Poď na medzinárodné startupové podujatia

Prvá výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia  iniciatívy Startup Sharks v rámci Startup Pool otvorená!

Podmienky účasti na medzinárodnom startup podujatí

Iniciatíva Startup Sharks je určená pre širokú verejnosť, tak ako aj pre začínajúcich podnikateľov, najmä startupy, primárne do troch  rokov od začiatku podnikateľskej činnosti, ktorí spĺňajú definíciu malého a stredného podniku (MSP).

Do čoho sa môžeš zapojiť?

 • účasť záujemcov o podnikanie zo Slovenska a slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach (napr. Pioneers Festival, Web Summit)
 • za jeden startup sa môžu prihlásiť max. 3 zástupcovia, ak komisia nerozhodne inak

Ako sa prihlásiť?

Jednotlivé kroky nevyhnutné na prihlásenie:

 1. Vyplnená a e-mailom zaslaná žiadosť na adresu pohlova@sbagency.sk pre zaradenie do výberu účastníkov na medzinárodnom startup podujatí.
 2. Zasadnutie komisie, rozhodnutie o schválení, resp. neschválení žiadosti.
 3. Vyplnená online prihláška nominovanými účastníkmi, obsahujúcu žiadosť a prílohy (vypĺňa sa až po schválení nominácie).

Žiadosť o nomináciu obsahuje:

 1. Meno a priezvisko záujemcu o podnikanie alebo názov startupu.
 2. Doplňujúce informácie:
  • Startupy: informácia o oblasti pôsobenia, internetová stránka, životopisy zástupcov;
  • Záujemca o podnikanie: životopis.
 3. Názov a termín zahraničného podujatia/konferencie, o ktorú máte záujem, dôvod výberu a prínos daného podujatia.
 4. Informácia, či ste boli vybratý na dané podujatie v prípade, že podujatie schvaľuje jednotlivé prihlášky (napr. záujem participovať ako vystavovateľ).

Hodnotenie a výber nominovaných žiadateľov
Výber žiadateľov bude realizovaný na základe časového doručenia prihlášky (uprednostnení budú žiadatelia, ktorých prihláška bude vyplnená v najskoršom možnom termíne), ako aj posúdenia relevantnosti žiadosti a to na základe kritéria plného využitia potenciálu zahraničného podujatia. Za výber účastníkov je zodpovedná SBA.

Poskytnutá pomoc účastníkom medzinárodného startup podujatia
Účastníkovi je poskytnutá nepriama forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom startup podujatí (účastníkovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom startup podujatí, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí). Všetky dodatočné výdavky si hradí účastník sám. SBA s úspešným žiadateľom (záujemcom o podnikanie alebo startupom) uzavrie pred odchodom na medzinárodné startup podujatie zmluvu o zabezpečení účasti na startup podujatí v zahraničí.

Pomoc de minimis
V prípade, že účastníkom podujatia je MSP, tak sa MSP stáva prijímateľom pomoci de minimis. Ďalšie informácie o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete TU.

Viac o iniciatíve Startup Sharks TU.

Ostatné podmienky účasti

 • Prijímateľmi pomoci budú občania Slovenskej republiky.
 • Prijímateľmi pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 • Oprávnené sú podnikateľské subjekty s dátumom registrácie najviac tri roky (v odôvodnených prípadoch päť  rokov pred zapojením sa do výzvy.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý bol právoplatne odsúdený/á za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, ktorý je dlžníkom voči štátu (daňové odvody, poistné na dôchodkové zabezpečenie, nemocenské poistenie, zdravotné poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedené konkurzné konanie, je spoločnosť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a bol proti spoločnosti zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, proti ktorému je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov).
 • Prijímateľom pomoci nemôže byť podnik, patrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 nariadenia Komisie č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis. V opačnom prípade predložím údaje o prijatej pomoci de minimis za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s mojim podnikom tvoria jediný podnik.

Startup pool – Skoč do toho a neutop sa!

Ponúkame ti:

 • poskytovanie špecifických informácií a praktické poradenstvo spojené s podporou vzniku a rozbehu startupov, vrátane online poradenstva/web prezentácií/webinárov,
 • workshopy a semináre,
 • tréningy a školenia, na rôzne zaujímavé a užitočné témy z oblasti podnikania,
 • individuálne odborné poradenstvo a podporu zo strany odborných expertov, mentorov a lektorov,
 • účasť na medzinárodných startup podujatiach.

Aktivity pre teba pripravuje SBA a spolupracujúce organizácie v regiónoch Slovenska.

Kontaktné údaje vykonávateľa:

Slovak Business Agency
Miletičova 23,
821 09 Bratislava
agency@sbagency.sk

Začnite písať