Peniaze zo štrukturálnych fondov pôjdu po prvý krát priamo malým a stredným podnikateľom

Menší podnikatelia majú zhoršené možnosti reagovať na zmeny a vývoj ekonomického prostredia a preto sú odkázaní na využívanie nástrojov a programov verejnej podpory. Na Slovensku je väčšina podporných opatrení financovaných zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ, ktoré slúžia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov.

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI)

V programovacom období 2014 – 2020 bude Európska komisia cielene podporovať malých a stredných podnikateľov z fondov Politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom tematického cieľa č.3: Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Zámerom je poskytnúť podporu MSP v rôznych fázach životného cyklu.

Nástrojmi na vykonávanie Politiky súdržnosti EÚ sú operačné programy. Jedným z nich je Operačný program Výskum a inovácie. Program je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie “Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky” (RIS3 SK), ktorá je kľúčovou rozvojovou stratégiou SR pre obdobie 2014 – 2020. Zámerom programu je podporiť výskum, ako nevyhnutnú podmienku pre budúce high tech inovácie v dlhodobom časovom horizonte, podporiť experimentálny vývoj s reálnou šancou transferu získaných poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry, podporiť zavádzanie inovácií a aktívnu spoluprácu medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a vzdelávaním. Špeciálna pozornosť bude venovaná lepšej previazanosti MSP v rámci dodávateľských reťazcov v SR. Riadiacim orgánom OP VaI je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, časť programu zameranú na podnikateľov zastrešuje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom.

Podrobné informácie o programe

Podpora MSP v rámci OP VaI

EK vyčlenila na tento program 2 266 776 537 eur, z tohto objemu je 80 % prostriedkov určených na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií vo verejnej aj podnikovej sfére, zvyšná časť je vyčlenená  na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

tematicky ciel

Systém podpory MSP v rámci tematického cieľa 3

Aktivity OP VaI na podporu MSP

Pre každú fázu životného cyklu podniku bol zadefinovaný špecifický cieľ, ku ktorému boli priradené aktivity:

Špecifický cieľ 3.1.1 – podpora začínajúcich podnikateľov, zahrňuje nasledovné aktivity:

 • Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov,
 • Podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu,
 • Vytvorenie Národného podnikateľského centra a siete podnikateľských centier v regiónoch,
 • Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a stimulovanie podnikateľského ducha,
 • Poskytovanie dlhodobých poradenských služieb pre začínajúce podniky,
 • Podpora využitia nových nápadov v hospodárstve – schéma SBIR,
 • Identifikácia a využívanie sociálnych inovácií v podnikaní a pri vytváraní pracovných miest,

Špecifický cieľ 3.3.1 – podpora etablovaných MSP, zahrňuje nasledovné aktivity:

 • Podpora MSP vo fáze rozvoja prostredníctvom grantov a finančných nástrojov,
 • Poskytovanie informačných a poradenských služieb pre rozvoj MSP,
 • Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP,
 • Podpora rozvoja alternatívnych foriem podnikania,
 • Tvorba nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu,
 • Podpora zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP,
 • Monitorovanie podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“

Špecifický cieľ 3.3.1 – podpora internacionalizácie MSP, zahrňuje nasledovné aktivity:

 • Podpora účasti slovenských MSP na prezentačných podujatiach,
 • Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR,
 • Tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem,
 • Podpora zapájania MSP do programov EÚ.

Aktivity budú realizované vo forme grantových schém, finančných nástrojov alebo národných projektov, kombinujúcich viaceré formy nepriamej pomoci. Najvýznamnejším národným projektom bude projekt Národného podnikateľského centra (NPC), ktorý realizuje Slovak Business Agency a Centrum vedecko-technických informácií SR. NPC bude inštitúcia typu one-stop-shop predstavujúca komplexný systém podpory podnikania. Bude zabezpečovať kombinované služby (informovanie, poradenstvo, financovanie, kontakty, priestory, zariadenia, administratívne a organizačné služby) v závislosti od potrieb najmä začínajúcich, ale aj rozvíjajúcich sa MSP.

Popri týchto aktivitách špecificky zameraných na MSP sa malé a stredné podniky na Slovensku môžu zapojiť aj do aktivít prioritných osí 1 a 2, prispievajúcich k plneniu tematického cieľa 1, ktoré sú určené pre všetky podniky.

Európska komisia schválila OP VaI v októbri 2014. Prvé aktivity programu by mali byť spustené v druhej polovici roka 2015.

 

Začnite písať