Musíte viesť účtovníctvo?

Pokiaľ nemáte dostatok preukázateľných výdavkov, alebo sa nechcete zaoberať účtovníctvom, môžete sa rozhodnúť pre uplatnenie paušálnych výdavkov.

V každej účtovnej jednotke, činnosti podnikateľa alebo obchodnej spoločnosti vzniká počas roka množstvo hospodárskych operácií, ktoré treba priebežne zaznamenať. Môže ísť o nákup materiálu, predaj tovaru za hotovosť alebo na faktúru, výplata miezd zamestnancom, výber peňazí z bankového účtu a podobne.

Nielen pre informovanosť podnikateľa, ale hlavne na základe požiadaviek a ustanovení zákona je potrebné tieto hospodárske operácie evidovať v niektorej zákonom stanovenej forme. Zaznamenávanie týchto operácie sa nazýva vedenie účtovníctva. Jednotlivé operácie, ktoré sa evidujú v účtovníctve, sa nazývajú účtovné prípady. Zákon o účtovníctve stanovuje, aké druhy účtovníctva, resp. účtovných sústav poznáme a kto môže akú sústavu používať.

Zákon o účtovníctve rozoznáva dve účtovné sústavy:

  • jednoduché účtovníctvo,
  • podvojné účtovníctvo.

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať:

• osoby nezapísané v obchodnom registri (živnostníci, osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, neziskové účtovné jednotky….)

V sústave podvojného účtovníctva účtujú:

• obchodné spoločnosti,
• osoby nespĺňajúce podmienky pre jednoduché účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva však môžu dobrovoľne účtovať aj živnostníci, v prípade že sa rozhodli, že je pre nich zrozumiteľnejšie a vhodnejšie.

Osoby nezapísané v obchodnom registri, teda živnostníci alebo osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov, sa môžu rozhodnúť pre ďalšie formy vedenia evidencie hospodárskych operácií a preukazovania výdavkov. Môžu sa rozhodnúť pre uplatňovanie preukázateľných (skutočne vynaložených) výdavkov prostredníctvom daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov (uplatnenie výdavkov percentom z dosiahnutých príjmov podľa druhu živnosti).

V prípade, že sa ako podnikateľ – živnostník rozhodnete pre uplatňovanie preukázateľných výdavkov máte dve možnosti:
• používať jednoduché účtovníctvo
• viesť daňovú evidenciu

Tí podnikatelia, ktorí môžu viesť zjednodušenú daňovú evidenciu, musia mať prehľad a evidenciu minimálne o:
• príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
• zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Pokiaľ nemáte dostatok preukázateľných výdavkov, alebo sa nechcete zaoberať účtovníctvom, môžete sa rozhodnúť pre uplatnenie paušálnych výdavkov. To znamená, že výdavky budú tvoriť podľa druhu živnosti percento z dosiahnutých príjmov a všetky preukázateľne uhradené odvody do poisťovní. Je možné uplatniť do paušálnych výdavkov 40% z dosiahnutých príjmov, max. vo výške 5040 eur/rok.
Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú uplatňovať paušálne výdavky, musia viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, ktorá však nemá predpísanú formu.

O niečo zložitejšie je vedenie podvojného účtovníctva a aj keď si časť podnikateľov zvládne viesť evidenciu príjmov alebo daňovú evidenciu, podvojné účtovníctvo bude rozumnejšie zveriť do rúk odborníkom – účtovníkom.

Základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je v spôsobe vstupu príjmov a výdavkov do výsledku hospodárenia. Jednoduché účtovníctvo je založené na hotovostnom princípe, čo znamená že príjmy a výdavky vstupujú do výsledku hospodárenia a následne do základu dane až v momente ich úhrady. V podvojnom účtovníctve vstupujú príjmy a výdavky do výsledku hospodárenia v momente, kedy vzniknú bez ohľadu na ich úhradu. Hovoríme, že podvojné účtovníctvo funguje na akruálnom princípe.

Začnite písať