Nákup a dovoz tovaru v rámci krajín EÚ

Chcete dovážať a predávať tovar z iných členských štátov EÚ? Aké podmienky má únia nastavené v prípade cla, daní a certifikátov?

CLO

Medzi členskými krajinami EÚ je zavedená colná únia. To znamená, že žiaden členský štát nemôže na dovoz prípadne vývoz tovaru medzi členskými štátmi stanovovať žiadne clo. Dokonca ani iný obdobný poplatok s účinkami podobnými clu. Táto úprava vychádza zo Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (články 28-31).

DANE

Zmluva o fungovaní Európskej Únie upravuje v článku 110 tzv. zákaz ochranárskeho a diskriminačného zdanenia. To znamená, že žiaden členský štát nemôže pre tovar pochádzajúci z inej členskej krajiny ustanoviť iné daňové podmienky, ako pre tovar, ktorý pochádza priamo z tohto členského štátu. Daňové podmienky preto budú obdobné, ako v prípade domáceho obchodu.

CERTIFIKÁTY

Ak výrobok, ktorý chcete predávať, splnil podmienky pre uvedenie na trh v jednom z členských štátov, môžete ho automaticky predávať vo všetkých štátoch únie.

Únia vymedzila výnimky, v ktorých je možné obmedziť voľný pohybu tovaru. Sú to: verejná mravnosť, verejný poriadok, verejná bezpečnosť, ochrana zdravia a života ľudí a zvierat, ochrana rastlín, ochrana národného kultúrneho pokladu s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou a ochrana priemyselného a obchodného vlastníctva. Dôkazné bremeno, že sa v prípade niektorého výrobku jedná o jedno z týchto ohrození znáša členský štát, ktorý by chcel jeho distribúciu na svojom území zakázať. Musel by však najskôr obhájiť dôvod tohto obmedzenia.

Autor: redakcia

Začnite písať