Normy poskytujú firmám konkurenčné výhody

Nízka účasť malých a stredných podnikov v procese tvorby noriem je jednou z príčin, prečo tie nedostatočne zohľadňujú ich záujmy a potreby.

Malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú na jednej strane vnímané politikami a programami EÚ ako kľúčový prvok európskeho hospodárstva, sú na strane druhej známe nízkou úrovňou využívania noriem a rovnako aj nízkym zapojením do procesu normalizácie. Pritom sa však značná časť technického pokroku a inovácií odohráva práve v ich sektore. Ako teda využiť potenciál technickej normalizácie v prospech podpory inovácií v prostredí MSP?

Normy majú dopad na produktivitu

V hospodárstve normy napomáhajú pri kodifikácii a šírení nových poznatkov, podieľajú sa na zlepšovaní výrobkov a služieb, zabezpečujú ich interoperabilitu a vzájomnú kompatibilitu, a tým prispievajú k rozvoju obchodnej výmeny. Okrem toho sa výrazným spôsobom podieľajú na znižovaní nákladov a zlepšovaní kvality produkcie.

Normy podporujú aj inovácie a zavádzanie nových technológií, najmä prostredníctvom šírenia informácií o stave techniky v rozličných oblastiach a vytváraním mostov medzi výskumom a finálnymi výrobkami alebo službami. V tomto kontexte uľahčujú zavádzanie inovatívnych produktov, keďže zabezpečujú interoperabilitu medzi novými a pôvodnými výrobkami, službami a procesmi. Tým, že zaisťujú kompatibilitu na rôznych trhoch, podporujú aj medzinárodný obchod.

Z viacerých podrobných ekonometrických štúdií vyplýva, že na makroekonomickej úrovni existuje priamy vzťah medzi normalizáciou v hospodárstve, produktivitou a celkovým hospodárskym rastom. Vplyv noriem na ročný rast HDP by sa v krajinách EÚ mohol pohybovať od 0,3 do 1 %. Navyše, štúdie preukázali aj vzťah medzi počtom noriem a rastom produktivity – až jednu štvrtinu rastu produktivity v istom období možno pripísať zvýšeniu množstva dostupných noriem v predchádzajúcom období.

Výhody pre MSP vyplývajúce z využívania noriem

Normy slúžia najmä na to, aby MSP mohli do svojej každodennej činnosti zaviesť odskúšané a osvedčené postupy. Normy by mali predstavovať komplexný nástroj riadenia podniku, a preto by mali tvoriť dôležitú súčasť stratégií podnikov zameraných na zabezpečenie ich dlhodobej konkurencieschopnosti.

Normy pomáhajú MSP zlepšovať kvalitu ich výrobkov a služieb pričom zvyšujú dôveryhodnosť podniku, výrobkov a služieb, posilňujú dobré meno podniku a zároveň prispievajú k lepšej schopnosti MSP plniť legislatívne a regulačné požiadavky. Okrem toho zlepšujú interné plánovanie a dostupnosť procesov verejných obstarávaní, znižujú náklady a napomáhajú k riadeniu vnútorných rizík.

Nakoľko sú medzinárodné normy chápané ako spoločný „jazyk“ pre obchodníkov, ich využívanie ponúka aj lepšie možnosti z hľadiska cezhraničného obchodovania a vývozu. Normy zároveň podporujú otvorenosť trhov, lebo umožňujú zákazníkom porovnávať ponuky od rôznych dodávateľov, a tak zabezpečujú pre všetky podniky rovnaké šance na úspech.

S ohľadom na podporu inovácií a technologicky orientovaných podnikov však najdôležitejší prínos technickej normalizácie súvisí so zlepšovaním dostupnosti najmodernejších poznatkov. Vďaka normám môžu MSP získať najaktuálnejšie informácie zo svojho odvetvia (napríklad informácie o trendoch na trhu, o vývoji stavu techniky, o osvedčených postupoch a najnovších technológiách). V dôsledku ľahšieho prístupu k novým znalostiam sa znižuje množstvo neúčelne vynaložených zdrojov na duplicitný výskum a vývoj.

Problém, ktorý bráni využitiu potenciálu normalizácie MSP

Nezanedbateľný vplyv na rozvoj podnikania MSP má aj ich zapojenie do procesu normalizácie, ktoré im okrem prijatia noriem spĺňajúcich ich požiadavky, umožňuje vymieňať si nové poznatky, či získavať nové kontakty a obchodných partnerov. Už samotný proces normalizácie poskytuje MSP príležitosť na získanie nových informácií od partnerov a na sledovanie vývoja na trhu. V technických komisiách sa každodenne diskutuje o skvelých myšlienkach a tieto debaty môžu viesť k novým ideám a k podnieteniu inovácií v budúcnosti.

Problémom Slovenska, ale aj iných krajín EÚ, je však nízke zapojenie MSP do procesu technickej normalizácie. Medzi najčastejšie spomínané prekážky zapojenia MSP do tohto procesu patrí nedostatočná informovanosť o príslušných normách, názor, že normy sú vhodné najmä pre veľké podniky a nedostatok ľudských (technických) a finančných zdrojov na tvorbu noriem a na ich využívanie v praxi. V dôsledku nízkej účasti MSP na procese normalizácie je však možné, že spracúvané a zverejňované normy nedostatočne zohľadňujú ich záujmy a potreby, prípadne na ne kladú zbytočné požiadavky a zvyšujú im tak náklady. Následkom toho môže byť znižovanie počtu MSP využívajúcich normy, resp. to, že ich MSP nebudú využívať efektívne a v plnej miere. Tým sa MSP oberajú o možnosť využitia konkurenčných výhod normalizácie na rast ich inovatívnosti a konkurencieschopnosti.

V dôsledku slabého využívania nástrojov technickej normalizácie však okrem MSP trpí aj hospodárstvo. Ak podniky nie sú schopné naplno využiť prínosy noriem a nepodieľajú sa ani na ich tvorbe, môže to viesť k zníženiu konkurencieschopnosti na úrovni daného podniku, ale aj na úrovni istého priemyselného odvetvia hospodárstva.

Čo navrhuje Európska komisia a aké sú možnosti pre MSP?

Európska komisia si uvedomuje negatívne javy súvisiace s nedostatočným zapojením MSP do procesu technickej normalizácie, a preto sa snaží nabádať MSP, aby sa aktívne zapájali do normalizačných úsilí a prispievali so svojimi inovačnými technologickými riešeniami. Komisia na podporu využívania noriem MSP odporúča opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti MSP o normách a prínosoch noriem, na zabezpečenie plného využívania existujúcich noriem zo strany MSP a na mobilizáciu MSP v procese technickej normalizácie. Za týmto účelom bolo v roku 2012 prijaté aj nariadenie o európskej normalizácii (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii), ktoré je účinné od začiatku roku 2013.

Na európskej úrovni Komisia podporila zriadenie európskej organizácie zastupujúcej záujmy MSP v procese normalizácie (Small Business Standards), ktorej členovia sú združenia MSP z jednotlivých členských štátov (za SR – Slovak Business Agency). Táto organizácia je v zmysle nariadenia oprávnená čerpať prostriedky Únie a má zabezpečenú aj účasť na prácach Európskych normalizačných organizácií (t.j. CEN, CENELEC a ETSI).

V zmysle nariadenia o európskej normalizácii by sa však zvyšovanie účasti MSP malo podporovať najmä na národnej úrovni, kde môže byť podľa Komisie podpora pre podniky účinnejšia vzhľadom na nižšie náklady a neexistujúce jazykové bariéry. Podpora účasti MSP na procese normalizácie sa tak prenáša na národnú úroveň jednotlivých členských štátov, kde by mali účasť MSP v procese podporovať národné normalizačné orgány. Na Slovensku túto funkciu vykonáva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej Úrad). Úrad na svojej stránke už zriadil osobitnú sekciu pre MSP obsahujúcu základné informácie, linky a dokumenty, ktoré môžu napomôcť MSP zorientovať sa v tejto oblasti. Úrad v tejto súvislosti inicioval aj spoluprácu so Slovak Business Agency. V najbližšom čase sa pripravuje podpis spoločného Memoranda o spolupráci, ktoré vytvorí podmienky na koordinované opatrenia. Cieľom je podporovať zvyšovanie zapojenia MSP do procesu normalizácie a využívanie technických noriem v prostredí MSP.

V súčasnosti sa MSP na národnej úrovni môžu zapojiť do verejného pripomienkovania návrhov noriem alebo sa môžu zapojiť do činnosti technických komisií a následne sa môžu stať aj spracovateľmi niektorých normalizačných úloh vyplývajúcich z programu rozvoja technickej normalizácie. Dôležitým prvkom je však samotné využívanie noriem podnikateľmi, preto všetkým MSP odporúčame preveriť si na Portáli noriem normy, ktoré sa môžu týkať predmetu ich podnikania ako aj sledovať aktuálne informácie zo sveta technickej normalizácie na stránke www.sutn.sk.

 

Začnite písať