Na budúcnosti musíme pracovať už teraz


Dotáciu na podporu projektov podnikateľského vzdelávania, ktorú v závere uplynulého roka vyhlasovala Slovak Business Agency, získalo 12 projektov (zo 45 prihlásených) v celkovej sume 99 972 €. Aj vďaka týmto prostriedkom mohli byť projekty realizované a ich tvorcovia mohli svoje dobré nápady začiatkom roka 2022 uskutočniť.


Do pilotnej výzvy na podporu podnikateľského vzdelávania sa mohli zapojiť podnikateľské subjekty, ktoré mali chuť a ochotu odovzdať svoje praktické skúsenosti a podporiť tak rozvoj podnikavosti na školách (od materských po vysoké) nielen u žiakov, ale aj u učiteľov. Spoločným menovateľom bol rozvoj mäkkých zručností. Líšili sa iba formou a zameraním na cieľovú skupinu.

ZMK Legal, s. r. o. podporilo svojim projektom podnikavosť detí.  

„Podporené projekty prispeli formou workshopov, inovatívnych kempov alebo videokurzov k budovaniu podnikavosti a zlepšeniu mäkkých zručností študentov. Nezabudli sme ani na učiteľov, ktorí sú nositeľmi zmeny vo vzdelávaní, a vybrali sme aj projekty, ktoré im pomôžu zorientovať sa v témach, ako sú kritické myslenie, sebapoznávanie, kreativita alebo facilitácia,“ vysvetlil Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

O čom je podnikateľské vzdelávanie?

Rada Európskej únie už v roku 2018 vydala odporúčania, v ktorých definovala kľúčové kompetencie, ktoré potrebuje človek pre zmysluplný a spokojný život v spoločnosti. Jednou z nich je aj podnikateľská kompetencia definovaná ako „schopnosť využívať príležitosti a myšlienky a meniť ich na hodnoty pre ostatných. Je založená na tvorivosti, kritickom myslení a riešení problémov, iniciatívnosti, vytrvalosti, ako aj na schopnosti spolupracovať s cieľom plánovať a riadiť projekty s kultúrnou, so sociálnou alebo s finančnou hodnotou“.

Podnikateľská kompetencia teda nie je dôležitá iba pre tých, ktorí chcú v budúcnosti sami podnikať. Je to spôsob myslenia, riešenia problémov a osobného postoja k novým výzvam, ktorým budeme na trhu práce čeliť a ktoré sú často ešte nepoznané.

Škola Jolly HOMESCHOOL získala podporu pre projekt Základy aktívneho poľnohospodárstva v ZŠ.  

Obmedzený pohľad na vec

Vnímanie podnikavosti na Slovensku je stále príliš úzke a na konci procesu sa očakáva podnikateľ – človek, ktorý založí vlastnú firmu. Toto porozumenie je však nedostatočné a podnikateľská kompetencia na európskej, ale aj medzinárodnej úrovni, je omnoho širšia a zahŕňa skôr zmenu myslenia než jednotlivé zručnosti.

„Na podnikavosť sa treba dívať veľmi široko, je to schopnosť človeka preniesť myšlienku z teórie do praktického uskutočnenia, uplatniť svoju myšlienku v praxi. Čiže niečo z idey viem premeniť na konkrétny krok, a to, samozrejme, nemusí byť len v ziskovej sfére. Niekto založí neziskovú organizáciu alebo napríklad učiteľ príde s inovatívnym spôsobom učenia v škole… Už aj to je podnikateľstvo a kapacita podnikať,“ povedal pre podcast Slovak Business Agency Vladimír Šucha, vedúci stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Opiera sa pri tom o Európsky referenčný rámec v oblasti podnikania – EntreComp – vydaný Európskou komisiou s cieľom zjednotiť a vysvetliť porozumenie podnikateľského myslenia.

Združenie Lifestarter uspelo s projektom  – Vzdelávací program pre podnikavých študentov – 21 hrdinov

Ďalšia šanca ešte príde…

„Projekty, ktoré sme v rámci pilotnej výzvy nepodporili, sa často nevenovali rozvoju podnikavosti v tom širšom zmysle slova. Ostali v rámcoch podpory finančnej gramotnosti alebo iných zručností, ktoré nepatria pod tie mäkké. Rovnako sme sa pozerali na to, či má projekt potenciál udržateľnosti aj do budúcnosti a či majú žiadatelia o dotáciu aj nejakú predchádzajúcu skúsenosť s rozvojom podnikavosti,“ hovorí Barbora Michnová, manažérka oddelenia podpory podnikateľskej praxe.

Rozdiel v odlišnom porozumení pojmu podnikavosť je jedným z dôvodov, prečo Slovak Business Agency podporuje projekty, ktoré môžu byť príkladom dobrej praxe a inšpiráciou pre iných, ako aj vypĺňať medzeru v ponímaní kompetencie podnikavosti potrebnej v 21. storočí.

Ďalšia výzva na podporu podnikateľského vzdelávania bude pripravená v druhom štvrťroku 2022 a veríme, že priláka mnohých aktérov vo vzdelávaní.

Barbora Michnová
Foto: Marek Baláž

Začnite písať