Partner vo svete podnikania


Od západu po východ vnímame chuť a odhodlanie pomáhať slovenským podnikateľom. Ukazujú nám to nielen počty podporených podnikov, ale najmä rozhovory s podnikateľmi či získaná spätná väzba. Tento rok sme získali spätnú väzbu aj vo forme medzinárodných ocenení.


S projektom Národné podnikateľské centrá sme získali v medzinárodnej súťaži InBIA Awards až dve ocenenia. Prvé – Podnikateľské centrum roka (Entrepreneurship Center of the Year Awards) – je určené pre podnikateľské podporné inštitúcie so širokým portfóliom služieb. Druhým ocenením je prestížna cena Dinah Adkins pre podnikateľské centrá, ktoré slúžia širokej verejnosti a vynikajú v podpore podnikania, inkubácie a manažmente programov.

Ceny každoročne udeľuje v Spojených štátoch amerických Medzinárodná asociácia pre inováciu podnikania (International Business Innovation Association). Ocenenia sa udeľujú inštitúciám, ktoré podporujú podnikanie, technologický vývoj a rôzne formy rozvoja inovácií a podnikateľských aktivít.

Podpora SBA je rôznorodá

NPC Banská Bystrica

Spektrum našej podpory podnikateľského prostredia je široké. V praxi sa stretávame najmä s potrebou získavať nové informácie či zodpovedať prichádzajúce otázky súvisiace s rastom firiem. Užitočné informácie si podnikatelia odnášajú z odborných seminárov, workshopov či zahraničných konferencií. Obracajú sa na nás, aj keď potrebujú riešiť komplexnejšie výzvy. Experti z praxe im pomáhajú nastaviť marketingovú stratégiu, obchodné podmienky či objasniť legislatívu v rámci individuálneho poradenstva. Tímového ducha zas stmeľujú na motivačnom teambuldingu v priestoroch NPC. Uľahčujeme im aj prístup k financiám formou mikropôžičky za veľmi výhodných podmienok.

NPC Nitra

Tvorivé dielne v Bratislave, Žiline a Košiciach sú vybavené technológiami, na ktorých dávajú podnikatelia svojim nápadom tvar. Podporu u nás nachádzajú, aj keď chcú expandovať za hranice Slovenska. Sme členom globálnej siete Enterprise Europe Network a vieme pootvoriť bránu na európsky trh. Špeciálne sa venujeme rodinným podnikom, ktoré často riešia generačnú výmenu či hľadajú možnosti rozvoja potenciálu zamestnancov. Podporu môžu firmy získať aj startupy cez projekt Startup Sharks. Grantová schéma na podporu podnikateľských zručností oceňuje projekty zamerané na budovanie podnikavosti a podnikateľských zručností u žiakov v základnej škole, študentov, absolventov i pedagogických pracovníkov.

NPC Trenčín

Detailne monitorujeme podnikateľské prostredie na Slovensku a vydávame hodnotné prieskumy a analýzy. V tejto oblasti spolupracujeme aj s medzinárodnými inštitúciami ako EK, OECD alebo Svetová banka. Medzi naše ciele patrí i znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže MSP. V rámci toho meriame vplyvy navrhovanej legislatívy na MSP a vyhodnocujeme alternatívne riešenia k podaným návrhom.

Ocenenie aj vďaka zamestnancom

Ocenenie sme získali aj vďaka zamestnancom, ktorí búrajú stereotypy o úradníkoch. Vstúpte do našich podnikateľských centier a privítajú vás usmiate tváre. Stretnete sa s veľkou ochotou pomôcť. Mnohí z vás majú so zamestnancami národných podnikateľských centier vybudované dôverné vzťahy a vedia, na koho sa obrátiť, keď potrebujú vyriešiť problém. Dbáme na to, aby slovenskí podnikatelia v biznise úspešne napredovali a prerazili aj vo svete. Hľadáme skryté podnikateľské nápady na školách a medzi mladou generáciou. Vedieme ju k podnikateľským zručnostiam a záujem o podnikanie prehlbujeme tým, že jej dávame priestor na vypočutie úspešných slovenských podnikateľov.

Podnikatelia, SBA je tu pre vás

Malí a strední podnikatelia, na Slovensku máte veľké zastúpenie a ste hybnou silou našej ekonomiky. Sme pripravení aj v roku 2022 podieľať sa na riešení vašich každodenných výzev a podporovať zrod podnikateľských nápadov. Sme tu pre vás, aby ste prerazili nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Presne tak ako značky, ktoré tvoria toto číslo.

V roku 2021

Viac ako 1 755 podporených firiem
Viac ako 500 zrealizovaných odborných podujatí
Viac ako 3 000 podporených záujemcov o podnikanie
Viac ako 64 podporených rodinných podnikov
Viac ako 62 700 hodín poskytnutého individuálneho poradenstva

Mgr. Martin Holák, generálny riaditeľ SBA
Foto: archív redakice

Začnite písať