Podľa čoho si vybrať formu podnikania?

Pri rozhodovaní akú formu podnikania si vybrať, možno pomôže porovnanie dvoch najpoužívanejších foriem podnikania a to živnosti a s.r.o.

Zodpovednosť za záväzky

Živnostník ručí pri podnikaní za svoje záväzky celým svojím majetkom. Okrem vlastného majetku ručí aj osobným majetkom svojho manžela/ky.

Pri podnikaní vo forme s.r.o. ručí za záväzky vzniknuté z podnikania iba samotná s.r.o. a nie jej majiteľ alebo spoločník (ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu v s.r.o.). Pri tejto forme podnikania je oddelený osobný majetok podnikateľa (ako aj jeho manžela/ky) od majetku spoločnosti.

Rizikovosť podnikania

Z hľadiska rizikovosti platí, že čím rizikovejšie činnosti živnostník vykonáva, tým je jeho riziko vyššie. Preto je pre neho výhodnejšie založiť obchodnú spoločnosť. Taktiež v prípade neúspechu, pokiaľ vlastní súkromný majetok väčšej hodnoty, je pre neho jednoduchšie podnikať vo forme obchodnej spoločnosti.

Daň z príjmov

Živnostník si môže vybrať akou formou uplatní výdavky súvisiace s podnikaním. Môže si uplatňovať skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie a udržanie príjmov (vedie účtovníctvo alebo daňovú evidenciu), alebo si vyberie možnosť uplatnenie paušálnych výdavkov (vedie evidenciu príjmov a prehľad pohľadávok a zásob). Veľkou výhodou živnostníka je skutočnosť, že platí daň iba z príjmov, ktoré mu skutočne odberatelia uhradia. Výdavky si tiež môže odpočítať až po ich uhradení, a tak si znížiť svoju daňovú povinnosť.

Obchodné spoločnosti sú povinné viesť podvojné účtovníctvo a sú povinné platiť daň aj vtedy, ak jej odberatelia skutočne neuhradili dodaný tovar, resp. služby.

Administratívna náročnosť

Živnosť je možné si založiť v priebehu jedného týždňa a žiadateľovi stačí vo väčšine prípadov navštíviť jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade. Ten sa postará o povinnosti spojené s registráciou žiadateľa na daňovom úrade ako aj o jeho prihlásenie do systému zdravotného poistenia. Počiatočné náklady podnikateľa na živnosť sú nízke. Pri založení živnosti nemá podnikateľ zákonom stanovenú povinnosť vložiť do podnikania minimálny počiatočný kapitál a náklady spojené so získaním živnostenského oprávnenia sú oveľa nižšie ako náklady spojené so založením iných foriem podnikania.

Založenie obchodnej spoločnosti je časovo aj finančne náročnejšie. Poplatky za vystavenie živnostenských oprávnení, ktoré obchodná spoločnosť potrebuje rovnako ako živnostník sú rovnaké, finančne náročnejší je následne zápis do obchodného registra.

Začnite písať