Najväčšia podpora? Informácie


Ekonomická diplomacia je jednou z priorít Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jej cieľom je podpora vývozu tovarov a služieb, prílev priamych zahraničných investícií a zvyšovanie konkurencieschopnosti hospodárstva sprostredkovaním inšpiratívnej praxe zo zahraničia. Viac nám o fungovaní celého systému prezradila štátna tajomníčka ministerstva Ingrid Brocková.


Ekonomická diplomacia má viacero rovín

Tú základnú predstavuje sieť zastupiteľských úradov v zahraničí. Ich hlavným zameraním je poskytovanie asistenčných, poradenských a konzultačných služieb na podporu exportu a investícií.

„Vyhľadávajú aj potenciálnych obchodných partnerov, sprostredkúvajú stretnutia so súkromnými spoločnosťami či s vládnymi inštitúciami a podieľajú sa na príprave podnikateľských misií. Ide o procesy, ktoré sú dlhodobo zabehnuté a fungujú pomerne dobre,“ hovorí Brocková.

Svet sa však rýchlo mení. Vynárajú sa nové výzvy, trendy. „Usilujeme sa nastaviť efektívnejšiu komunikáciu. Zvýšiť informovanosť, získať väčšiu adresnosť zadaní od našich klientov. Prioritne sú nimi malé a stredné podniky. Preto sme zaviedli viacero nových alebo inovovaných formátov, ako sú aktivity Z regiónov do sveta, Inovačný deň alebo naše vlajkové podujatie Exportné fórum. Chceme, aby podnikatelia, ale aj vedecké inštitúcie či mestá vedeli, čo ponúkame. My si zároveň mapujeme slovenské podniky a ich potenciál. Všetky naše aktivity vnímajte ako platformu na kvalitnejší dialóg a prepojenie so zahraničným prostredím,“ vysvetľuje štátna tajomníčka.

Ingrid Brocková

Nie sme v tom sami – spolupráca je nutná

Rezort diplomacie nie je jediným subjektom ekonomickej diplomacie. Spolupracovať musia viaceré verejné inštitúcie a vytvárať tak podporný systém.

„Slovensko musí využívať synergické efekty, kde sa dá. Či už ide o ľudské, alebo finančné zdroje. Preto sme nedávno spustili iniciatívu s názvom Tím Slovensko. Pod záštitou nášho rezortu sa mesačne stretávajú zástupcovia jednotlivých inštitúcií. Informujú sa o tom, čo plánujú a čo robiť lepšie. Aktuálne pracujeme na príprave manuálu určeného pre exportéra. Ten v kocke zhrnie všetky služby, nástroje a potrebné kontakty štátnych aktérov poskytujúcich proexportné nástroje a štátnu pomoc. Na ministerstve sme zrealizovali aj viaceré interné zmeny. Posilnili sme naše Podnikateľské centrum. Rozvojovú spoluprácu sme prepojili s hospodárskou spoluprácou s cieľom viac zapájať našich podnikateľov aj do agendy pomoci iným krajinám. Hľadáme spôsoby, ako skvalitniť elektronickú komunikáciu s klientmi a zbierať potrebné údaje na lepšie nastavenie systému podpory. Prirodzene trvalým procesom je vyhodnocovanie efektívnosti ekonomickej diplomacie. Rámcom nášho snaženia bude koncepčný materiál, ktorý pripravujeme spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR – Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie.“

Podporné mechanizmy existujú

Je viacero možností, ako podporiť potenciálneho exportéra. Priame finančné nástroje od Eximbanky, podpora účasti na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v zahraničí až po analýzy trhu alebo nájdenie vhodného obchodného partnera.

„Konkurencieschopný podnikateľský subjekt musí mať vlastný biznis plán s vyhodnotením výrobných a personálnych kapacít či marketingovej stratégie. Najvhodnejšie je obrátiť sa na Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne priamo na jednotlivé zastupiteľské úrady SR. Odporučia najvhodnejšiu formu pre ich obchodný prípad. Naše služby poskytujeme bezplatne,“ prízvukuje Brocková.

Každá krajina, podobne ako Slovensko, má svoj vlastný legislatívny rámec, ktorým upravuje podnikateľské prostredie vrátane colného režimu, daňových úľav či investičných stimulov pre zahraničné firmy. „Práve s týmito informáciami vedia najlepšie pomôcť naše zastupiteľské úrady v zahraničí. Zároveň vedia upriamiť pozornosť aj na vypísané zahraničné tendre, ktoré ponúkajú možnosti na zapojenie sa aj našim spoločnostiam. Ako úspešný príklad môžem spomenúť podporu spoločnosti Aliter Technologies, ktorá vyhrala významný tender v rámci obstarávania NATO.“

Akékoľvek porovnávanie sa so svetom, čo funguje lepšie a čo horšie, nie je namieste. Každý má vlastný systém inštitúcií a nástrojov. „My sa sústredíme na prinášanie dobrej a overenej praxe. V mnohom sú pre nás inšpiráciou škandinávske krajiny,“ hovorí Brocková.

Informácie sú kľúčové

Ministerstvo neposkytuje podnikateľom priame financie na exportné aktivity. Jeho najsilnejšou stránkou sú informácie. „Naše zastupiteľské úrady v zahraničí vedia svojím know-how a znalosťou prostredia poskytnúť praktické poradenstvo, nájsť obchodného partnera či zorganizovať osobné stretnutia, podnikateľskú misiu alebo účasť na výstave. Na realizáciu konkrétnych podujatí máme Projektovú schému ekonomickej diplomacie, ktorej cieľom je minimalizovať náklady podnikateľa pri účasti na podujatí v zahraničí.“

Mimobratislavským firmám môže agentúra SARIO z prostriedkov Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP prispieť na účasť na výstavách a veľtrhoch, podnikateľských misiách alebo na iných podujatiach. Priame finančné nástroje poskytuje primárne Eximbanka, ktorá vie slovenským malým a stredným podnikateľom poskytnúť buď priame finančné exportné úvery, alebo poisťovacie a záručné produkty na ochranu ich vývozných aktivít.

Najzaujímavejšie trhy

Jednotkou záujmu sú, prirodzene, krajiny Európskej únie s podielom na vývoze presahujúcim 80 percent. Pre MSP sú najvyhľadávanejšie susedné krajiny na čele s Českou republikou.

„Uvedomujeme si potenciál ázijského kontinentu a tradičné teritóriá v blízkom susedstve západného Balkánu a východnej Európy. Príkladov úspešných firiem je veľa. Vyberiem najzaujímavejšie. Spoločnosť Seak, ktorá úspešne pôsobí v Izraeli a na Ukrajine. Chirane Stará Turá sa podaril transfer technológie zo Slovenska do USA a Uzbekistanu, kde kompletizujú pľúcne ventilátory pre trh strednej Ázie. Spoločnosti MultiplexDX sa aj prostredníctvom humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce podarilo dostať do viacerých krajín. Alebo firma Slido. Aj s prispením diplomacie sa vypracovala z pôvodného startupu na firmu so 150 zamestnancami a zákazníkmi po celom svete.“

 

Čo je to ekonomická diplomacia?

  • Aktivity štátu, ktorými presadzuje svoje hospodárske záujmy voči zahraničnými partnerom z verejného či súkromného sektora.
  • Jej cieľom je podpora vývozu tovarov a služieb, prílev priamych zahraničných investícií a príspevok na presadzovanie opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva sprostredkovaním dobrej praxe zo zahraničia.
  • Koordinátorom aktivít je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. To spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva SR, ostatnými hospodárskymi rezortmi a ich špecializovanými agentúrami – Slovak Business Agency, SARIO, Slovakia Travel a iné.
  • Výkonnou zložkou ekonomickej diplomacie v zahraničí je sieť našich veľvyslanectiev. Tie pomáhajú pri sprostredkovaní obchodných kontaktov pre slovenské firmy, v podpore investičných projektov, príprave podnikateľských misií, účasti firiem na veľtrhoch a výstavách, prezentácii cestovného ruchu, analýze globálnych trendov či podpore v oblasti vedecko-výskumnej spolupráce.

Aktivity ministerstva pre podnikateľov – čísla a fakty

  • 3 000 firiem ročne dostane informácie o možnostiach exportu a potrebné kontakty.
  • Posilnená komunikácia cez sociálne siete.
  • Z regiónov do sveta – séria podujatí v spolupráci s VÚC.
  • Exportné fórum – možnosť raz ročne na jednom mieste stretnúť našich ekonomických diplomatov z celého sveta a diskutovať s členmi vlády o tom, ako lepšie a efektívnejšie podporiť ich aktivity smerom do zahraničia.
  • Iniciatíva Tím Slovensko – Pod záštitou ministerstva sa mesačne stretávajú zástupcovia jednotlivých verejných inštitúcií, aby sa informovali o tom, čo plánujú a čo robiť lepšie.
  • Predbežné čísla (napriek pandémii) realizovaných aktivít za rok 2021 – 31 podnikateľských misií, 44 firiem sa zúčastnilo na 44 veľtrhoch a výstavách, uskutočnilo sa 107 prezentačných podujatí našich firiem.

 

Kam sa obrátiť

Podnikateľské centrum – www.mzv.sk/podnikajme-v-zahranici

Poskytuje informácie nevyhnutné na presadzovane podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývoz kapitálu, vytváranie kooperačných väzieb a zakladanie spoločných podnikov v zahraničí. E-mail: bizinfo@mzv.sk, +421 2 59 78 59 59, +421 906 075 959

Facebook  – Ekonomická diplomacia SR – https://www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR

Prokop Slováček
Foto: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Začnite písať