Kooperačné podujatia – jednoduchý krok k expanzii na nové trhy

V kontexte globalizácie a zvyšujúcej sa konkurencie na trhu je v záujme malých a stredných podnikov nadviazať medzinárodnú spoluprácu a pokúsiť sa presadiť na európskom alebo dokonca celosvetovom trhu. Práve medzinárodné sektorové veľtrhy a výstavy predstavujú ideálnu platformu na vyhľadávanie potenciálnych zahraničných obchodných a technologických partnerov a to aj vďaka kooperačným podujatiam, ktoré sú ich súčasťou.

Stretnutia v úzkom kruhu

Ľudia si tieto akcie často zamieňajú s vystavovaním na príslušnom veľtrhu. Medzinárodné kooperačné podujatia (po anglicky brokerage events, matchmaking event, B2B) sú však profesionálne obchodné a technologické burzy zamerané na preskúmanie nových trhov a príležitostí, výmenu obchodných kontaktov a najmä na vznik nových obchodných a technologických partnerstiev. Deje sa to prostredníctvom krátkych osobných rokovaní na jednom mieste s potenciálnymi partnermi, ktorí sú starostlivo vybraní vopred.

Kooperačné podujatie sa uskutočňuje v uzavretej spoločnosti bez prístupu verejnosti. V rokovacej miestnosti sú pripravené očíslované stolíky, kde prebiehajú 20-30 minútové rokovania (Face to Face). Je to prvé stretnutie, predstavenie sa, výmena kontaktov a základných informácií o organizácii či vyrábanom produkte. Podnikatelia si na rokovania berú propagačné materiály, prezentáciu prevádzky alebo výrobku na notebooku.

Obchodné rokovania na veľtrhoch sú v obľube. Schôdzky si dohovárajú jednak vystavovatelia ako aj návštevníci. Firmy si vyberajú svojich partnerov na základe kooperačných profilov zverejnených v online katalógu účastníkov.

Benefity účasti na kooperačnom podujatí 

 • získanie nových obchodných alebo technologických partnerov, dodávateľov, zákazníkov
 • produktívne, rentabilné a čas šetriace diskusie (8-10 rokovaní počas burzy)
 • výmena obchodných a technologických kontaktov
 • výmena skúseností na medzinárodnej úrovni

Získajte vhodného obchodného partnera – krok po kroku

PRED:

Samotné obchodné rokovania predchádza dôkladná príprava v dostatočnom predstihu. V príprave sa zamerajte najmä na nasledovné kroky:

 • Posúdenie pripravenosti vašej firmy na internacionalizáciu – ste pripravení rozšíriť svoje podnikanie na medzinárodnú úroveň?
 • Analýza kooperačného profilu vašej firmy – spracovali ste svoj profil precízne? Je z neho jasné, čo ponúkate a o akých obchodných partnerov máte záujem?
 • Plánovanie obchodných stretnutí – vyšpecifikujte profil vašej spoločnosti, ako aj svoje požiadavky na spoluprácu v online katalógu tak, aby potenciálni partneri presne vedeli, čo hľadáte.
 • Výber potenciálnych partnerov na rokovania – preštudujte si pozorne profily zaregistrovaných spoločností, vyberte potenciálnych partnerov z on-line katalógu a zarezervujte si ich na individuálne stretnutia.

Registrácia firmy na kooperačné podujatie prebieha online. V pozvánke na podujatie je vždy registračný link, na ktorý stačí kliknúť a vyplniť potrebné údaje. Do svojho profilu môžete vložiť i fotografie svojich výrobkov.

POČAS:

Čas, keď ste v centre diania a záujmu zo strany obchodných partnerov..

Na základe vašich požiadaviek na stretnutia s jednotlivými firmami sa zostaví individuálny harmonogram stretnutí. Ten je každodenne upravovaný podľa dodatočných požiadaviek. Vďaka včasnému starostlivému plánovaniu vám program poskytne efektívny harmonogram stretnutí a optimalizuje účasť na pridruženom veľtrhu.

Rozumieť a byť pochopený

Jazykom kooperačných podujatí je angličtina. Schopnosť zaujímavo sa odprezentovať, či správne zareagovať v diskusiách je kľúčom k úspechu. V prípade, že s tým budete mať problémy, budú na mieste k dispozícii tak tlmočníci, ako aj organizačný tím, t.j. pracovníci siete Enterprise Europe Network. Tí sú vždy pripravení poskytnúť vám ďalšie asistenciu, pomoc či relevantné informácie počas celého kooperačného podujatia.

Veľkou výhodou softwaru je, že si podnikateľ môže vložiť fotografie svojich výrobkov do galérie.

PO:

Snažte sa svoju účasť na rokovaniach pri ukončení podujatia posunúť do obchodnej roviny.

Follow-up

Po skončení kooperačného podujatia vám zostáva k dispozícií on-line katalóg, aby ste mohli osloviť účastníkov aj  neskôr. A samozrejme, kedykoľvek sú vám k dispozícii pracovníci zo siete Enterprise Europe Network, ktorí majú k dispozícii virtuálnu on-line databázu profilov a informácie o ďalších kooperačných podujatiach.

Benefity:

 • Ako návštevník – môžete využiť príležitosť dohodnúť si ďalšie, dodatočné stretnutia s návštevníkmi a vystavovateľmi počas veľtrhu, či už priamo na ňom alebo neskôr.
 • Ako vystavovateľ – vaše výhody sa zdvojnásobia – potenciálnych partnerov môžete prijať priamo vo výstavnom stánku.
 • Každý účastník má možnosť zaregistrovať svoju firmu do Databázy ponúk na partnerstvo – POD  (Partnering Opportunity Database).

Organizátori zabezpečia pre účastníkov kooperačného podujatia individuálny harmonogram rokovaní, asistenčné a tlmočnícke služby, občerstvenie.

Zmluva o partnerstve – Partnering Agreement

Výsledkom stretnutí podnikateľov na medzinárodných kooperačných podujatiach a obchodných misiách je uzatvorenie zmluvy o ďalšej spolupráci napr. predaji výrobku, subkontrakting, partnerstvo v projektoch a výskume.

Oľga Némethová
www.een.sk

Začnite písať