Legálne obchádzanie patentov

Ako zistíte, že patentu zanikla právna ochrana? Ktoré patenty v Európe nepoužívajú ochranu a sú voľne využiteľné?

Patentová ochrana vynálezu spočíva v tom, že majiteľ patentu má výhradné právo ho využívať, disponovať s ním a mať z neho majetkový úžitok. To znamená, že bez súhlasu majiteľa nie je nikto iný oprávnený ho využívať. Touto ochranou si majiteľ patentu vytvorí po dobu platnosti patentu (max. 20 rokov za predpokladu úhrady udržiavacích poplatkov) na určitom území monopol na jeho využívanie, pričom patentová ochrana zabezpečuje i ochranu pred dovozom výrobkov/zariadení/technológií z krajín, kde vynález patentovaný nie je.

Naopak v krajinách, kde vynález nepožíva patentovú ochranu, je možné ho voľne využívať a výrobky/zariadenia/technológie, ktorých podkladom je vynález, voľne distribuovať. Preto je dôležité dôkladne zvážiť výber krajín, kde bude vynálezu poskytnutá patentová ochrana. Od toho sa totiž odvíja veľkosť trhu, na ktorom je možné svoj monopol uplatňovať.

Zistiť, ktorým patentom už u nás zanikla právna ochrana z dôvodu uplynutia maximálnej doby ochrany alebo z dôvodu, že neboli uhradené udržiavacie poplatky, prípadne zistiť podľa vyšpecifikovanej oblasti priemyselnej výroby a typu technológie/zariadenia patenty, ktoré priamo v SR, v našom regióne, či v Európe nepožívajú ochranu a sú teda voľne využiteľné je možné prostredníctvom tzv. patentových monitorovacích služieb. Tieto bezplatne poskytuje Stredisko patentových informácií PATLIB Bratislava zriadené pri CVTI SR.

http://www.cvtisr.sk/

Začnite písať