Kúpna zmluva v zahraničnom obchode

Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka.

Kúpna zmluva v zahraničnom obchode je vyjadrenie vôle dvoch (ale i viac) subjektov realizovať predaj a kúpu tovaru. Medzi zúčastnenými stranami, ktoré túto zmluvu uzatvárajú zakladá právny vzťah – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Kúpnu zmluvu sa odporúča uzavrieť v písomnej forme. Zástupcovia zúčastnených firiem na rokovaní musia vzájomne vedieť o tom, že ich partner je oprávnený za svoju firmu takýto záväzok urobiť. Toto je potrebné dokladovať výpisom z obchodného registra.

Pre krajiny Európskej únie je podnikateľský register dostupný na: www.ebr.org

Nezanedbateľnou otázkou pri príprave kúpnej zmluvy je aj otázka použitého jazyka pri písomnej forme zmluvy. V praxi sa používa „neutrálny“ jazyk, ktorému zúčastnené strany rozumejú (napr. angličtina), alebo sa vypracováva dvojjazyčná verzia zmluvy, pričom sa zúčastnené strany dohodnú na tom, ktorá z oboch verzií je rozhodujúca pri riešení sporov.

Skôr ako dôjde k rokovaniu o kúpnej zmluve a jej podpisu, predchádza jej niekoľko veľmi dôležitých krokov. Jedným z nich je dopyt.

Dopyt

Dopytom vyzýva záujemca o tovar potenciálneho dodávateľa tovaru (z pravidla viacero dodávateľov naraz) k zaslaniu ponuky. Predbežný dopyt môže byť vo forme žiadosti o zaslanie katalógu a ďalších informácií (prevažne technického charakteru) o výrobku. Cieľom je získanie informácií o cene, kvalite, technických parametroch a možnostiach výrobku, platobných podmienkach, dodacej lehote atď. Dopytujúca firma neoslovuje v tomto prípade konkrétne firmy, ale prostredníctvom celosvetovo známych informačných kanálov svoju požiadavku zverejní a čaká na odozvu od potenciálnych dodávateľov.

Ponuka

V momente, keď zahraničný importér reaguje na ponuku, je potrebné mu zaslať ponuku upresňujúcu podmienky predaja. V praxi sa v tejto fáze väčšina firiem spolieha na spoluprácu s dopravcom s ohľadom na kalkuláciu ceny ponúkaného tovaru.

Pokiaľ po ponuke nenasleduje obvykle objednávka, alebo návrh na ďalšie prerokovanie podmienok príp. kontraktu, spýtajte sa, či je možné získať záväznú objednávku zmenou ponúkaných podmienok. Ak je ponuka v stanovenom termíne prijatá bez odchýlok, má sa za to, že medzi oboma stranami došlo k zjednaniu platnej kúpnej zmluvy.

Stanovenie kúpnej ceny

Cena tovaru patrí k podstatným náležitostiam kúpnej zmluvy. Vo fáze prípravy exportnej ponuky je jedným zo základných krokov stanovenie vlastnej hodnovernej exportnej ceny výrobku tak, aby bola zisková a zároveň na vybranom trhu reálna a konkurencieschopná. Je dôležité pri kalkulácii predajnej ceny uvažovať o nákladových položkách spojených s uzatvorením a realizáciou medzinárodného kontraktu.

Štruktúra obchodnej zmluvy

 • meno a adresa dodávateľa, meno a adresa kupujúceho
 • úplný popis dodávaného tovaru, vrátane popisu balení, čísla z colného sadzobníka, uvedenie rozmerov, hmotnosti a pod.
 • cena vrátane zliav, platobné podmienky, spôsob platby
 • použitá mena pri predaji a pri platbe
 • dodacie podmienky vrátane predpokladaného termínu dodania alebo odoslania
 • vymedzenie vlastníctva k tovaru – kedy a kde vlastnícke práva prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho
 • spôsob dopravy
 • zodpovednosť a doprava, poistenie, bankové poplatky
 • bankové a iné záruky
 • dokumentácia požadovaná kupujúcim
 • platné právo v prípade sporov
 • arbitrážne konanie ako alternatíva k súdnemu riešeniu sporov

Jednou z dôležitých súčasti kúpnej zmluvy je zjednanie miesta dodania, t.j. kedy a kde prechádzajú vlastnícke práva k tovaru z predávajúceho na kupujúceho. Aby sa predišlo problémom, ktoré môžu vzniknúť, používa sa pri kúpnej zmluve odkaz na niektorú z doložiek INCOTERMS (dodacie podmienky pre medzinárodný obchod). Prehľadne je úprava INCOTERMS 2000 vysvetlená na stránkach International Business Training.
 

Dôležité dokumenty v zahraničnom obchode

V prvom rade ide o dokumenty, ktoré priamo súvisia s dohodnutou dodávkou tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené, ktorá zo zmluvných strán je povinná tieto doklady obstarať, platia ustanovenia INCOTERMS. Jedná sa o:

Obchodné dokumenty, t.j. obchodná faktúra
Pre kupujúceho je to platobný doklad. Svojím obsahom má zodpovedať kúpnej zmluve. Základné náležitosti obsiahnuté vo faktúre sú: poradové číslo faktúry, dátum vystavenia, dátum splatnosti, presné označenie kupujúceho a predávajúceho, adresa peňažného ústavu predávajúceho vrátane čísla jeho účtu, cena za jednotku tovaru a cena celkom vždy s uvedením meny.

Colné dokumenty
Preukazujú pôvod, množstvo a cenu tovaru. Colné orgány krajiny dovozu spravidla požadujú minimálne tieto dokumenty: jednotný colný doklad (colné prehlásenie), osvedčenie pôvodu tovaru, ďalšie doklady ako napr. colnú faktúru.

Platobné a úverové doklady
Majú súvislosť s financovaním obchodných prípadov, platením a zaisťovaním rizík. Ide o celú škálu dokladov, ktoré nadväzujú napr. na zjednané platobné podmienky, na zapojenie bánk do financovania obchodu a pod. (šeky, zmenky a bankové záruky).

Poisťovacie doklady
Častým prípadom poistenia v zahraničnom obchode je poistenie tovaru pri jeho preprave. Hlavným dokladom v tejto skupine dokumentov je poistka potvrdzujúca uzatvorenie poistnej zmluvy.

Prepravné doklady
Majú dispozičnú úlohu (kto v danom okamihu má k tovaru dispozičné právo) a úlohu riadne dopraviť tovar na určené miesto a sprevádzať tovar po celom úseku prepravy, ktorú exportér platil. Patria sem: námorný, letecký a železničný nákladný list, nákladný list CMR, poštovné potvrdenie.

Vzory týchto dokladov nájdete na internetovom exportnom portáli spoločnosti Unz & Co.

www.een.sk

Začnite písať