Mikropôžičky sme schopní poskytnúť aj podnikateľom bez podnikateľskej histórie

Úver z banky nie je dnes našťastie jediným riešením, ak potrebujete peniaze pri podnikaní. Požiadajte Slovak Business Agency o mikropôžičku za menej prísnych, výhodnejších podmienok. Celý proces od podania žiadosti až po poskytnutie prostriedkov na účet klienta je možné zrealizovať do 1 mesiaca. Na otázky odpovedá Ing. Renáta Pokorská, vedúca oddelenia realizácie mikropôžičkového programu.

V čom vidíte najväčšie výhody mikropôžičky?

Veľkou výhodou je, že mikropôžičky sme schopní poskytnúť aj podnikateľom bez podnikateľskej histórie. Ďalšou výhodou je poskytnutie kombinovanej mikropôžičky na financovanie investičných aj prevádzkových potrieb so splatnosťou na obdobie do 4 rokov. Ponúkame tiež možnosť odkladu splátok istiny o 6 mesiacov, ktoré klient môže využiť buď na začiatku obdobia, prípadne v slabších mesiacoch. Máme možnosť tiež poskytovať mikropôžičky pre podnikateľov aj v minimálnych výškach -od 2 500 eur, ktoré sú pre komerčné banky nerentabilné.

Čo sa berie do úvahy pri rozhodovaní, či bude podnikateľovi mikropôžička pridelená?

Na schvaľovanie mikropôžičky ako aj stanovenie úrokovej sadzby vplýva kvalita podnikateľského zámeru, schopnosť žiadateľa preukázať, že jeho projekt je životaschopný. Podstatným kritériom je návratnosť mikropôžičky. Ďalej vzdelanie podnikateľa prípadne jeho skúsenosti v oblasti, v ktorej podniká a v neposlednej miere aj zabezpečenie mikropôžičky.

Na čom závisí stanovenie výšky úrokovej sadzby?

Úroková sadzba sa pohybuje od 0,82 do 8,72 %. Jej výška závisí od ratingu podnikateľa, na ktorý vplýva kvalita podnikateľského zámeru, efektívnosť projektu, platobná disciplína podnikateľa v predchádzajúcich úverových vzťahoch ako aj ponúkané zabezpečenie. Priemerná úroková sadzba reálne poskytnutých mikropôžičiek sa pohybuje medzi 4 % – 5 % p. a..

Ako funguje proces schvaľovania?

Žiadosť o poskytnutie mikropôžičky sa podáva príslušnej spolupracujúcej inštitúcii, ktorá posúdi žiadosť klienta a postúpi ju na analýzu a schválenie Slovak Business Agency. Po schválení žiadosti a podpísaní zmlúv sa mikropôžička prevedie na účet klienta.

Čo sa stane v prípade, ak nebude podnikateľ schopný mikropôžičku splatiť?

Ak podnikateľ nie je schopný splácať splátky podľa splátkového kalendára, môže požiadať o tzv. reštrukturalizáciu. Znamená to, že mu umožníme neplatiť splátky istiny po dobu 6 mesiacov (pokiaľ túto možnosť už nevyužil na začiatku splácania). Ďalšou možnosťou je zníženie splátok istiny v určitých mesiacoch. V prípade ak je mikropôžička s kratšou splatnosťou, jej  prehodnotenie na 4 roky splatnosti.

Musí podnikateľ prísť do Bratislavy, aby si mikropôžičku vybavil?

Nemusí. Slovak Business Agency má v regiónoch spolupracujúce inštitúcie, na ktoré sa môže podnikateľ obrátiť, ak má záujem získať všetky potrebné informácie a podklady. Informácie o mikropôžičke vo vašom kraji.

Môže o mikropôžičku požiadať aj zahraničný podnikateľ, podnikajúci na Slovensku? Je slovenská štátna príslušnosť podmienkou jej poskytnutia?

O mikropôžičku môže požiadať podnikateľ, ktorý je držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území SR. Spoločníkom môže byť osoba alebo subjekt alebo konateľom spoločnosti môže byť osoba, ktorá je zahraničným štátnym príslušníkom.

 Informácie o mikropôžičke 

Autor: SBA

Začnite písať