Mentori ako podpora cestovného ruchu na Slovensku

Začiatkom júna sa v Bratislave uskutočnil v poradí prvý z troch mentoringových seminárov v rámci medzinárodného projektu EU Tourism Mentoring, v ktorom je Slovak Business Agency (SBA) vedúcim partnerom. Účastníkmi boli „budúci mentori“ zo Slovenska, Rumunska a Litvy pracujúci v oblasti cestovného ruchu, ktorí sa prihlásili na pozície mentorov v rámci projektu. Cieľom seminárov je vyškoliť z účastníkov mentorov, ktorí budú odovzdávať svoje získané vedomosti a skúsenosti ďalším pracovníkom v oblasti cestovného ruchu. Prínosom je zavádzanie mentoringu do cestovného ruchu ako nákladovo efektívneho spôsobu na rozvíjanie zamestnancov. Celý sektor tak môže získať inovatívnu a efektívnu metodiku vzdelávania.

Lektorom seminárov je Gaby Marcon Clarke, ktorá sa venuje mentoringu vyše desať rokov. Gaby pôsobí vo Veľkej Británii v jednej z partnerských organizácii projektu Shine People & Places. Ďalšími partnermi projektu sú Gecko Programmes Ltd., tiež z Veľkej Británie, VSI Saretas z Litvy a cestovná kancelária Activ Tours & Travels z Rumunska.

Počas semináru boli účastníci oboznámení s mentoringom ako takým, t.j. aký je rozdiel medzi mentoringom a couchingom, ako sa treba pripravovať na mentoringové stretnutia. Gaby zdôraznila, že mentoring sa v posledných rokoch veľmi zmenil. Mentoringový vzťah v dnešnej dobe už neznamená mentor – ako staršia skúsená osoba versus mentee – mladý neskúsený človek. Tento učiteľsko- študentský vzťah sa vytráca a mentorom môže byť aj mladý energetický človek, ktorý má líderské schopnosti a vie si získať rešpekt a usmerniť ľudí. Vzťah medzi mentorom a menteem totiž vždy obohacuje obe strany a nielen mentee sa učí a získava od mentora ale aj mentor sa učí od svojho menteeho. Je to win-win situácia. Najdôležitejšia je však pripravenosť mentora, pretože 3 z 10 mentoringových vzťahov zlyhajú práve pre emocionálnu nepripravenosť mentora.

Účastníci si mohli okrem teoretických poznatkov vyskúšať viacero praktických aktivít, ako napríklad úloha padajúceho balóna, v ktorej si museli určiť prioritu svojich cieľov alebo aktivitu v trojiciach, kde jeden účastník reprezentoval mentora, druhý menteeho a tretí bol pozorovateľ. Participanti si tak mohli prakticky vyskúšať obe polohy mentoringu.

Všetkým účastníkom budú pridelení traja mentees z oblasti cestovného ruchu, ktorým sa budú venovať, a s ktorými ich čaká úvodné stretnutie pred ďalším seminárom v septembri v Rumunsku.

Projekt bol schválený v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, podprogram transfer inovácií a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

Začnite písať