Nová úprava autorského práva

Od januára 2016 vstúpil do účinnosti nový Autorský zákon uverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 185/2015. Jeho hlavnou ambíciou je byť moderným a flexibilným právnym predpisom, ktorý zohľadní pokrok v technologickej oblasti a vytvorí rovnováhu medzi právami autorov na ochranu ich diel a právami používateľov na legálny prístup k chránenému obsahu. Jeho najvýznamnejšie zmeny, a špeciálne zmeny dotýkajúce sa podnikateľov, priblížime nižšie.

Rozšírenie povinnosti platby odmeny pri ďalšom predaji originálu výtvarného diela a práva autorov verejne vystavených diel

Zmenami prešlo aj právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu výtvarného diela, na ktorom sa zúčastní osoba podnikajúca v obchode s výtvarným umením. Dolná hranica kúpnej ceny, z ktorej je potrebné odviesť odmenu sa znížila z pôvodných 1 000 eur na 100 eur, čím sa podstatným spôsobom rozšíril rozsah diel, ktorých sa toto dotýka.

Zakotvené je aj nové právo autora diela umiestneného na verejnom priestranstve (napr. dielo výtvarného umenia) na informovanie o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť vec (napr. sochu), a to v primeranej lehote. Ak nie je autor známy, nemožno ho určiť alebo nájsť, vzniká informačná povinnosť voči príslušnej organizácii kolektívnej správy.

Podrobnejšia úprava úhrady za umiestnenie elektroniky a čistých nosičov na trh SR

Jednou z najdiskutovanejších tém nového Autorského zákona, ktorá sa dotkne aj niektorých podnikateľov, je podrobnejšia právna úprava náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu a reprografiu a jej sadzieb. Náhrada odmeny predstavuje zákonom stanovený podiel z dovoznej alebo predajnej ceny technického zariadenia (napr. počítač, mobil) schopného vyhotovovať rozmnoženiny diela alebo nosiča dát, na ktorý je rozmnoženinu diela možné uložiť (napr. USB, CD), ktorý sa odvádza príslušnej organizácii kolektívnej správy.

Náhradu odmeny sú povinné uhrádzať osoby, ktoré prvýkrát umiestnia príslušné technické zariadenie alebo nosič dát na trh SR za účelom predaja. Doterajší autorský zákon volil pri určení okruhu zariadení podliehajúcich náhrade odmeny všeobecnejší prístup (okrem osobného počítača nebolo špecificky spomenuté žiadne iné zariadenie), čo v praxi vytváralo napätie v podnikateľskom prostredí. Nový Autorský zákon, na rozdiel od jeho predchodcu, špecifikuje jednotlivé kategórie zariadení podliehajúcich náhrade odmeny spolu s jej sadzbou pre danú kategóriu, ako sú napríklad herné konzoly (3%), smart TV (3%), mobilné telefóny (0,7%), tablety (0,6%).

Nové výnimky a obmedzenia práv autora

Jedným z prínosov nového Autorského zákona je aj špecifickejšia úprava výnimiek a obmedzení majetkových práv autora, ktorými sú (i) karikatúra, paródia, pastiš, (ii) použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia, (iii) použitie architektonického diela, (iv) použitie diela na úradné účely, (v) náhodné použitie diela, (vi) použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia. Pri takomto použití diela nie je potrebný súhlas autora, avšak použitie nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do práv autora.

Zavedenie možnosti odstúpenia od výhradnej (výlučnej) licencie

Novým inštitútom je odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie. Pokiaľ nadobúdateľ nevyužíva udelenú výhradnú licenciu v dohodnutom rozsahu, možno najskôr po uplynutí jedného roka od udelenia licencie (alebo od dodania diela, pokiaľ je licencia naviazaná na túto skutočnosť), od licenčnej zmluvy odstúpiť. Pred odstúpením je však autor povinný nadobúdateľa vyzvať, aby v určitej lehote začal licenciu riadne využívať. Až po uplynutí primeranej lehoty od výzvy možno od zmluvy odstúpiť, a to len v rozsahu, v ktorom nie je licencia využívaná. Tohto práva sa autor nemôže vopred vzdať.

Zjednodušenie získania licencie od viacerých autorov a na on-line použitie hudobných diel

Zavedené boli aj nové zmluvné typy: rozšírená hromadná licenčná zmluva a multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel. Rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou dáva organizácia kolektívnej správy (napr. SOZA, LITA) súhlas na zákonom určené použitie diel autorov, ktorých zastupuje a zároveň, čo je podstatnejšie, aj diel autorov, ktorých nezastupuje, za predpokladu, že títo voči nej kolektívnu správu svojich majetkových práv vopred písomne nevylúčili. Rozšírená hromadná licenčná zmluva má uľahčiť proces používateľom diel, ktorí plánujú použiť veľký rozsah diel, ktorý dopredu nemožno určiť (napr. rádiá, televízie, atď.).

Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel bude slúžiť na získanie oprávnenia použiť hudobné diela (t.j. vyhotovovať rozmnoženiny on-line a verejný prenos on-line) na území viacerých štátov (EÚ alebo EHP).

Zavedenie možnosti využiť dielo zamestnanca zamestnávateľom aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu

Zamestnaneckým dielom je podľa novej úpravy okrem diel vytvorených zamestnancom v rámci plnenia jeho pracovných povinností i dielo dočasne prideleného zamestnanca a dielo vytvorené členom orgánov právnickej osoby (aj v prípade, že títo často nie sú zamestnancami). Právo výkonu majetkových práv zo zamestnaneckého diela (týmto sa má na mysli najmä udeľovanie súhlasu na použitie diela) možno postúpiť na tretie osoby už aj bez predchádzajúceho súhlasu jeho autora, pokiaľ medzi zamestnancom a zamestnávateľom nebol dohodnutý iný postup. Týmto krokom sa uľahčuje pozícia zamestnávateľov, ktorí majú záujem disponovať právami k zamestnaneckým dielam.

Zahrnutie oprávnenia použiť dielo priamo do zmluvy o jeho vytvorení

Praktickou zmenou je tiež právna úprava diela na objednávku (doterajšia zmluva o vytvorení diela), čiže autorského diela vytvoreného na základe zmluvy o dielo. Po novom bude dielo na objednávku, spadajúce pod režim občianskeho práva, možno automaticky použiť na účel vyplývajúci zo zmluvy (bez osobitného súhlasu autora), ak nedošlo k inej dohode. Doterajšia úprava uvedené automaticky neumožňovala. Objednávateľ sa fakticky mohol dostať do absurdnej situácie, kedy sa stal vlastníkom veci, pomocou ktorej bolo dielo vyjadrené (napr. plátno pri maľbe), avšak súčasne, keďže dielo (maľba) samotné spadalo pod autorskoprávnu ochranu, nemohol ho použiť (napr. verejne vystaviť), ak nezískal od autora príslušnú licenciu.

Týmto krokom sa zjednocuje občianskoprávny a obchodnoprávny režim, v ktorom rovnaká zákonná fikcia platila už dlhšie. Rovnako ako objednávateľ, aj autor má právo dielo na objednávku použiť, ak nedochádza ku kolízii s oprávneným záujmom objednávateľa, alebo neexistuje iná dohoda.

Povinnosť oznamovať živé predvedenie hudobných diel

Na základe skúseností z aplikačnej praxe bola modifikovaná i povinnosť usporiadateľov podujatí oznamovať vopred živé predvedenie chránených hudobných diel (napr. koncerty, festivaly). Autorský zákon stanovuje povinnosť oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy najmenej 5 dní vopred predbežný (pravdepodobný) zoznam chránených hudobných diel, ktoré majú byť živo predvedené na podujatí. Do 15 dní po uskutočnení podujatia usporiadateľ musí oznámiť aj úplný zoznam skutočne živo predvedených chránených hudobných diel. Za účelom splnenia týchto povinností usporiadateľa je výkonný umelec (napr. spevák) povinný na základe písomnej výzvy poskytnúť usporiadateľovi uvedené zoznamy. Ak sa tak nestane, usporiadateľ, ktorému takýmto konaním vznikne škoda, sa môže domáhať jej náhrady voči výkonnému umelcovi.

Zavedenie systému získania licencie od viacerých organizácií kolektívnej správy jedným úkonom

Úpravami prešli aj ustanovenia týkajúce sa kolektívnej správy. Najzaujímavejšie, z pohľadu podnikateľov, v tejto oblasti môže pôsobiť zavedenie systému tzv. one stop shop v oblasti poskytovania licencií organizáciami kolektívnej správy. Na základe tohto systému musia príslušné organizácie kolektívnej správy postupovať spoločne pri použitiach, ktorými sú (i.) technické predvedenie predmetu ochrany alebo verejný prenos v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia (to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti) (ii.) vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu (iii.) vyhotovenie rozmnoženiny formou reprografie.

Cieľom úpravy je najmä zníženie administratívnej záťaže podnikateľov (napr. reštaurácie a bary, v ktorých je pustená televízia/rádio, dovozcovia elektroniky/nenahratých nosičov) a možnosť získania licencie na vymenované spôsoby použitia diel od všetkých príslušných organizácií kolektívnej správy jedným úkonom, na základe jednej zmluvy.

Sprísnená kontrola organizácií kolektívnej správy

Na základe nového Autorského zákona bola sprísnená aj kontrola organizácií kolektívnej správy. Jedným z najrozsiahlejších opatrení tejto oblasti je povinnosť zverejňovať na webovej stránke a v registri účtovných závierok výročnú správu, ktorej obsah bol v porovnaní s minulosťou podstatne rozšírený. Po novom zahŕňa napr. informácie o celkovej výške príjmu z výkonu kolektívnej správy vrátane rozdelenia tohto príjmu podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy, náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy s podrobným rozpisom, sumy odmien a iných peňažných plnení prerozdelených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy a mnohé ďalšie skutočnosti.

Aj keď účinnosť nadobudol nový Autorský zákon 1. januára 2016, v obmedzenom rozsahu sa vzťahuje aj na právne vzťahy vzniknuté pred týmto dátumom.

Autor: JUDr. Martin Krendl, advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou DT LEGAL, s.r.o.

Začnite písať