Normy a legislatíva

Normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie,avšak ich dodržanie jednoznačne zabezpečuje používateľovi právneho predpisu splnenie požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú.

V Slovenskej republike je technická norma definovaná v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) nasledovne: „Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití.“ Uvedený zákon definuje dodržiavanie slovenských technických noriem (ďalej „STN“) ako dobrovoľné. Podľa § 5 ods. 5 zákona harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc Európskych spoločenstiev a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Úrad oznámi vo svojom Vestníku, že harmonizovanú slovenskú technickú normu možno použiť na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda”) nariadením transponujúcim príslušnú smernicu Európskych spoločenstiev, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom.

Zároveň § 7 ods. 2 zákona uvádza, že dodržiavanie harmonizovanej STN sa považuje za splnenie technických požiadaviek určených technickým predpisom, čo znamená, že kontrolné orgány musia svoju kontrolu a prípadné zistenia preverovať len na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Práve v týchto predpisoch však musia byť musia byť správne definované parametre, resp. postupy adekvátnym prepojením na požiadavky stanovené STN, ale nie citovaním týchto noriem.

Zvyčajne sa teda použije len všeobecný odkaz, pri ktorom sa používanie noriem v kontexte príslušnej právnej úpravy vyžaduje alebo preferuje a používa sa zvyčajne formulácia: „… podľa platných technických noriem, resp. platných slovenských technických noriem“.

Podľa legislatívnych pravidiel vlády, ak je to potrebné, vzhľadom na technický charakter predpisu, možno sa v poznámke pod čiarou odkazovať priamo na technické normy. Ide o odkaz, pri ktorom sa uvádza konkrétna norma s príslušným označením. Ak sa pri takejto norme uvádza aj rok vydania, ide o datovaný odkaz, v tom prípade sa používa toto vydanie normy s uvedeným rokom vydania. Ak sa rok vydania neuvádza, ide o nedatovaný odkaz, čo znamená, že sa vždy používa aktuálne platné vydanie normy. Poznámky pod čiarou však nie sú súčasťou právneho predpisu, a preto majú iba informatívny charakter.

Použitie technickej normy je len jednou z možností ako splniť požadované parametre a vlastnosti výrobku, produktu alebo služby, pričom norma svojim obsahom spoľahlivo garantuje zohľadnenie súčasného stavu vedy a techniky. Normy sa teda považujú za minimálne odporúčané technické riešenie, avšak ich dodržanie jednoznačne zabezpečuje používateľovi právneho predpisu splnenie požiadaviek, ktoré z neho vyplývajú.

Autorská ochrana noriem

Od etapy návrhu je norma chránená autorským právom európskych alebo medzinárodných normalizačných organizácií.

Autorská ochrana slovenských technických noriem v slovenskej legislatíve nespadá pod ochranu autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde § 7 ods. 3 uvádza, že sa tento zákon nevzťahuje na „slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu“. To však samozrejme neznamená, že STN proti nelegálnemu šíreniu nie je chránená. Ochrana slovenských technických noriem je upravená taktiež zákonom č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde § 6 ods. 9 hovorí.: “Slovenské technické normy vydané na akomkoľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhlasom určenej právnickej osoby.” a ods. 10: „Ak sú slovenské technické normy priamo citované v technických predpisoch, úrad po dohode s určenou právnickou osobou uverejní oprávnenie na ich rozmnožovanie vo Vestníku ÚNMS SR”.  Okrem toho aj označenie STN sa podľa §5 ods. 3 nesmie používať inak len na označenie slovenských technických noriem. Za porušenie týchto ustanovení môže byť podľa zákona uložená pokuta až 33193,92 eur. Obsah slovenských technických noriem preberajúcich medzinárodné alebo európske normy podlieha však aj všeobecnej medzinárodnej ochrane duševného vlastníctva. Akékoľvek využívanie týchto noriem alebo ich častí je možné len s povolením medzinárodných (ISO, IEC) alebo európskych (CEN, CENELEC, ETSI) normalizačných organizácií, alebo ich členov.

Od etapy návrhu je norma chránená autorským právom európskych alebo medzinárodných normalizačných organizácií. Právo na využívanie je automaticky prenesené na národné normalizačné organizácie, ktoré sú ich členmi. Národný normalizačný orgán musí prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu duševného vlastníctva na území vlastného štátu.

Upozornenie používateľa týkajúce sa autorských práv obsahuje každá norma ISO, IEC, EN, ETSI a možno ju nájsť aj v slovenských technických normách preberajúcich takéto normy na preloženej titulnej strane preberanej normy. ÚNMS SR ako člen týchto medzinárodných a európskych normalizačných organizácií využíva právo člena na prevzatie obsahu týchto noriem a ich vydanie ako slovenskej technickej normy. Každý člen týchto medzinárodných organizácií je navyše povinný chrániť aj záujmy ostatných členov, t. j. pri udeľovaní povolenia na ďalšie šírenie normy alebo častí normy musí zvážiť, či takýmto povolením neporuší práva ostatných členov.

Copyright a internet

Internet výrazne uľahčuje možnosti vyhľadávania a získavania noriem, je však nutné rešpektovať copyright a intelektuálne vlastníctvo, aby neprichádzalo k porušeniam zákona a tiež k porušeniu práv spracovateľa na primeraný výnos z jeho práce. Ilegálne kopírovanie noriem ohrozuje samotné normy a ich používateľov tým, že sú vystavení riziku neautorizovaných zmien alebo aj neúmyselných modifikácií. Normy sú poskytované za poplatok, aby pomohli financovať samotný proces ich tvorby a aj preto je ochrana autorských práv nutná pre udržateľnosť normalizačného systému.

Na ochranu elektronických verzií sa používajú rôzne metódy DRM (Digital Rights Management  = Správa digitálnych práv) pre ochranu noriem pred zneužitím autorských práv. Vloženie digitálnej vodotlače je jednou z technik, ktoré národné normalizačné organizácie zaviedli na zabránenie zmien, zdieľania a kopírovania textov noriem. Takéto označenie je do dokumentu pridané za účelom identifikácie oprávneného používateľa licencie. Vodotlač obsahuje meno používateľa a názov jeho spoločnosti na každej strane normy. V Slovenskej republike sú takto chránené STN v systéme STN-online.

Ing. Pavol Fischer
poverený vedením oddelenia NIS TN

 

Začnite písať