Medzinárodná spolupráca je často jedinou možnosťou ako preniknúť na zahraničný trh

Globalizácia svetovej ekonomiky a narastajúci konkurenčný tlak nútia podniky, aby spolupracovali so zahraničnými obchodnými partnermi. Medzinárodne aktívni malí a strední podnikatelia (MSP) dosahujú vyšší obrat, viac inovujú a vytvárajú vyšší počet pracovných miest. Napriek tomu internacionalizácia európskych MSP dosahuje nízku úroveň: iba 13 % z nich je aktívnych na trhoch mimo EÚ.

Medzinárodná spolupráca poskytuje MSP nepopierateľné výhody, medzi ktoré patrí prístup k novým technológiám, finančným prostriedkom, nájdenie nových odberateľov na zahraničných trhoch, poskytnutie dodatočnej výrobnej kapacity a často predstavuje jedinú možnosť, ako preniknúť na daný zahraničný trh.

Formy spolupráce medzi firmami

Zapojenie MSP do medzinárodných aktivít a spolupráca medzi firmami môže mať rôzne formy:

 • všeobecná spolupráca – fúzie, akvizície, joint-venture (spoločné podniky),
 • komerčná spolupráca – agent, distribučná dohoda, franchising, joint tender, spoločný nákup,
 • technicko-výrobná spolupráca – transfer technológií, licenčná dohoda, subdodávateľská zmluva, popredajný servis, spoločná výroba,
 • finančná spolupráca – nákup akcií inej spoločnosti, poskytnutie finančného kapitálu.

V prípade, že spolupráca funguje len jedným smerom, hovoríme o unilaterálnej spolupráci, ak prebieha na základe reciprocity, ide o multilaterálnu. Podľa dĺžky trvania spolupráce rozlišujeme takú, ktorá nie je nijako časovo obmedzená a na druhej strane zanikajúcu po dosiahnutí vopred určeného cieľa.

Väčšina partnerstiev zahŕňa dva subjekty, v prípade rôznych výskumno-vývojových programov je však nevyhnutné zapojenie niekoľkých partnerov. Čo sa týka veľkosti a typu zúčastnených partnerov, MSP môžu spolupracovať s inými MSP, veľkými spoločnosťami, vládnymi organizáciami, univerzitami atď. Ďalším kritériom na klasifikáciu medzinárodnej spolupráce sú aktivity partnerských subjektov, pričom v prípade, že zúčastnené subjekty vykonávajú porovnateľné aktivity len v iných geografických oblastiach, hovoríme o horizontálnej spolupráci a v prípade komplementárnych aktivít (napr. na rôznych úrovniach výrobného reťazca) sa jedná o vertikálnu spoluprácu.

Kde nájdete užitočné informácie

Európske MSP sa pri rozhodovaní o internacionalizácii svojich aktivít a zahájení medzinárodnej spolupráce môžu obrátiť na nasledujúce inštitúcie a internetové portály, kde nájdu užitočné informácie o hľadaní obchodných partnerov, možnostiach financovania atď.:

 • Enterprise Europe Network – najväčšia európska sieť na podporu podnikania, inovácií a výskumu združujúca viac ako 600 organizácií vo vyše 50 krajinách sveta. I Slovensko má svoje zastúpenie v sieti, a prostredníctvom Slovak Business Agency a jej partnerov, poskytuje MSP bezodplatne služby na podporu rozvoja medzinárodnej spolupráce. O aké služby sa konkrétne jedná?
  • Potrebujete pomôcť s hľadaním obchodných, technologických alebo projektových partnerov
  • poskytovanie informácií, poradenstva pri prieniku na zahraničné
  • a a služieb na podporu spolupráce MSP,
  • podporuj prieniku na zahraničné trhy a zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských MSP,
  • prípravu obchodné a technologické profily v rámci Databázy ponúk na partnerstvo (Partnering Opportunities Database) – umožňuje prístup k obchodným a technologickým ponukám a požiadavkám z vyše 50 krajín,
  • organizuje medzinárodné partnerské kooperačné podujatia (brokerage events) a medzinárodné podnikateľské misie.
 • Európsky portál pre malých podnikateľov – zhromažďuje informácie, ktoré EÚ poskytuje o MSP a pre ne od praktického poradenstva, politických záležitostí až po miestne kontaktné body.
 • Databáza prístupu na trh – interaktívna online služba, ktorá poskytuje informácie podnikom exportujúcim z EÚ o podmienkach dovozu na trhy tretích krajín, t.j. o clách, požadovanej dovoznej dokumentácii, obchodných bariérach, sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach a pravidlách pôvodu.
 • Portál pre internacionalizáciu MSP – iniciatíva EÚ na pomoc európskym spoločnostiam, ktoré chcú obchodovať s krajinami mimo EÚ, poskytuje praktickú pomoc, a to mená a kontaktné údaje poskytovateľov podporných služieb (napr. národných agentúr, miestnych obchodných komôr a pod.), ktorí môžu pomôcť firmám začať podnikať s danou krajinou a informácie o službách, ktoré ponúkajú.
 • Portál Vaša Európa – Podniky – predstavuje praktickú príručku o podnikaní v Európe, poskytuje informácie o začatí a rozširovaní podnikania, DPH a clách, predaji do zahraničia, zamestnancoch, požiadavkách na výrobky, financovaní a grantoch, verejných zákazkách a životnom prostredí.
 • Exportný Helpdesk – poskytuje informácie o tarifách EÚ, požiadavkách, preferenčnom režime, kvótach a štatistikách, ktoré ovplyvňujú podnikanie v rozvojových krajinách.

Ďalšie zdroje, na ktoré sa môžete obrátiť, keď hľadáte pomoc

Hana Petríková 

Začnite písať