostredníctvom bezodplatného poradenstva aj v daňových otázkach, dokonca pri vypĺňaní samotného daňového priznania v Rakúsku v prípade, že podnikateľský subjekt presiahne hranicu obratu od ktorej je povinný takéto priznanie podať.

Comments are closed.

Začnite písať