Klastrovými aktivitami chceme do regiónu priniesť viac kvalifikovanej práce

Klaster automatizačnej techniky a robotiky (AT+R) získal minulý rok bronzovú medailu „Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for cluster excellence”, ktorá je certifikátom riadenia kvality a transparentnosti klastra. O problematike klastrov na Slovensku sme sa porozprávali s predsedom predstavenstva klastra, Jaromírom Jezným.

V akej oblasti a od ktorého roku podnikáte?

ZTS VVÚ KOŠICE a.s. je firmou pôsobiacou v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Venujeme sa výskumu, vývoju, projektovaniu a tiež výrobe na zákazku. Medzi naše kľúčové produkty patria: dopravné a manipulačné systémy, roboty a manipulátory, výrobné stroje a zariadenia, technologické zariadenia pre papierenský a chemický priemysel, zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu, linky pre povrchovú úpravu plechu, účelové vozidlá a kontajnery, priemyselná automatizácia a pohony. Ja osobne som do ZTSVVÚ Košice prišiel ako mladý výskumník v roku 1986 a generálnym riaditeľom som od roku 2005.

Čo vás vlastne priviedlo k myšlienke založiť klaster?

Našou snahou je podpora rozvoja automatizačnej techniky a robotiky v oblasti inovácií , transferu know-how a nových technológií, úsilie o prehlbovanie tuzemskej spolupráce a posilňovanie aktívnej účasti v medzinárodných zoskupeniach. Očakávaným výstupom sú spoločné výskumné projekty riešené partnermi vo výskume i tréningové programy pre špecialistov pri transfere poznatkov pre kooperovanú výrobu v priamej spolupráci členov klastra a zahraničných partnerov.

Klaster AT+R bol založený v roku 2010 inovatívnymi firmami SPINEA, s.r.o. Prešov, ZTS VVU, a.s. Košice, VUKOV Extra, a.s. Prešov, PROCONT, spol. s r.o. Prešov, EVPU, a.s. Nová Dubnica, CEIT, a.s. Žilina, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami Technická univerzita Košice a Žilinská univerzita, a tiež Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom. Začiatkom roka 2014 sa stali členmi klastra aj ďalšie firmy: SEZ Krompachy, a.s., PLOSKON AT, s.r.o. Prešov, Kybernetika, s.r.o. Košice, Technická Diagnostika, s.r.o. Prešov, ELCOM, s.r.o. Prešov a MANEX, spol. r.o. Košice.

Čo je jeho cieľom?

Jeho cieľom je podpora spoločného výskumu, rozvoja inovácií a spoločných projektov, výroby i vzdelávania zamestnancov v oblastiach mechatroniky, automatizovaných výrobných systémov, robotiky a nových materiálov.

Zapojili ste sa do 4 pilotných projektov v rámci projektu CluStrat. Ktorý z nich vám najviac prirástol k srdcu a prečo?

Určite pre nás vo firme, ale aj v Klastri AT+R je to projekt zameraný na Interakciu človek-robot (Human-Machine Interaction). Cieľom projektu je posilnenie medzinárodného klastrovania v oblasti transferu know-how v oblasti mechatroniky a robotiky pre zavádzanie a šírenie systémov človek-robot pre montáž a manipuláciu technologických operácií. V tejto oblasti s partnermi z Rakúska a Nemecka boli overené programy tréningov pre špecialistov na mechatroniku a robotiku.

Zaujímavý bol aj projekt „Ambient Assisted Living (AAL)”, ktorý ukázal príležitosti pre zapojenie sa do vývoja nových produktov, transferu znalostí a poskytovania služieb v oblasti AAL .Ide najmä o rozvíjajúce sa segmenty IKT, robotiky pre podporu aktívneho života a servisu pre zdravotne a sociálne odkázaných občanov. Tento segment je momentálne veľmi dynamicky sa rozvíjajúci. Naša firma napr. už dlhšie vyvíja a testuje vozidlo pre menej pohyblivých ľudí.

A z pohľadu ďalšieho progresu našej výroby je tiež dôležitý projekt zameraný na nové materiály (Advance materials), ktorého cieľom je posilniť medzinárodný transfer technológií prostredníctvom vytvárania sietí na prenos know-how a klastrovanie obchodných aktivít v rámci novo vznikajúceho odvetvia nových materiálov. Vytvorenie siete laboratórií s vysokou koncentráciou v Košickom kraji nám umožní vyvíjať nové produkty, znižovať náklady na výrobu, či zlepšovať vlastnosti našich výrobkov.

Vozidlo pre menej pohyblivých ľudí plánujete aj priniesť na trh? Ak áno, kedy?

Po úspešných testoch funkčného modelu v Lisabone sa v spolupráci s univerzitou v Janove upravuje dizajn vozidla pre účely opakovanej výroby, ktorá môže nabehnúť v roku 2016.

V čom spočívajú výhody spájania sa firiem do klastrov? Majú takéto firmy väčšiu šancu odolávať prípadným hospodárskym krízam?

Firmy v klastrovom usporiadaní profitujú zo vzájomnej spolupráce a hlavne z úzkej spolupráce s univerzitami. Napr. v našom prípade s TUKE, UNIZA, pracoviskami SAV a i. najmä v oblasti nových materiálov. Dôležitá pre členov klastra je aj spolupráca s regionálnymi partnermi ako sú Košický a Prešovský samosprávny kraj. Geografická koncentrácia firiem v rovnakom a/alebo príbuznom odvetví umožňuje prelievanie znalostí medzi prepojenými inštitúciami a vytvára tiež trh práce pre kvalifikovanú pracovnú silu. Je tu potenciál prepojiť inovačné stratégie regiónu a partnerov klastra pre rast konkurencieschopnosti a zamestnanosti hlavne v odvetví ich pôsobenia, ale aj medziodvetvovo a podporovať príliv produktívnych investícií (do regiónov).

Ako to spájanie prebieha. Máte nejaké tipy, ktoré by mohli namotivovať ďalšie firmy na podobný krok?

Klastrovanie je na Slovensku v základoch. Skúsenosti napr. z Rakúska, či Nemecka však ukazujú vysokú úroveň sieťovania firiem a množstvo benefitov, ktoré klastre týmto firmám prinášajú. Rozdiel oproti Slovensku je však v tom, že národné a regionálne vlády v západnej Európe klastrovanie a samotné klastre významne podporujú, a to aj finančne.

Náš klaster sa tiež postupne rozrastá a dúfame, že získame aj väčšiu podporu zo strany štátu pri podpore našich aktivít. Slovenské firmy sú v európskom, či globálnom kontexte veľmi malé a len spoluprácou sme schopní dlhodobo zvyšovať našu konkurencieschopnosť. V našom klastri sa sústreďujeme na vytváranie spoločných výskumných a tréningových centier, ktorých zakladatelia sú vybrané firmy a univerzity s perspektívou vytvárania spin-off pre vybrané aktivity ako napr. spoločné skúšobné a laboratórne pracoviská.

Ktoré regióny zastrešujete?

Zastrešujeme primárne 3 regióny: Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Klaster má však členov aj v Trenčianskom kraji a sme otvorení členom aj z iných slovenských regiónov. V súčasnosti intenzívne rozvíjame medzinárodnú spoluprácu, hlavne s európskymi partnermi.

Akým ťažkostiam čelí podnikanie vo vašom regióne?

Sú to také tradičné problémy súvisiace so infraštruktúrou regiónu ako je napr. zlá dostupnosť na zahraničné trhy, napriek vysokej nezamestnanosti nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale predovšetkým nízka spolupráca aktérov a transfer know-how medzi výskumom, vývojom a výrobou. Práve túto oblasť sa snažíme klastrovaním výrazne zlepšiť. Spoločnými aktivitami chceme tiež do regiónu priniesť viac investícií, hlavne do kvalifikovanej a na znalostiach založenej produkcii.

Akú pomoc očakávate do štátu?

Predovšetkým pre dobudovanie infraštruktúry nami rozvíjaných centier výskumu ako prioritný cieľ zaraďujeme vytvorenie podmienok pre implementáciu výstupov Centier výskumu a vývoja, centier transferu know-how a tréningových centier Klastra AT+R. Súčasne potrebujeme posilniť našu účasť v konzorciách projektov HORIZON 2020 najmä pre transfer, implementáciu a disemináciu projektov a tieto pripraviť do aplikovateľnej formy u členov a partnerov Klastra AT+R. Pozitívom je, že štát už zahrnul klastrovanie do Stratégií (napr. RIS3) na roky 2014-2020, ale je nutné aby boli aj v rámci operačných programov zameraných na podporu podnikania, vzdelávania, zamestnávania zadefinované cielené opatrenia podporené konkrétnou finančnou podporou. Tu oceňujeme zlepšený prístup hlavne Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k podpore klastrovania. Je potrebné zapojenie aj ďalších ministerstiev i regionálnych samospráv.

Nie je nebezpečné pre udržateľnosť klastra, ak vznikne z dôvodu možnosti pridelenia dotácie?

Je. Ale to nie je prípad nášho klastra. Ten budujeme „zdola – hore“ a profilujeme sa ako technologický klaster so silným medzinárodným prepojením. Jeho financovanie je primárne zabezpečené členskými príspevkami a individuálnym financovaním projektov, ktorých cieľom je vždy hľadanie komerčného využitia. Každý člen klastra má možnosť slobodne sa zapojiť do riešených projektov klastra a jeho participácia je aj adekvátne spolufinancovaná z jeho strany. Týmto je garantovaná dlhodobá udržateľnosť našich aktivít.

http://www.clusteratr.sk/

Začnite písať