Patent alebo úžitkový vzor

Aký je rozdiel medzi patentom a úžitkovým vzorom? Aké sú ich výhody a nevýhody? Koľko za ktorý zaplatíte?

Patent je ochranný dokument, ktorým dáva štát výlučné právo majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Podmienkou patentovateľnosti je, aby vynález spĺňal podmienku novosti, priemyselnej využiteľnosti a bol vytvorený ako výsledok vynálezcovskej činnosti. Vždy teda musí ísť  o konkrétne technické riešenie (výrobok, zariadenie, technológiu), nie o myšlienku alebo nerealizovateľný nápad.

Taktiež patent nemožno udeliť na počítačový program, novú odrodu rastliny, nové zvieracie plemeno, spôsob diagnostiky chorôb u ľudí alebo zvierat, spôsob klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely.

Úžitkový vzor (ÚV) je forma právnej ochrany nových priemyselne využiteľných technických riešení, ktoré sú výsledkom vynálezcovskej činnosti z akejkoľvek oblasti techniky. Táto forma ochrany je vhodná pre nové, jednoduché výrobky a technológie technickej povahy, ktoré majú nižšiu hodnotu a kratšiu dobu ekonomického zhodnotenia. Zákon za technické riešenie nepovažuje objavy, vedecké teórie, rôzne metódy, výtvory, spôsoby vykonávania duševnej činnosti, či počítačové programy.

Ochranu úžitkovým vzorom je možné získať jednoduchšie a rýchlejšie a je lacnejšou alternatívou k patentovej ochrane, nakoľko sa však v prípade ÚV nerobí tzv. úplný prieskum, na rozdiel od patentu je nevýhodou riziko zrušenia zapísaného ÚV v prípade, ak si majiteľ dôslednou rešeršou na stav techniky neoverí jeho novosť a unikátnosť. Navyše, spôsob ochrany úžitkovým vzorom poznajú len niektoré krajiny (napr. v USA takýto spôsob ochrany nie je).

Základom je ochrana

Ako v prípade udeleného patentu, tak i zapísaného úžitkového vzoru je základným účelom ochrana vynálezu/technického riešenia a nadobudnutie výhradného práva ich majiteľa ich využívať, disponovať s nimi a mať z nich majetkový úžitok. To znamená, že tretie osoby tak môžu robiť iba s jeho súhlasom. Tento súhlas sa spravidla udeľuje prostredníctvom licenčnej zmluvy, a to za odplatu, ak sa poskytovateľ a nadobúdateľ licencie nedohodnú inak. Majiteľ  tiež môže svoj patent/úžitkový vzor postúpiť tretej osobe prostredníctvom zmluvy o prevode a mať tak z neho finančný prospech.

Koľko zaplatíte

Pokiaľ ide o náklady spojené s ochranou, priemerné doby konania a dĺžku platnosti , tie sa značne odlišujú:

PATENT:

 • základné poplatky, ktoré zaplatíte, pokiaľ získate patent na území SR sú od 209 eur.
 • poplatky za udržiavanie patentu počas max. doby platnosti patentu sú cca. 5400 eur ( pozn. udržiavacie poplatky sa postupne zvyšujú).
 • priemerná doba konania o patentovej prihláške je 3-4 r.
 • max. dĺžka platnosti patentu je 20 r.

(Pozn.: majiteľ patentu sa môže rozhodnúť, že zverejní ponuku licencie prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR (resp. príslušného patentového úradu) v jeho registroch, čo znamená, že následne je povinný záujemcovi o nadobudnutie licencie poskytnúť ju za primeranú odmenu. Súčasne má nárok na zníženie udržiavacieho poplatku na polovicu. Ponuku licencie však nesmie vziať späť

ÚŽITKOVÝ VZOR: 

 • podanie prihlášky ÚV ak je prihlasovateľom výlučne pôvodca 33 eur (inak 66 eur)
 • predĺženie platnosti na základe žiadosti vždy o tri roky 133 eur
 • priemerná doba konania o prihláške ÚV je 6 mesiacov – 1 r.
 • max. dĺžka platnosti zapísaného ÚV je 4 roky + 2x 3roky, max. teda 10 r.

Pri rozhodovaní, ktorým spôsobom si má pôvodca svoj vynález/riešenie chrániť je potrebné zohľadniť viac faktorov, a to najmä:

 • finančné náklady spojené s konkrétnym druhom ochrany
 • dopyt na trhu po konkrétnom type vynálezov/riešení a s tým súvisiace možné komerčné zhodnotenie ( dobrý trhový potenciál )
 • predpokladaná dĺžka komerčného zhodnotenia a s tým súvisiaca požadovaná dĺžka ochrany

Až po dôslednom vyhodnotení pomeru výšky finančných nákladov na ochranu k výške potenciálnych príjmov z komerčného zhodnotenia vynálezu/technického riešenia je možné sa zodpovedne rozhodnúť pre konkrétny typ ochrany. Touto ochranou si majiteľ patentu/úžitkového vzoru vytvorí na určitý čas a na určitom území monopol na jeho využívanie. V tomto zmysle je potrebné si zvážiť, či je postačujúce, aby týmto územím bola iba SR, prípadne iné vybrané štáty alebo má vynález/ technické riešenie taký potenciál, že optimálnou voľbou je prihláška vynálezu do Európskeho patentového úradu (38  členských krajín) alebo medzinárodná (PCT) prihláška vynálezu ( v súčasnosti 187 štátov). V prípade medzinárodnej prihlášky sa prihlasovateľ po vykonaní medzinárodnej rešerše na základe jej výsledkov a písomného posudku môže rozhodnúť, v ktorých z týchto členských štátov bude pre vynález/technické riešenie požadovaná ochrana.

www.cvtisr.sk

Začnite písať