Podľa čoho si vybrať formu podnikania?

Čím rizikovejšie činnosti živnostník vykonáva, tým je jeho riziko vyššie. Preto je pre neho výhodnejšie založiť obchodnú spoločnosť.

Pri rozhodovaní akú formu podnikania si vybrať vám možno pomôže nasledovné porovnanie dvoch najpoužívanejších foriem podnikania a to živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Analyzovať ich budeme z viacerých hľadísk.

Zodpovednosť za záväzky

Živnostník ručí pri podnikaní za svoje záväzky celým svojím majetkom. Z hľadiska rizika sa jedná o najrizikovejší spôsob podnikania, nakoľko ručí okrem vlastného majetku aj osobným majetkom svojho manžela/ky.

Pri podnikaní vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej s.r.o.) ručí za záväzky vzniknuté z podnikania iba samotná s.r.o. a nie jej majiteľ alebo spoločník (ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu v s.r.o.). Pri tejto forme podnikania je oddelený osobný majetok podnikateľa (ako aj jeho manžela/ky) od majetku spoločnosti.

Rizikovosť podnikania

Z hľadiska rizikovosti platí, že čím rizikovejšie činnosti živnostník vykonáva, tým je jeho riziko vyššie. Preto je pre neho výhodnejšie založiť obchodnú spoločnosť. Taktiež v prípade neúspechu, pokiaľ vlastní súkromný majetok väčšej hodnoty, je pre neho jednoduchšie podnikať vo forme obchodnej spoločnosti.

Daň z príjmov

Živnostník si môže vybrať akou formou uplatní výdavky súvisiace s podnikaním. Môže si uplatňovať skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie a udržanie príjmov, alebo si vyberie možnosť uplatnenie paušálnych výdavkov. V prípade preukázateľných výdavkov je povinný viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, v prípade uplatnenia paušálnych výdavkov je povinný viesť evidenciu príjmov a prehľad pohľadávok a zásob.

Veľkou výhodou živnostníka je skutočnosť, že predmetom dane z príjmov sú iba skutočne uhradené odplaty za predaný tovar alebo poskytnuté výrobky a služby. Živnostník teda platí daň iba vtedy, ak mu odberatelia skutočne uhradia dodaný tovar, resp. služby. Výdavky si tiež môže odpočítať až po ich uhradení, a tak si znížiť svoju daňovú povinnosť. Zjednodušene povedané živnostník platí daň iba z príjmov, ktoré mu skutočne odberatelia uhradia, teda príjmov, ktoré obdrží na účet.

Obchodné spoločnosti sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. Predmetom dane z príjmu sú všetky uskutočnené alebo prijaté služby a dodávky, bez ohľadu na úhradu. Spoločnosť s ručením obmedzeným teda platí 19% daň aj vtedy, ak jej odberatelia skutočne neuhradili dodaný tovar, resp. služby.

Odvody

Živnostník je povinný platiť všetky odvody z vymeriavacieho základu, ktorý je priamoúmerný príjmu z jeho podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že pri väčšom príjme musí živnostník odviesť aj vyššie odvody. Vymeriavací základ pre odvody poistného sa rovná rozdielu medzi príjmami a výdavkami a tento sa prepočítava podľa počtu mesiacov podnikania.

V prípade podnikania vo forme s.r.o. má spoločník nárok na podiel na zisku, konateľ sa môže zamestnať v spoločnosti ako zamestnanec na základe pracovnej zmluvy alebo poberať odmenu za výkon funkcie konateľa.

Marketingový aspekt

Nespornou výhodou s.r.o. oproti živnosti je marketingový aspekt. Právnickú osobu vnímajú partneri (v rámci budúcej spolupráce, fúzie, investícií – i napriek obmedzenému ručeniu) ako kapitálovo silnejšieho a podnikateľsky skúsenejšie partnera než je fyzická osoba.

Administratívna náročnosť

Živnosť je možné si založiť v priebehu jedného týždňa a žiadateľovi stačí vo väčšine prípadov navštíviť jednotné kontaktné miesto na obvodnom úrade. Ten sa postará o povinnosti spojené s registráciou žiadateľa na daňovom úrade ako aj o jeho prihlásenie do systému zdravotného poistenia. Počiatočné náklady podnikateľa na živnosť sú nízke. Pri založení živnosti nemá podnikateľ zákonom stanovenú povinnosť vložiť do podnikania minimálny počiatočný kapitál a náklady spojené so získaním živnostenského oprávnenia sú oveľa nižšie ako náklady spojené so založením iných foriem podnikania.

Založenie obchodnej spoločnosti je časovo aj finančne náročnejšie. Poplatky za vystavenie živnostenských oprávnení, ktoré obchodná spoločnosť potrebuje rovnako ako živnostník sú rovnaké, finančné náročnejší je následne zápis do obchodného registra a tiež je potrebné upozorniť na povinnosť vkladu do základného imania.

 

Začnite písať