Národné podnikateľské centrum zabezpečí komplexnú podporu malého a stredného podnikania

Prepojiť akademické inštitúcie a komerčnú sféru má nový národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa (ďalej NPC), ktorý od 20. mája t. r. realizuje v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem.

Jednou z hlavných aktivít realizovaných SBA je vybudovanie Národného podnikateľské centra (centrum typu one-stop-shop), ktoré bude predstavovať komplexný systém podpory podnikania. Zámerom je poskytovať ucelenú podporu pod jednou strechou bez toho, aby záujemca o podnikanie alebo podnikateľ musel strácať energiu získavaním parciálnych informácií, finančnej či nefinančnej podpory na viacerých miestach.“ hovorí Branislav Šafárik, generálny riaditeľ SBA.

V rámci NPC budú spustené aj úplne nové nástroje podpory vo forme:
– Akceleračného programu, ktorého cieľom je umožniť záujemcom o podnikanie rozvinúť nevyhnutné podnikateľské zručnosti do konkrétnych podnikateľských zámerov spôsobilých na realizáciu.
– Stážového programu, ktorého cieľom je umožniť vybraným excelentným záujemcom o podnikanie, resp. podnikateľom nadobudnutie skúseností a kontaktov v zahraničných inštitúciách na podporu podnikania, resp. vo významných spoločnostiach.
– Inkubačného programu, ktorého cieľom je vytvárať vhodné prostredie a poskytovať adekvátne služby pre začínajúce MSP v priestoroch inkubátora NPC.
– Rastového programu, ktorého cieľom je podpora MSP pri prieniku na spoločný trh EÚ, resp. trhy tretích krajín.

Prevádzka NPC spolu s novými podpornými nástrojmi by mala byť zahájená na jeseň 2015 a plne funkčná od roku 2016. Ambíciou SBA je na základe tohto pilotného projektu preniesť služby a know-how v ďalších rokoch aj do regiónov Slovenska.

Začnite písať