Ochrana spotrebiteľa vs. sloboda podnikania

Vláda SR sprísňuje pravidlá poskytovania peňažných prostriedkov a mení vymáhanie pohľadávok pri drobných exekúciách.

1. apríla 2014 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Občiansky zákonník), ako aj niektoré ďalšie zákony (Novela). Novela predovšetkým zavádza prísnejšie pravidlá pre podnikateľov, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujú peňažné prostriedky fyzickým osobám nepodnikateľom (spotrebiteľom). Jej primárnym cieľom má totiž byť dôraznejšia ochrana spotrebiteľa pred tzv. nebankovkami a ich často úžerníckymi praktikami.

Novela sa však dotkne aj širšieho spektra subjektov, vrátane tých, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (nielen v oblasti poskytovania peňažných prostriedkov) v dobrej viere.

Primeranosť odplaty

Jednou z najpodstatnejších zmien, ktoré Novela prináša, je zakotvenie definície pojmu úžery, ktorý bol doposiaľ známy len pre účely trestného práva (§ 235 ods. 1 zákona číslo 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov), priamo do Občianskeho zákonníka.

Inštitút civilnoprávnej úžery sa svojím obsahom (a aj dôsledkami naplnenia) od trestnoprávnej definície prirodzene čiastočne líši, pričom kladie dôraz na vzťah rozumovej a psychickej kondície spotrebiteľa a pomer vo vzájomnom plnení s veriteľom; Podnikateľ sa dopustí úžery najmä vtedy ak zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť spotrebiteľa alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je v hrubom nepomere vzhľadom na vzájomné plnenie.

Na tomto mieste však treba upozorniť, že spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, kým u dodávateľa sa vyžaduje, aby naopak konal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, tzn. Novela má v skutočnosti oveľa väčší záber ako len reguláciu tzv. nebankových úverov.

Cieľom zmeny je jednoznačne snaha o zvýšenie ochrany spotrebiteľov, stanovením základných pravidiel určenia primeranosti odplaty, obzvlášť pri poskytovaní úverov a pôžičiek. Znaky úžery bude pritom napĺňať akékoľvek konanie podnikateľa, ktorým dôjde k zjavnej neprimeranosti vzájomných protiplnení za predpokladu, že spotrebiteľ bude v tiesni, finančne závislý alebo neskúsený, t.j. nevyžaduje sa, aby podnikateľ o tomto stave vedel a cielene ho zneužil; naopak, postačuje, že sa spotrebiteľ v takomto stave nachádzal. V záujme vlastnej ochrany by mal dodávateľ preto vždy vedieť hodnoverným spôsobom preukázať, že ho zaujímala finančná situácia spotrebiteľa, skutočnosť, či dokáže plniť záväzky z úverového prípadne iného vzťahu, a i.

Hranica primeranosti odplaty bola Novelou stanovená ako dvojnásobok priemernej úrokovej miery požadovanej bankami pri obdobnom úvere alebo pôžičke ročne. Posudzovaným obdobím bude vždy prvý kalendárny mesiac štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy, čo znamená, že pre určenie výšky odplaty budú podnikatelia musieť vychádzať z údajov zverejňovaných Národnou bankou Slovenska na jej webovom sídle, podľa ktorých budú prípadne musieť pravidelne (raz za tri mesiace) upravovať aj svoju (maximálnu) odmenu, určenú vrátane úrokov a všetkých poplatkov.

Forma spotrebiteľskej zmluvy

Podnikatelia budú musieť pri spotrebiteľských zmluvách dbať vo väčšej miere na formálnu úpravu zmluvnej dokumentácie (vrátane všeobecných obchodných podmienok), ktorá bude môcť byť spracovaná výlučne typom (font) písma Times new roman o veľkosti minimálne 12 bodov.

Ďalšie požiadavky na veriteľov

Novelou došlo aj k úprave Zákona o spotrebiteľských úveroch; zavádza zmenu týkajúcu sa formy odovzdania peňažných prostriedkov, keďže tieto sa už nebudú môcť poskytnúť v hotovosti. S účinnosťou od 1. septembra 2014 pribudli podnikateľom ako veriteľom zásadné povinnosti týkajúce sa informovania dlžníka v prípadoch, keď nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti, a to buď písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky.

V prípade, ak by veriteľ opakovane porušil niektoré svoje povinnosti (najmä tie, za ktoré mu už skôr bola zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie ako orgánu kontroly uložená pokuta), ak opakovane neposúdil s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, alebo ak opakovane uplatňuje voči spotrebiteľom nároky, ktoré mu podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch alebo predpisov na ochranu spotrebiteľa nepatria, Slovenská obchodná inšpekcia rozhodne o výmaze veriteľa z registra veriteľov, a tým o strate oprávnenia poskytovať spotrebiteľské úvery v rozsahu predpokladanom Zákonom o spotrebiteľských úveroch.

Nehnuteľnosti a drobné exekúcie

Novela priniesla aj zásadné zmeny, ktoré sa netýkajú len vzťahu spotrebiteľ – dodávateľ, ale zasahujú prakticky všetkých podnikateľov.

V oblasti exekúcií a pri vymáhaní peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva neprevyšuje sumu 2 000 eur (tzv. drobná exekúcia), sa oprávnený už nebude môcť uspokojiť z výťažku z predaja nehnuteľnosti, v ktorej bude mať povinný hlásený trvalý/prechodný pobyt. Výnimku predstavujú situácie, kde súd takúto exekúciu schváli, za predpokladu, že voči povinnému sú vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne sumu 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť exekvovaná iným spôsobom.

Obdobne bol upravený aj Zákon o dobrovoľných dražbách, podľa ktorého už nebude možné dražiť nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez príslušenstva zabezpečená záložným právom neprevýši sumu 2 000 eur. S tým súvisí tiež zmena spôsobu ohodnotenia predmetu dražby, pri ktorom sa už nebude vychádzať z ceny obvyklej v mieste a čase konania dražby, ale zo všeobecnej hodnoty predmetu dražby, zisťovanej znaleckým posudkom. Voči jeho záverom bude navyše vlastník predmetu dražby môcť vzniesť námietky a žiadať vyhotoviť znalecký posudok iným znalcom. V prípade, ak zákon umožní dražiť nehnuteľnosti, tak najnižšie podanie v dražbe nebude môcť byť nižšie ako 90 % (resp. 80 %) z takto určenej hodnoty predmetu dražby.

Napokon, Novela limituje tiež výšku trov exekúcie pri drobných exekúciách, čím zamedzuje pomerne častým praktikám umelého navyšovania dlžnej sumy (resp. jej príslušenstva) počas plynutia premlčacej doby (v súčasnosti desať rokov). Po novom to nebude možné, nakoľko ak oprávnený podá návrh na vykonanie exekúcie viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu, stratí nárok na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom.

Novela nadobúda účinnosť 1. júna 2014, s výnimkou vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembra 2014. Súvisiaci vykonávací predpis nadobudol účinnosť (pomerne nesystematicky) už 15. apríla 2014.

JUDr. Natália Kiššová
advokátka spolupracujúca
s advokátskou kanceláriou DT LEGAL, s.r.o.

 

Začnite písať