Nezisková organizácia vs. občianske združenie

Aký je základný rozdiel medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou? Môžu koexistovať a mať spoločné ciele?

Rozdiel medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou je v poslaní a hlavnej činnosti. Nezisková organizácia má presne definované poslanie a môže vykonávať iba činnosti v rámci verejnoprospešných činností ako sú:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b)  poskytovanie sociálnej pomoci a humanitnú starostlivosť,

c) tvorbu, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochranu ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Oproti tomu občianske združenie môže vykonávať činnosť bez obmedzenia druhu, základom je cieľ, za účelom ktorého vzniklo a ktorý chce dosiahnuť. Na základe toho si v stanovách určí činnosti, ktoré bude za účelom dosiahnutia tohto cieľa vykonávať.

V prípade povinných orgánov neziskovej organizácie ako je riaditeľ, správna a dozorná rada, tieto si volia zakladatelia. Ak je iba jeden, tak ich ustanovuje sám. Pri zakladaní občianskeho združenia musí byť trojčlenný výbor, ktorý potom na prvom zasadnutí zvolí ďalšie orgány.

Začnite písať