Možnosti zhodnotenia duševného vlastníctva

Rozlišujeme dve formy nehmotného alebo „duševného“ vlastníctva, a to priemyselné vlastníctvo a autorské práva, teda literárne a umelecké vlastníctvo. V tomto článku sa venujem  predovšetkým priemyselnému duševnému vlastníctvu, i keď niektoré tézy a skutočnosti môžu platiť všeobecne.

Využívanie duševného vlastníctva v praxi 

Výsledky prieskumu využívania duševného vlastníctva ktoré máme k dispozícii naznačujú, že povedomie o význame a tiež praktické využívanie a zhodnocovanie duševného vlastníctva firiem na Slovensku oproti európskemu i svetovému priemeru zaostáva. Výnimkou je len oblasť franchisingu, kde realizácia a komerčné využitie duševného vlastníctva vyplýva z podstaty tejto metódy podnikania. Ak si naši podnikatelia uvedomia rôzne možnosti využitia svojho duševného vlastníctva, tiež význam vlastného imidžu pre svoju firmu a jeho zhodnotenia, posunie to ich biznis na vyššiu úroveň a otvorí nové možnosti získania kapitálu na jeho rozvoj. Konkurencieschopnosť subjektu v podnikateľskej činnosti sa získava a udržiava pomocou konkurenčných výhod, medzi ktoré patrí aj využívanie duševného vlastníctva. Každá konkurenčná výhoda vytvára šancu, aby zlepšila hospodársky výsledok firmy. V tomto zmysle môžeme konštatovať, že dobrý imidž (goodvill) firmy prispieva k zlepšeniu pozície na trhu a tiež vytvára možnosť pre kapitalizáciu jej duševného vlastníctva.

Cena duševného vlastníctva 

Neformálne hodnotenia značiek sú značne relatívne, nevytvárajú možnosť na objektívne ocenenie goodwillu ako duševného vlastníctva firmy a následne ani na kvantifikovateľnú kapitalizáciu. Pokiaľ chceme stanoviť cenu duševného vlastníctva, musíme pojem duševného vlastníctva konkrétne vymedziť. Kritériá vykazovania, oceňovania a zverejňovania nehmotného majetku v zmysle Medzinárodných účtovných štandardov – IAS 38 špecifikujú nehmotný majetok ako identifikovateľný nepeňažný majetok bez fyzickej podstaty, ako samostatné predmety, alebo celé skupiny nehmotných aktív. napr. :

 • počítačové softvéry
 • obchodné značky
 • licencie (napr. vysielacia, na poskytovanie služieb)
 • publikačná činnosť
 • patenty, copyrighty
 • hrané filmy
 • zoznam zákazníkov
 • iné práva priemyselného vlastníctva
 • recepty, vzorce
 • modely, designy, prototypy
 • dovozné kvóty
 • iné nehmotné aktíva v štádiu vývoja.

Pre stanovenie formálneho postupu a metodiky oceňovania duševného majetku je dôležité špecifikovať z akého dôvodu alebo pre aký účel sa ocenenie vykonáva.Najbežnejšiepodnety a požiadavky na ohodnocovanie sú:

 • kúpa a predaj podniku
 • fúzia obchodnej spoločnosti
 • zvýšenie imania (kapitálu) a vydanie podielových listov
 • zmena právnej formy spoločnosti
 • prijatie a vystúpenie spoločníkov (akcionárov)
 • uvádzanie spoločnosti na burzu
 • delenie podniku, dedičské konanie majiteľov, dary
 • poskytovanie úveru (garancia na úver)
 • zistenie hraníc nadmerného zadlženia
 • náhrada za vyvlastnenie
 • sanačné opatrenia, likvidácia podniku, súdne spory a pod.

Pri konaní so štátnym orgánom je zo zákona stanovená povinnosť realizovať ocenenie hodnoty priemyselných práv a aj celkového duševného vlastníctva na základe znaleckého posudku oprávneného súdneho znalca, ktorý je povinný použiť pre tento účel na Slovensku zákonom stanovenú metodiku. Vo všeobecnosti pre účely stanovenia hodnoty ochranných známok sú v praxi zaužívané tri základné postupy, z ktorých každý obsahuje niekoľko metód:

 • ohodnotenie ochrannej známky na základe jej budúcich výnosov
 • ohodnotenie ochrannej známky na základe vynaložených nákladov na jej vytvorenie a zápis
 • ohodnotenie ochrannej známky na základe porovnania s inými ochrannými známkami.

Možnosti kapitalizácie duševného vlastníctva

Vlastníctvo alebo dispozičné (licenčné) právo na používanie známej, overenej, úspešnej  alebo populárnej značky vytvára možnosť na určitý spôsob kapitalizácie predmetného duševného vlastníctva. Systémový a formalizovaný spôsob kapitalizácie duševného vlastníctva (goodwillu, ochrannej známky,know-how) predstavuje franchising.

Franchising sa najčastejšie zjednodušene definuje ako osobitný marketingový odbytový systém a metóda podnikania. Pre účely tohto výkladu si ale dovolím použiť pre vyjadrenie pojmu franchising popisné zjednodušené slovné vyjadrenie „prenájom značky a know-how“. Z tohto vyjadrenia  je zrejmé, že pri realizácii franchisingu ide o priamu kapitalizáciu duševného vlastníctva formou poskytnutia práva na používania ochrannej známky a know-how od poskytovateľa franchisingu (franchisora) jeho užívateľovi (franchisantovi) za dohodnuté poplatky.Franchising teda predstavuje overenú, priamu a formalizovanú možnosť kapitalizácie duševného vlastníctva. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti z celkové počtu takmer dvoch stoviek franchisingových systémov cca 50 pôvodných slovenských franchisingových konceptov, ktorých poskytovatelia túto formu kapitalizácie duševného vlastníctva prakticky využívajú. V globálnom merítku je poskytovanie a kapitalizácia duševného vlastníctva využívané v oveľa väčšom rozsahu, dá sa preto predpokladať že v krátkom období sa táto forma zhodnotenia duševného vlastníctva a podnikania rozvinie aj u nás.

Duševné vlastníctvo ako súčasť imania

Pri vložení duševného vlastníctva (goodwillu) do základného imania firmy (ako nepeňažný vklad) sa vyžaduje zo zákona  jeho ocenenie formou posudku oprávneného súdneho znalca. Cena úspešnej značky môže predstavovať významnú nominálnu čiastku, ktorá navýšením základného imania zvýši nielen imidž jej majiteľa, ale aj hodnotu jeho subjektu. Vložením takéhoto nepeňažného vkladu do základného imania sa však môžu vyriešiť aj iné problémy predmetného subjektu (súvisiace s účtovníctvom). Pri predaji, alebo inom disponovaní s takýmto imaním sa často vyžaduje okrem povinného súdnoznaleckého posudku aj expertný posudok nezávislej uznávanej autority. Niekedy má takýto posudok väčšiu váhu ako úradná okrúhla pečiatka, pretože môže objektívnejšie stanoviť reálnu (teda trhovú) hodnotu oceňovaného duševného vlastníctva.

Pokiaľ je nominálna hodnota takto navýšeného základného imania korektná, vytvorí sa predpoklad na získanie investora, ktorý vloží do firmy hotový kapitál (napríklad až do výšky nominálnej hodnoty vloženého goodwillu), pričom pôvodný vlastník si môže zachovať majoritu v majetkovej podstate daného subjektu. Získajú sa tak likvidné prostriedky na ďalší rozvoj firmy. Dovoľujem si však upozorniť, že tento zjednodušený popis postupu vkladu hodnoty goodwillu do základného imania je v realite pomerne náročná „operácia“, ktorú neodporúčam realizovať bez súčinnosti právnika, audítora alebo daňového poradcu. Realizácia takéhoto postupu predstavuje priamu kapitalizáciu duševného vlastníctva.Firma ktorá očakáva príchod investora by si mala preto dať oceniť značku vopred a zaniesť ju do účtovníctva. Ocenenie duševného vlastníctva je potrebné aj v prípade, ak firma prechádza na účtovníctvo podľa medzinárodných štandardov.

Predaj ochrannej známky alebo patentu

Aj keď takéto obchodné prípady ešte nie sú u nás veľmi časté, je to priamy a najčírejší spôsob kapitalizácie duševného vlastníctva. Problémom v tomto prípade na Slovensku je, že ponuka je zatiaľ skromná. Trh v tejto oblasti nie je u nás ešte pripravený nielen čo sa týka potenciálu, ale najmä myslenia našich ľudí. Súdim tak na základe hodnotenia stavu, úrovne a rozvoja franchisingu na Slovensku, ktorý predstavuje určitý segment trhu s duševným vlastníctvom. Mnohí naši podnikatelia jednoducho ešte nechápu alebo si neuvedomujú hodnotu duševného vlastníctva a možnosti jeho komerčného využitia. Vývoj však aj v tejto oblasti rýchlo napreduje a verím že nástupom novej podnikateľskej generácie sa situácia podstatne zlepší.

Ing. Jozef Šétaffy
prezident Slovenskej franchisingovej asociácie

www.sfa.sk

Začnite písať