Franchisingový koncept môže vzniknúť iba z úspešného a seriózneho biznisu

Jozef Šétaffy je akcionárom slovenského franchisingového konceptu Pizza Mizza a predsedá Slovenskej franchisingovej asociácii. Záujemcom o tento druh podnikania by poradil, aby hneď na začiatku realisticky zhodnotili svoje možnosti. Franchising totižto aj keď vyzerá ako výhodná a jednoduchá cesta ako naskočiť do rozbehnutého vlaku podnikania, nezabezpečí automaticky úspech a zisk.

Ako ste sa dostali k franchisingu a pôsobeniu v Slovenskej franchisingovej asociácii?

Franchising sme “objavili” v období rozvoja našej siete Pizza Mizza, keď sme už mali niekoľko vlastných prevádzok v Bratislave a uvažovali sme o expanzii do iných miest. Skúsenosti z bratislavských prevádzok nám potvrdzovali, že pre dodržanie kvality výstupov a ekonomickej efektívnosti je potrebná priama fyzická prítomnosť majiteľa na každej prevádzke. Jednoducho zamestnanec nemá taký prirodzený, ale najmä žiadny existenčný vzťah k výsledkom podnikania podniku, ako jeho majiteľ. Hľadali sme teda vhodnú podnikateľskú schému, pri ktorej by každá prevádzka mala svojho vlastného majiteľa a zároveň by bola riadená a kontrolovaná z našej centrály, pri zachovaní jednotnej značky a know-how Pizza Mizza.

Tento systém sme samozrejme nevymysleli my. Je to všeobecný princíp franchisingu, ktorý sa v krajinách s neprerušenou tradíciou podnikania využíva už viac ako sto rokov a je tam primerane rozvinutý a overený. Franchising je v podstate štandardné podnikanie, ktoré sa realizuje formálnym obchodným zmluvným vzťahom medzi poskytovateľom franšízy (franchisorom) a užívateľom franšízy (franchisee) uzatvorením franchisingovej zmluvy.

Má ale svoje špecifiká, najmä v oblasti konkrétnej spolupráce medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy. Pretože sme s tým vtedy ešte nemali skúsenosti, využili sme služby renomovaných odborníkov a franchisingový koncept Pizza Mizza sme vytvorili v spolupráci so zahraničným franchisingovým poradcom. Následný vstup do Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) sme pokladali za prirodzený krok, pretože SFA je jediným oficiálnym reprezentantom franchisingového podnikania na Slovensku. Podporuje jeho rozvoj a zastupuje hospodárske, spoločenské a politické záujmy členov asociácie. Svoje viacročné praktické aj teoretické skúsenosti, ktoré som nadobudol počas tvorby a aplikácie nášho konceptu Pizza Mizza, teraz využívam v rámci môjho pôsobenia v SFA. Ako jeho člen sa pritom dostávam k informáciám a možnostiam, ktoré by som inak nemal šancu získať.

O aký druh informácií a možností ide, napríklad?

Členovia SFA sa na svojich stretnutiach navzájom informujú nielen o rozvoji svojich vlastných konceptov, ale aj o situácii na trhu v konkrétnych lokalitách a miestach, v ktorých majú svoje prevádzky. Ide o informácie o odbytovom potenciáli, vývoji kúpnej sily a skutočnej situácii v jednotlivých obchodných centrách, ktoré sa do médií nedostanú. SFA ako člen Európskej franchisingovej federácie (EFF) dostáva od orgánov EFF informácie a analýzy situácie na európskom trhu a prehľad ponuky konceptov, ktoré plánujú alebo pripravujú svoj vstup na slovenský trh. SFA spolupracuje aj s niektorými obchodnými oddeleniami zahraničných ambasád. Napr. na pravidelných stretnutiach prezidenta SFA s vedúcim Obchodného oddelenia Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave sa navzájom informujeme o možnostiach vzájomnej spolupráce rakúskych a slovenských firiem, o legislatíve v podnikaní na obidvoch stranách. Spoločne sme zorganizovali podujatie, kde sa  prezentovali rakúske firmy, ktoré majú záujem nájsť obchodných partnerov na Slovensku.

Akú pomoc môže malý a stredný podnikateľ nájsť v SFA?

Radi ponúkneme a odporučíme overený franchisingový koncept úspešne pôsobiaci na Slovensku alebo prichádzajúci zo zahraničia. Pre podnikateľa, ktorý má záujem kúpiť si konkrétnu franchisingovú licenciu (franšízu) je SFA pripravená poskytnúť konzultácie pri jednaní s jej poskytovateľom, najmä právne poradenstvo pri uzatváraní zmlúv. Vzhľadom k tomu, že franchising ako metóda podnikania (jej zásady, princípy a možnosti) nie je na Slovensku medzi podnikateľmi ešte veľmi rozšírená a známa, poskytujeme informačný servis pre záujemcov o jeho využívanie. Osobitne preferujeme vznik a rozvoj pôvodných slovenských franchisingových konceptov, od prípravy podnikateľského projektu až po jeho realizáciu.

Členovia SFA profitujú aj z mediálnej angažovanosti asociácie a jej aktivít v odbornej i spotrebiteľskej verejnosti, najmä pri pozitívnej prezentácii svojich konceptov. Jednou z nich je aj partnerstvo SFA pri príprave a realizácii Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising, ktorá sa každoročne koná v Bratislave a Prahe. Účasť na tomto podujatí poskytuje vystavovateľom možnosť prezentácie svojich konceptov a zároveň vzájomnú výmenu najaktuálnejších informácii. Záujemcovia o kúpu konceptov tu majú možnosť jednať priamo s ich majiteľmi o možnostiach a podmienkach ich získania. V tomto roku sa výstava bude konať v dňoch 3. a 4. novembra v Bratislave, vstup pre návštevníkov je voľný, registrácia na www.vystavafranchisingu.sk.

Mám teda nápad na franchisingový koncept. Kde a ako začať? A aké výzvy a nástrahy môžem očakávať?

Franchisingový koncept môže vzniknúť iba z úspešného, seriózneho biznisu, ktorý pôsobí na trhu dlhšiu dobu a preukáže na ňom svoju primeranú ekonomickú efektívnosť. Východiskom pre tvorbu franchisingového konceptu je teda pôvodný podnikateľský nápad, následne overený na trhu v praktickej prevádzke.

Vytvorí sa popísaním a zadokumentovaním všetkých stránok reálnej činnosti prevádzky do jednotlivých dokumentov a do predpísanej formy franchisingového konceptu (prevádzkových príručiek, manuálov a zmlúv). Začína sa spravidla vytvorením značky, loga a registráciou ochrannej známky.

Ide o pomerne časovo aj finančne náročný a štruktúrovaný postup. Je síce všeobecne popísaný v rôznych príručkách aj v odbornej literatúre, pre bežného podnikateľa ale predstavuje pomerne široký záber činností a úkonov v rôznych odborných oblastiach (ekonomika, účtovníctvo, právo, legislatíva), vrátane  segmentu, v ktorom predmetný biznis pôsobí. Odporúčame preto využiť spoluprácu alebo konzultácie so skúseným franchisingovým poradcom, ktorý navrhne efektívny postup alebo kompletné poradenstvo pri tvorbe a aplikácii franchisingového konceptu. Tým sa dá vyhnúť nepredvídaným nástrahám a zbytočným omylom. SFA vie odporučiť konkrétny optimálny postup alebo kompletný servis.

Koľko, v priemere, tento vami popísaný proces trvá?

Záleží to od druhu, rozsahu a štruktúry daného konceptu. Inú náročnosť a rozsah má koncept, ktorý sa zaoberá napr. nejakým poradenstvom a iný má koncept, ktorý ponúka širší sortiment vecných produktov, ku ktorému je potrebné zabezpečiť napr. dodávateľský systém, technologické a výrobné postupy, organizačnú, personálnu a ekonomickú schému, odbytový systém, logistiku … a podobne.  Jednoduchší koncept sa dá spracovať za rádovo niekoľko mesiacov,  tvorba náročnejšieho konceptu môže trvať aj viac ako rok.

Bežný podnikateľ si firmu vybuduje komplet od názvu a loga, cez logistiku až po spôsob predaja. Franchisee sa týmto nemusí zaoberať. V istom zmysle nevedie vlastný podnik. Koho priťahuje alebo komu svedčí takýto typ podnikania z vašej skúsenosti?

Z formálneho hľadiska franchisee podniká vo vlastnej firme, na vlastný účet a na vlastné riziko, využíva pri tom ale úspešnú značku (logo) a overené know-how poskytovateľa konceptu. Takýto typ podnikania priťahuje jednak tých, ktorým nejakým spôsobom “padla do oka” konkrétna značka, produkt alebo predmet tej-ktorej franšízy a jednoducho by to chceli robiť. A nemusí to byť len začínajúci podnikateľ, ktorý chce využiť najmä silu známej značky, overené know-how a podporu skúseného partnera. V sieti Pizza Mizza máme napr. franchisee, ktorí sú skúsení podnikatelia v iných segmentoch. Diverzifikovali svoj biznis aj do gastronómie a vsadili na overenú značku.

Využitie franchisingovej licencie ale najviac svedčí začínajúcim podnikateľom, ktorí kúpou franšízy získajú nielen overený podnikateľský projekt, ale aj podporu skúseného partnera – poskytovateľa konceptu a samozrejme zníženie podnikateľského rizika.

Akým spôsobom musí franchisee chrániť a starať sa o značku? Do akej miery môže meniť produktový mix alebo aspekt podnikania?

Chrániť si svoju značku a starať sa o jej efektívne využitie a rozvoj musí predovšetkým jej majiteľ, poskytovateľ franšízovej licencie (franchisor). Produktový mix je spravidla súčasťou franchingového konceptu a preto je pre franchisee záväzný. Žiadny franchisingový koncept ale nie je statická záležitosť. Mení sa v čase, prispôsobuje sa novým podmienkam na trhu, reaguje na vývoj vedy a techniky a zohľadňuje aktuálne požiadavky a predstavy spotrebiteľov. Dôležitú úlohu v tom zohráva aj franchisee, ktorý je v priamom kontakte so spotrebiteľmi a pozná ich návyky aj predstavy. Pre rozumného franchisora vytvára franchisee spätnú väzbu kontaktu so zákazníkmi, preto počúva jeho návrhy aj pripomienky, analyzuje ich a v primeranej miere aplikuje do konceptu. Franchisee tak môže mať vplyv na úpravu konceptu, produktového mixu a na jeho pozitívny rozvoj.

Máte osobné skúsenosti s franchisingom v gastro oblasti. Vedeli by ste odporučiť užitočnú taktiku záujemcovi o franchisingový koncept aj z iného odvetvia?

Každý záujemca o franchisingový koncept z ľubovoľného odvetvia sa musí predovšetkým stotožniť s jeho obsahom (produktom). Mal by si zároveň reálne vyhodnotiť svoje vlastné možnosti (osobné, odborné, finančné), či je ochotný a schopný nároky a podmienky daného biznisu plniť počas celého obdobia platnosti franchisingovej zmluvy. Ide spravidla o dlhodobý záväzok (min. 5 rokov), ktorý ovplyvní napr. aj jeho rodinný život. Veľmi mu pomôže, ak má praktické skúsenosti s podnikaním, najlepšie v tej oblasti, v ktorej pôsobí predmetný koncept.

Treba si uvedomiť, že franchising aj pri svojich výhodách nie je zázračná formula, ktorá automaticky zabezpečí úspech a zisk. Franchisee (užívateľ franchísy) musí počítať s tým, že pre dosiahnutie svojho úspechu treba vyvinúť primerané úsilie a osobné nasadenie v každodennom podnikaní. Bude to mať síce ľahšie a istejšie ako keby začal prvoplánovo sám a použil metódu pokus – omyl, ale bez plného vlastného nasadenia úspech dosiahne ťažko. Je preto aj povinnosťou poskytovateľa franchisingovej licencie, aby záujemcom o svoj koncept neposkytol neprimerané očakávania.

Hovoríte, že ide o dlhodobý záväzok na minimálne 5 rokov. Môže franchisee, resp. franchisor od zmluvy odstúpiť skôr, než uplynie spomínaná doba? Ak áno, v akých prípadoch?

Doba platnosti franchisingovej (licenčnej) zmluvy sa odvíja primerane od doby návratnosti investície, ktorá je potrebná na zriadenie franchisingovej prevádzky. Počas doby platnosti zmluvy by sa investícia mala samozrejme nielen zaplatiť (vrátiť), ale pre franchisee aj zarábať. V serióznej franchisingovej zmluve by mala byť konkrétne ošetrená aj možnosť, dôvody a podmienky jej predčasného ukončenia. Takúto situáciu komplikuje spravidla skutočnosť, že doba platnosti franchisingovej zmluvy nadväzuje na dobu platnosti nájomnej zmluvy a iných, napr. dodávateľských a odberateľských zmlúv, ktoré súvisia so zabezpečením reálnej činnosti danej franchisingovej prevádzky počas celej pôvodnej doby platnosti franchisingovej zmluvy. Takže predčasné ukončenie alebo odstúpenie od zmluvy je širší problém. Vo franchisingových zmluvách (v ich návrhoch od franchisora) sú tieto veci riešené väčšinou dosť jednostranne v prospech franchisora, preto odporúčam, aby budúci franchisee konzultoval návrh znenia franchisingovej zmluvy s právnikom alebo skúseným franchisingovým poradcom pred jej podpísaním.

Uveďte príklady dobre fungujúcich franchisingových konceptov v našom regióne a naopak, tých, ktoré neuspeli a čo bolo dôvodom.

Najväčším slovenským reťazcom je značková sieť predajní potravín COOP Jednota. V tejto oblasti sa snaží presadiť aj mladý slovenský koncept Vaše domáce potraviny. Vo verejnosti najviac “na očiach” je najmä oblasť gastronómie, tu sa darí značkám McDolad´s, Subway, Pizza Mizza. Známa bratislavská reštaurácia FOU ZOO svoj franchisingový koncept pripravuje. Pôvodne maďarský reťazec s najväčším počtom prevádzok FORNETTI sa pretransformoval na slovenský koncept a bude pôsobiť  pod novým názvom minit. Novými na trhu v sú “kávičkári” ŠTRBSKÉ PRESSO a COFFEE BROTHERS.  Veľmi obľúbené sú koncepty podporujúce zdravý životný štýl NATUR HOUSE, Norbi Update, patrí sem aj dámske fitko EXPRESKA. V oblasti kozmetiky je to francúzska značka YVES ROCHER a slovenský CYPRIANUS, ktorý ponúka prírodnú kozmetiku vlastnej výroby. Sviečky vlastnej výroby ponúka koncept RODAS. Úspešné franchisingové siete RE/MAX a DIRECTREAL ponúkajú realitné služby. Širokú paletu služieb a servisu pre podnikateľov zabezpečujú koncepty Business fo Breakfast, EXPENSE REDUCTION ANALASTS, LLARIK, MERIGLOBE ADVISORY HOUSE a PFCEU. KINEKUS je pôvodný slovenský koncept – prevádzkuje veľkoobchod a maloobchod s rozličným priemyselným tovarom. Motoristi využívajú služby servisov PNEUBOX a moderný koncept Parná umyvárka.  Užitočné sú koncepty GO4 a Švihaj šuhaj, ktoré zabezpečujú kuriérske služby. Medzery v systéme sociálnych služieb doplňuje koncept detských jazykových škôlok KinderGarten a top ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov SLNEČNÝ DOM. V širokej palete služieb nemôže chýbať jazyková škola EMPIRE, tiež finančné poradenstvo ktoré ponúka koncept MBI Marketingberatung International.  Právne poradenstvo v oblasti franchisingu a podnikania ponúkajú advokátske kancelárie alianciaadvokátov, NOER a SEMANČÍN POLÁČEK, ktoré sú členmi SFA.

Najznámejšou značkou, ktorá na Slovensku neuspela, je globálny koncept BURGER KING. Dôvodov je asi viac, ťažko to posudzovať bez ekonomických podkladov. Pravdepodobne precenili svoje možnosti, nedokázali sa presadiť a zabezpečiť rozvoj siete svojich prevádzok na trhu, na ktorom už dlhšiu dobu úspešne pôsobil konkurenčný koncept McDonald´s. Ale na našom trhu sú aj iné svetové značky, u ktorých by sme predpokladali intenzívnejšiu expanziu. Slovenský trh má niekedy takú čarovnú vlastnosť, ktorá sa prejavuje tak, že čo funguje všade vo svete, na Slovensku nefunguje. Preto odporúčame, aby značky prichádzajúce zo zahraničia postupovali systémovo, náš trh si najprv otestovali a svoj koncept nastavili podľa miestnych podmienok. Na druhej strane je pozitívne, že najmä v poslednom čase vznikajú a rozvíjajú sa pôvodné slovenské franchisingové koncepty. Ich výhodou je, že vznikli na základe znalosti nášho trhu a dopytu našich spotrebiteľov.

Slovenské obchodné právo nepozná franchising ako predmet podnikateľskej činnosti. Aké problémy prináša táto skutočnosť a aké opatrenia by sa v tejto oblasti mali rozhodne prijať?

Vyzerá to tak, že transformácia práva zo socialistického do moderného obchodného práva trhového hospodárstva na Slovensku ešte nie je ukončená. Zdá sa mi, že sme niekde v akomsi medziobdobí, kde niekde v podvedomí ešte pôsobia zásady a predsudky (aj ľudia) zo starého systému. Platí to aj pre franchising. I keď je to overený spôsob podnikania, ktorý sa v tradičných trhových ekonomikách využíva už dávno, naša legislatíva ho nepozná. Aj napriek tomu, že sa od zmeny systému x-krát menil a dopĺňal zoznam živností, na franchising sa “zabudlo”. V súčasnej praxi sa vo výpise z Obchodného registra poskytovateľa franchisingu (franchisora) aj prijímateľa (franchisanta) uvádzajú v predmete činnosti iba živnosti, ktoré sú obsahom samotného franchisingového konceptu. Tieto ale pokrývajú iba  realizáciu určitého produktu alebo služby, ktorá je výstupom franchisingového konceptu jeho užívateľa (napr. pohostinské služby, upratovacie a čistiace práce, zásielkový predaj tovar v rozsahu voľnej živnosti … a pod.). Poskytovanie franchisingu (franchisingového konceptu za poplatok) ako samostatný podnikateľský predmet činnosti (živnosť) slovenské obchodné právo ani prax nepozná a nepoužíva.

Ani franchisingová zmluva, ktorá je formalizáciou obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy, nie je v slovenskej legislatíve konkrétne upravená, špecifikuje sa ako  nepomenovaná zmluva podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka. Pre zvýšenie transparentnosti a posilnenie dôveryhodnosti aj právnej istoty medzi poskytovateľom a užívateľom franchisingu, teda tým aj pre skvalitnenie podnikateľského prostredia, sa javí ako vhodné ustanoviť franchisingovú zmluvu v legislatíve ako pomenovanú obchodnú zmluvu s uvedením minima podmienok, ktoré by mala obsahovať. Odporúčal by som prípadne prevziať aj osvedčený model predzmluvnej informačnej povinnosti využívaný v USA a v niektorých európskych štátoch, podľa ktorého by boli všetci poskytovatelia frašízy zo zákona povinní záujemcovi oznámiť všetky jej podstatné náležitosti ešte pred uzatvorením riadnej franchisingovej zmluvy.

V záujme podpory franchisingového podnikania na Slovensku by som zdôraznil aj potrebu podrobnejšieho rozpracovania legislatívy rodinného podnikania, ktorá ma veľké medzery a komplikuje napr. praktické odovzdanie vlastníctva firmy z jednej generáciu na ďalšiu (čo je charakteristickým znakom rodinného podnikania), alebo vynútené, neodkladné  prevzatie vedenia firmy ďalším rodinným príslušníkom napr. pri nepredvídaných udalostiach. Rodinné podnikanie sa totiž často využíva a preferuje pri vlastníctve a riadení franchisingových prevádzok a v krajinách s tradíciou trhového hospodárstva je prirodzene podporované. 

Kedy bude podľa vás slovenský systém pripravený niečo spraviť aj pre naše rodinné firmy, ktorých určite nie je na Slovensku málo? 

Tak toto je otázka pre našich legislatívcov. “Slovenský systém” (pekne ste to nazvali) v súčasnosti reprezentuje politická vôľa vedúcej sily našej spoločnosti (konkrétnych poslancov v parlamente) a pôsobenie jednofarebnej vlády. V týchto podmienkach, teda pri danej politickej orientácii našej štátostrany sa nedá predpokladať nejaká významnejšia podpora nielen pre rodinné firmy, ale ani pre podnikanie malých a stredných podnikateľov všeobecne. Od prírody som optimista, ale v tomto prípade nepredpokladám v dohľadnej dobe nejakú zásadnejšiu pozitívnu zmenu, teda pokiaľ tu bude tento náš “slovenský systém”. Takže kedy???  

Akú budúcnosť má, podľa vás, franchising na Slovensku? Budú sa rady záujemcov o takýto druh podnikania rozširovať, alebo je tu trh už saturovaný?

Aj napriek tomu, že rozvoj franchisingu na Slovensku zaznamenáva najmä v poslednom čase intenzívny rast, úroveň krajín s vyspelou trhovou ekonomikou sme ešte nedosiahli. Pre porovnanie – v USA je cca 80 % prevádzok v segmente obchodu a služieb franšízových, u nás iba cca 20 %. V krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou a podnikateľskou tradíciou je na trhu oveľa viac domácich franchisingových konceptov ako zahraničných, čo vyjadruje mieru invenčnosti a aktivity podnikateľov v danej krajine. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí viac ako 160 franchisingových konceptov, ale z toho je cca iba jedna tretina domáceho pôvodu. Vznik a rozvoj nových pôvodných slovenských franchisingových konceptov má teda budúcnosť.

Navonok sa môže javiť, že slovenský trh je v oblastiach obchodu a služieb už značne saturovaný, avšak jeho vnútorná štruktúra sa stále vyvíja. Pamätáme si, že po r. 1989 vzniklo veľa malých kamenných obchodíkov živnostníkov s potravinami, butiky aj rôzne služby ktoré zaplnili trh. Potom prišli veľké obchodné reťazce a silné značky, ktorým živnostníci nedokázali konkurovať a ich prevádzky zanikli.  Ďalší stupeň vývoja slovenského trhu predstavuje vznik a rozvoj veľkých obchodných centier, v ktorých našlo domov množstvo obchodov rôznych značiek takmer zo všetkých oblastí. Prevádzkovatelia týchto veľkých shopingov majú samozrejme záujem ponúknuť návštevníkom čo najatraktívnejšie portfólio značiek, teda známych značiek, čím sa vytvára možnosť pre expanziu ich sietí. Tieto siete sú prevažne franchisingové, čo rozvoj franchisingu podporuje.

Najväčšie výhody franchingu sú ale v ekonomickej oblasti. Centrálne riadenie a prevádzkovanie veľkých franchisingových reťazcov vytvára vo všeobecnosti výhodnejšie ekonomické a logistické  podmienky ako sú podmienky pri prevádzkovaní jednotlivých samostatných predajní. V dôsledku toho im samostatné prevádzky nedokážu konkurovať. Dá sa preto predpokladať, že tak, ako vo vyspelých ekonomikách, aj štruktúra nášho trhu a jej riadenie sa bude koncentrovať a centralizovať. Budú v nej dominovať kapitálovo silné skupiny (značky), napr. v pozícii franchisingových centrál reťazcov. Avšak práve franchising umožní, aby aj menší podnikatelia a živnostníci našli na trhu svoje miesto a priestor, ako majitelia jednotlivých franchisingových prevádzok, predajní, reštaurácií a pod. Preto u nás masívny rozvoj franchisingu ešte len príde. Podnikatelia, ktorí to pochopia skôr, získajú konkurenčnú výhodu. Dovolím si podotknúť, že toto nie je moja osobná vízia, to je proces, ktorý vo vyspelých ekonomikách už prebehol.

Rozhovor pripravila Jana Katreniaková

Začnite písať