Mladých podnikateľov brzdia vysoké dane, rastúce ceny a časté zmeny v zákonoch


Prieskum prekážok v podnikaní mladých z roku 2022, ukazuje mierne zlepšenie celkovej situácie, no aj to, že sa dlhodobo nedarí odstrániť najpálčivejšie bariéry.


Prieskum o prekážkach v podnikaní mladých na Slovensku opäť pripravili Slovak Business Agency (SBA) so Združením mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS). Konal sa v mesiacoch máj až jún 2022 a zúčastnilo sa na ňom 1 009 respondentov vo veku 18 až 39 rokov, ktorých firmy patria medzi malé a stredné podniky.

V porovnaní s rokom 2018 došlo k nepatrnému zlepšeniu takmer vo všetkých sledovaných faktoroch, no zároveň prieskum ukazuje dlhodobo sa opakujúce top problémy. Najväčšou prekážkou zostáva daňovo odvodové zaťaženie. Za ním nasleduje novo skúmaný problém súvisiaci s cenami vstupov a ich predpokladaným vývojom. Respondenti kriticky vnímajú aj časté zmeny zákonov a byrokratické povinnosti.

Index prekážok

Index prekážok hodnotí stav podnikateľského prostredia na Slovensku a pôsobenie konkrétnych prekážok na firmy mladých podnikateľov. Mapuje oblasti, ktoré podstatným spôsobom vplývajú na úspech, ochotu a chuť podnikať a zásadným spôsobom ovplyvňujú každého podnikateľa.

Index prekážok v podnikaní mladých na Slovensku a jeho zmeny v porovnaní s rokom 2018

nie je bariéra vysoká bariéra

Zaujímavosti z prieskumu

  1. Najväčšiu bariéru, ktorou je daňovo-odvodové zaťaženie vnímajú negatívne najmä začínajúci podnikatelia, podnikatelia v pôdohospodárstve, a tí s desiatimi a viac zamestnancami. Menej kriticky hodnotili túto oblasť živnostníci a mladí podnikatelia bez zamestnancov a mladí podnikatelia, ktorí majú výlučne zahraničných zákazníkov.
  2. Ceny vstupov (energie, materiál a pod.) vnímajú negatívne opäť predovšetkým začínajúci podnikatelia, ktorí v minulom roku nepodnikali a podnikatelia z odvetví pôdohospodárstva a stavebníctva.
  3. Čím dlhšie mladí podnikatelia podnikajú, tým kritickejšie vnímajú časté zmeny zákonov. Negatívnejšie ich ako bariéru v podnikaní vnímajú tiež ženy podnikateľky.
  4. Registračné, nahlasovacie a iné administratívne povinnosti zaťažujú predovšetkým firmy s vyšším počtom zamestnancov. Vnímanie tejto bariéry rastie priamo úmerne s vekom podnikateľa. Menej negatívne vnímajú tento problém firmy s výlučne zahraničnými zákazníkmi.
  5. Čím je firma väčšia, tým je vyššia miera fluktuácie a kritickejšie vnímanie problému dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. Miera fluktuácie zároveň klesá s vyšším vekom podnikateľa. Z hľadiska sektorov je situácia najkritickejšia v ubytovaní a stravovaní a stavebníctve.
  6. Cenu práce kvalifikovaných zamestnancov vnímajú ako problém najmú tí, ktorí podnikajú viac ako 10 rokov a firmy s nižšou priemernou obchodnou prirážkou a nižšími tržbami – menej ako 50 000 Eur. Najkritickejšie ju vnímajú mladí podnikatelia v odvetví pôdohospodárstva.
  7. Platobnú disciplínu zákazníkov označujú mladí podnikatelia za bezproblémovú. Obavy z jej dodržiavania vyjadrili podnikatelia obsluhujúci výlučne zahraničných zákazníkov.

Základné informácie o respondentoch

Vek respondentov: 18 – 24 rokov: 3,5 %, 25 – 29 rokov: 66,2 %, 30 – 34 rokov: 2,9 %; 35 – 39 rokov: 27,5 %

Právna forma podnikania: spol. s r. o. – 90,2 %, živnostník – 7,8 %, a. s. – 1,0 %, slobodné povolanie – 0,6 %, samostatne hospodáriaci roľník – 0,2, iná forma – 0,2 %

Dĺžka podnikania: menej ako 3 roky: 30,3 %, 3 – 5 rokov: 5,3 %, 5 – 10 rokov: 44,2 %, viac ako 10 rokov: 20,2 %

Hlavná činnosť spoločnosti: pôdohospodárstvo – 3,4 %, priemysel – 8,3 %, stavebníctvo – 12,1 %, obchod – 26,4 %, ubytovanie a stravovanie – 5,1 %, doprava, informácie – 11,8 %, obchodné služby – 24,9 %, ostatné služby – 8,1 %

Počet zamestnancov:

nijaký: 21,8 %

1 – 2: 33,4 %

3 – 4: 17,5 %

5 – 9: 16,0 %

10 – 19: 6,8 %

20 – 49: 3,0 %

Kraj, v ktorom podnikateľ sídli: Bratislavský – 29,7 %, Trnavský – 8,7 %, Trenčiansky – 8,0 %, Nitriansky – 9,9 %, Žilinský – 12,9 %, Banskobystrický – 10,4 %; Prešovský – 10,7 %, Košický – 9,6 %

Pohlavie: muž – 74 %; žena – 26 %

Bližšie informácie o Prieskume nájdete TU

Text: Petra Palenčárová
odbor výskumu podnikateľského prostredia

        

Začnite písať