Novela autorského zákona uľahčuje digitalizáciu

Koncom októbra nadobudla účinnosť novela autorského zákona, ktorá rieši určité povolené spôsoby použitia osirelých a obchodne nedostupných diel.

Cieľom predkladanej právnej úpravy je vytvoriť základný právny rámec na uľahčenie digitalizácie a šírenia diel a iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, pri ktorých však nie je možné určiť alebo nájsť nositeľov práv (tzv. osirelé diela). V praxi v takýchto prípadoch nie je možné získať predchádzajúci súhlas nositeľa práv na vyhotovenie rozmnoženiny diela a iného predmetu ochrany a  jeho sprístupňovanie verejnosti, keďže tohto nositeľa práv nie je možné kontaktovať za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy, pretože ho nemožno určiť (nie je známy), alebo ak aj je identifikovaný, nemožno ho nájsť. Za osirelé dielo sa v zmysle návrhu považuje slovesné dielo v písomnej forme, napr. časopis, noviny, knihy (ale napr. aj ilustrácia, či fotografia, pokiaľ je jej súčasťou), hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme (notový záznam) a audiovizuálne dielo.

Šírenie povolené na vzdelávacie účely

Knižnice, školy, múzeá a galérie, ako aj archívy sa zúčastňujú na rozsiahlej digitalizácii svojich zbierok a archívov a prispievajú tak k ochrane kultúrneho dedičstva krajiny. Vybudovaním veľkých online knižníc sa sprístupňujú nové zdroje nielen pre laickú verejnosť, ale aj pre vedecko-výskumných pracovníkov a akademickú obec. Z dôvodu verejného záujmu na umožnení použitia aj takýchto osirelých diel sa zavádza nová zákonná výnimka z povinnosti získať súhlas na rozmnožovanie a sprístupňovanie osirelého diela verejnosti.

Osirelé dielo tak podľa predloženého návrhu bude môcť bez súhlasu autora použiť knižnica (napr. Slovenská národná knižnica), škola, múzeum (napr. Slovenské národné múzeum), galéria (napr. Slovenská národná galéria), archív (napr. aj Rozhlas a televízia Slovenska alebo Slovenský filmový ústav), avšak výhradne na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme. Súčasne sa však chránia práva autora, ktorý má v zmysle návrhu právo kedykoľvek ukončiť status osirelého diela a má právo na primeranú odmenu za použitie svojho diela.

Obchodne nedostupné diela

Novela tiež rieši problematiku tzv. obchodne nedostupných diel na základe odporúčaní obsiahnutých v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel, ktoré 20. septembra 2011 podpísali pod záštitou Európskej komisie zástupcovia európskych knižníc, autorov, vydavateľov a organizácií kolektívnej správy v záujme uľahčenia masovej digitalizácie kultúrneho dedičstva. Ide o diela, ktoré sú stále chránené autorským právom, ale už viac nie sú dostupné v obchodných kanáloch, nie je možné ich teda nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (aj keď je možné kúpiť ich napr. z druhej ruky alebo v antikvariáte). Za obchodne nedostupné dielo sa považuje slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä vo forme knihy, časopisu a novín (ale aj napr. ilustrácia alebo fotografia, ak je ich súčasťou).

Zoznam obchodne nedostupných diel v zmysle návrhu vedie Slovenská národná knižnica. Autor však môže v určenej lehote namietať zaradenie diela do zoznamu a pokiaľ už bolo do zoznamu zaradené, môže kedykoľvek žiadať jeho vyradenie zo zoznamu, čím sa na jeho dielo prestane vzťahovať režim obchodne nedostupného diela.

Získanie súhlasu na vyhotovenie rozmnoženiny obchodne nedostupného diela, sprístupňovanie tejto rozmnoženiny verejnosti a jej rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa bude realizovať prostredníctvom organizácie kolektívnej správy práv.

Zákon 283/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Začnite písať